5-107COM

5-107COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 29 NOVEMBRE 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Patrick De Groote à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «les missions de sécurité du groupe SNCB» (no 5-1263)

De heer Patrick De Groote (N-VA). - De spoorwegbedrijven, het spoorwegpersoneel en de spoorreiziger worden vaak het slachtoffer van maatschappelijk niet aanvaard en crimineel gedrag. Het kan gaan over het zich toegang verschaffen tot ongeautoriseerde ruimten, spelende kinderen op de sporen, zelfdoding, het ongeautoriseerd hanteren van spoorwegmaterieel, het ongeoorloofd spuiten van graffiti en andere vormen van vandalisme, zwartrijden en verbaal en/of fysiek geweld tegenover conducteurs, koperdiefstallen en zakkenrollerij op treinen en perrons. Elk van die ontoelaatbare fenomenen is `modegevoelig' en vraagt een eigen, specifieke aanpak. Daarom wil ik een beter beeld krijgen van de rolverdeling van de verschillende veiligheidsdiensten bij het spoor en de plaats van de privéondernemingen in deze aangelegenheid.

Worden er ook beveiligings- en/of bewakingsopdrachten aan het spoor aan derde, privépartners uitbesteed? Sinds wanneer?

Wie is/zijn de contracterende partij(en) binnen de NMBS Groep (Holding, NMBS Reizigers, Infrabel, eventuele dochtermaatschappijen) met die privéveiligheidsgroepen?

Over welke termijn lopen de contracten met die bewakingsfirma's? Wat is de kostprijs van de bewakings- en/of beveiligingsopdrachten? Wat was de motivatie voor het uitbesteden van veiligheidsopdrachten? Zijn er specifieke prioritaire stations of lijnen?

Wat zijn de bevoegdheidsafbakeningen tussen het veiligheidspersoneel van de NMBS Groep (Securail), het bewakingspersoneel van de NMBS Groep (B-Security), de spoorwegpolitie en de derden met betrekking tot onder meer arrestatie en bewapening?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Volgens het beheerscontract 2008-2012 tussen de staat en de NMBS Holding vervult de Corporate Security Service de tweede opdracht van openbare dienst betreffende de veiligheids- en bewakingsactiviteiten op het gebied van de spoorwegen. Corporate Security Service vervult de rol van coördinator voor alle bewakings- en veiligheidsactiviteiten voor zowel Infrabel, NMBS als NMBS Holding. Ook bepaalde dochtermaatschappijen doen een beroep op Corporate Security Service, onder andere TUC RAIL, B-Parking, NMBS Freight Services. Op die manier is een gecoördineerd veiligheidsbeleid mogelijk.

Om tegemoet te kunnen komen aan elke vraag voor bewaking en beveiliging werd geopteerd voor een raamcontract met een bewakingsonderneming. Het raamcontract is geldig voor een periode van drie jaar en loopt van 2010 tot 2013. Het werd gesloten voor een maximumbedrag van 1,55 miljoen euro. Via de voorziene procedure in het kader van de wet op de overheidsopdrachten werd dit contract toegewezen aan de firma Securitas nv.

De aan Securitas toegekende opdrachten zijn voornamelijk statische bewaking in het kader van opdrachten van niet-openbare dienst, bewaking in het kader van evenementen en mobiele bewaking in het kader van de strijd tegen metaaldiefstallen, meer bepaald punctuele bewaking van werven en opslagplaatsen.

Al de bevoegdheidsafbakeningen tussen de veiligheids-, bewakingsdiensten en de spoorwegpolitie zijn wettelijk vastgelegd.

De veiligheidsagenten van Securail voeren hun opdrachten uit op het spoorweggebied volgens de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en volgens meer bepaald het hoofdstuk 3bis inzake de specifieke bevoegdheden, identificatie, veiligheidscontrole, vatting, gebruik handboeien en pepperspray. In datzelfde hoofdstuk van de wet zijn ook de bevoegdheidsverdelingen met betrekking tot bewapening en arrestatie opgenomen.

Daarnaast zijn alle veiligheidsagenten van Securail beëdigd ambtenaar en kunnen zij processen- verbaal opstellen bij de vaststelling van de inbreuken op het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de politie der spoorwegen.

De bewakingsagenten van de interne bewakingsdienst B-Security voeren hun opdrachten uit op het spoorweggebied volgens de wet van 10 april 1990.

De spoorwegpolitie, onderdeel van de federale politie, valt onder de bepalingen van wet op het politieambt van 5 augustus 1992.

De ministeriële circulaire van 15 april 2002 omvat het reglement aangaande de verantwoordelijkheid van de bestuurlijke overheid en de taakverdeling tussen de politiediensten inzake veiligheid bij de spoorwegen. Daarin is praktische uitvoering gegeven aan de afbakening van de bevoegdheden in de wet. Er zijn wel geregeld discussies over de bevoegdheden. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van de spoorwegpolitie. De NMBS vraagt uitbreiding van de spoorwegpolitie en eventueel een uitbreiding van de bevoegdheden.

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Ik dank de minister voor haar uitgebreide antwoord. Ik zal de wetgeving en de vermelde circulaires nog eens grondig bekijken.