5-109COM

5-109COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 30 NOVEMBER 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen aan de minister van Klimaat en Energie over «bedrijfsgegevens op websites» (nr. 5-1342)

De heer Ludo Sannen (sp.a). - De wet verplicht de bedrijven om op hun website minimaal een aantal gegevens te verstrekken, zoals naam, geografisch adres, contactgegevens, ondernemingsnummers, btw-nummer, in voorkomend geval een vergunningsregeling, naleving van gedragscodes, de rechtsvorm van de onderneming. De FOD Economie heeft daarover op zijn website een gids voor websitehouders ter beschikking gesteld.

Volgens een onderzoek van het databasebedrijf e-mail-Brokers zijn professionele websites niet in orde met de vermelding van bedrijfsinformatie, zo schreef De Standaard op 7 september laatsleden. Het onderzoek zou gebeurd zijn bij maar liefst 650 000 Belgische websites. Eén procent ervan is in orde met het bekendmaken van bedrijfsgegevens.

Wie op een website informatie zoekt stelt zich vragen over de betrouwbaarheid en wil uiteraard informatie over het bedrijf vinden. Vooral internetwinkels zouden duidelijke informatie over hun bedrijf kenbaar moeten maken, zodat de consument kan verifiëren dat hij wel degelijk met een betrouwbare site te maken heeft.

Heeft de minister zicht op de naleving door de bedrijven van de wettelijke regels inzake het bekendmaken van de bedrijfsgegevens?

Wordt dit gecontroleerd? Wat leveren de controles op? Welke maatregelen neemt de minister?

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - Het onderzoek waarnaar de heer Sannen verwijst, stelt vast dat maar 1% van de ongeveer 650 000 Belgische websites de verplichtingen naleeft.

De interpretatie van de resultaten van dit onderzoek is wel verrassend en dit om twee redenen.

Het onderzocht de aan- of afwezigheid van identificatiegegevens op de website onafhankelijk van de vraag of het een professionele, openbare, private of niet-handelsgerelateerde website, blog of forum betreft, terwijl niet alle Belgische websites onderworpen zijn aan de economische reglementeringen.

Het percentage inbreuken wordt niet vermeld per inbreukcategorie, maar wordt verkregen door het optellen van elke afzonderlijke inbreuk. Op deze manier komt men tot het wonderbaarlijke cijfer van 99% inbreuken. Het cijfer van 1% Belgische websites die in orde zou zijn met de wetgeving, is niet wetenschappelijk onderbouwd.

De FOD Economie heeft in de loop van het eerste semester van 2011 een ruim algemeen onderzoek betreffende elektronische handel uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek werden 900 Belgische websites bezocht. Deze 900 websites vormen een representatief staal van sites waarop het gehele aankoopproces op afstand elektronisch geschiedt.

De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet volledig bekend, maar we kunnen er alvast volgende gegevens uit halen. Bij de eerste controle was 47% van de ondernemingen in overtreding met de wettelijke verplichtingen inzake informatie over de onderneming. Deze ondernemingen schoten in minstens één van de verplichtingen tekort. 9% van de ondernemingen was niet in orde met de handelsnaam, 10% met het geografisch adres, 36% met het ondernemingsnummer, 12% met het e-mailcontactadres en 7% met, indien van toepassing in de sector van de onderneming, de vermelding van de gedragscode of van de toezichtoverheid.

Er werden processen-verbaal van waarschuwing opgesteld. Hierna is 98% van de websites binnen de gestelde termijn geregulariseerd. Tegen de overige 2% weerspannige firma's werden processen-verbaal opgemaakt.

Aangezien alle nuttige informatie, met name een praktische gids voor websitehouders, al op de website van de FOD Economie staat en de sector gevraagd is de adequate informatie wijd te verspreiden, wordt geen bijkomende informatiecampagne gepland omtrent de wettelijke verplichtingen die aan websites opgelegd zijn door de wet van 11 maart 2003.

De heer Ludo Sannen (sp.a). - Ik begrijp ten volle dat de minister het artikel van De Standaard nuanceert, aangezien het inderdaad niet voldoende wetenschappelijk is onderbouwd. Ik ben vooral tevreden dat de FOD Economie zelf ook een onderzoek heeft gedaan. 47% die niet in orde is met de regelgeving is bijzonder veel, maar als blijkt dat na een waarschuwing 98% de tekortkomingen rechtzet, kunnen we zeggen dat we op de goede weg zijn.

Ik hoop dat de controle van de FOD Economie niet eenmalig is en dat er een consistente controle op de websites blijft gebeuren, zodat we een zo volledig en correct mogelijke weergave van de bedrijfsgegevens op de websites krijgen.

Aangezien er ook bij de FOD Economie een schaarste is aan middelen, tijd en mensen, zou de FOD zich misschien beter concentreren op bedrijven die via webwinkels hun waar aan de man brengen. De consument beschikt dan namelijk alleen over de gegevens die het bedrijf zelf via zijn websites ter beschikking stelt.