5-40

5-40

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Helga Stevens à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur sur «l'accessibilité des numéros de secours pour les citoyens sourds et malentendants» (no 5-334)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Voor ik mijn vraag stel, wil ik eerst mijn medeleven betuigen met de slachtoffers van het drama in Luik. Indirect heeft mijn vraag ook te maken met wat daar is gebeurd. In de nasleep van het verschrikkelijke drama in Luik werd terecht een tijdelijk noodnummer 0800 94 000 ingesteld, naast de gewone noodnummers, zoals 100 en 112, het Europese noodnummer.

Die noodnummers zijn in principe enkel bereikbaar via telefonische oproep, hetzij vanaf een vast toestel, hetzij vanaf een mobiele telefoon. Doven en slechthorenden staan dus in de kou. Uiteraard kunnen zij wel een telefoonverbinding maken, maar een volwaardige communicatie zoals horende mensen, met vraag en antwoord, lukt hen niet. Doven en slechthorenden kunnen slechts een sms sturen, maar om allerlei redenen is het nog steeds niet mogelijk per sms contact op te nemen met de nooddiensten. Men zou bezig zijn met de implementatie van een nieuw systeem. Dat bleek althans uit het antwoord van minister Van Quickenborne, op dat ogenblik nog bevoegd voor telecommunicatie, op een schriftelijke vraag van collega Elke Sleurs. Ik verwijs in dat verband ook naar mijn eerdere, zowel schriftelijke als mondelinge vragen.

Ik volg dit dossier nu al een tijdje, sinds 2008, en naar aanleiding van de droevige gebeurtenissen in Luik kreeg ik nu graag een stand van zaken. Welke stappen heeft de vorige regering in dit dossier al gedaan en welke initiatieven zal de nieuwe minister nemen om het dossier een beetje vooruit te helpen en dove en slechthorende personen een volwaardige toegang tot de noodnummers te geven? Binnen welke termijn mogen we de implementatie van deze plannen verwachten, uiteraard in samenspraak met de minister bevoegd voor Telecommunicatie?

Dit is niet alleen in mijn eigen belang, maar ook in het belang van mijn horende medemens. Als er iets met u zou gebeuren terwijl ik bij u ben, kan ik zelf niet de nodige hulp bieden, maar ik kan ook de nooddiensten niet bellen. Dat is bijzonder frustrerend voor mij en het kan levensbedreigend zijn voor u.

Daarom ben ik bijzonder benieuwd naar het antwoord. Ik weet dat de minister pas in functie is, maar mag ik toch zeggen dat ik het intussen grondig beu ben. Na vier jaar is er nog altijd geen of weinig vooruitgang in het dossier. Ik hoop dus op goed nieuws van de minister.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken. - De vraag is relevant. Het is belangrijk dat noodsignalen ook dove en slechthorende medemensen bereiken, en dat die mensen zelf noodnummers kunnen bereiken. Voor het behandelen van gewone noodoproepen is spraakoproep de beste methode. Sms is niet opportuun, maar voor mensen met een auditieve handicap moet het zeker mogelijk zijn de nooddiensten te bereiken via sms. Voorlopig bestaat al de mogelijkheid om via de nummers 100, 101 en 112 een hulpoproep te richten tot de dovenfax, die in alle provinciale meldkamers van de geïntegreerde politie en in alle hulpcentra 100 en 112 staat opgesteld. De uitbreiding tot noodoproepen per sms is echter een prioriteit. Op wetgevend is er geen probleem. De wetgeving op het agentschap 112 voorziet in een wettelijke basis en de recente wijziging van de wet op de elektronische communicatie van 14 november 2011 legt de operatoren op de nodige maatregelen te nemen zodat doven en slechthorende mensen de nooddiensten kunnen bereiken via een tekstbericht. Op aandringen van mijn diensten bij de telecommunicatieverantwoordelijken van het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie is daarover al technisch overleg geweest. Het BIPT neemt dat zeer ernstig en heeft een consultatie gepubliceerd die daar volledig aan gewijd is. Die consultatie van het BIPT is een belangrijke formele stap. U vindt ze terug op de webstek van het BIPT. Gisteren vond hierover een vraag- en antwoordsessie plaats tussen het BIPT en de operatoren. Mijn mensen van de nooddiensten waren daarbij aanwezig. Op initiatief van mijn diensten waren er ook vertegenwoordigers van de dove en slechthorende mensen.

Op die vergadering van gisteren hebben mijn mensen - federale politie en Binnenlandse Zaken - aan de telecomsector gevraagd om van het dossier `sms voor doven' een prioriteit te maken.

Ik zal ervoor zorgen dat het BIPT, zoals dat gisteren op de vergadering werd gevraagd, nog voor het einde van de consultatie, die gepland is in januari 2012, een kick-offmeeting organiseert met alle betrokken partners om dit project zo snel mogelijk concreet op de rails te zetten.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Het verheugt me dat de bereikbaarheid van de nooddiensten via sms eindelijk een prioriteit is geworden. Ik weet dat de nooddiensten per fax kunnen worden benaderd, maar wie in hemelsnaam gebruikt nog een fax? Via de fax heeft men wel een noodtelefoonlijn, maar voor dove mensen is een gsm-nummer veel interessanter. Uit navraag blijkt trouwens dat slechts zeer weinig mensen nog faxen ontvangen. We moeten ons op de nieuwe technologische mogelijkheden concentreren.

Het verheugt me dat de geplande vergadering gisteren heeft plaatsgevonden. Ik kijk echt uit naar de concrete resultaten. Ik ben benieuwd of mijn geduld zal worden beloond. Er hebben zich immers zeer veel incidenten voorgedaan. Soms stonden levens op het spel en sommigen hebben er zelfs het leven bij ingeschoten. De minister vindt in mij zeker een partner om vaart te brengen in dat dossier.