5-38

5-38

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van opvolgende leden die zitting zullen hebben ter vervanging van de leden die door de Koning tot minister werden benoemd

De voorzitster. - Aan de orde is het aanvullende onderzoek van de geloofsbrieven van nieuwe leden.

Het woord is aan de heer Mahoux om voorlezing te doen van het verslag van het Bureau.

M. Philippe Mahoux (PS), rapporteur. - Le Bureau s'est réuni afin de pourvoir, en application de l'article 50 de la Constitution et de l'article 1erbis de la loi du 6 août 1931, au remplacement de M. Paul Magnette, sénateur élu direct de la liste no 5 (PS), qui a été nommé par le Roi en qualité de ministre.

Le Bureau a constaté que M. Philippe Mahoux, premier suppléant de cette liste, a renoncé à ce mandat par lettre du 6 décembre dernier.

Le Bureau a dès lors procédé à la vérification complémentaire des pouvoirs de Mme Christie Morreale, deuxième suppléante de la liste no 5, et a constaté qu'elle remplit encore toutes les conditions d'éligibilité.

Par conséquent, le Bureau a l'honneur de vous proposer l'admission de Mme Morreale comme membre du Sénat.

-Het besluit van het verslag is goedgekeurd bij handgeklap.

De voorzitster. - Ik verzoek het lid wiens geloofsbrieven geldig zijn verklaard, de grondwettelijke eed af te leggen.

-Mevrouw Christie Morreale legt de grondwettelijke eed af.

De voorzitster. - Ik geef mevrouw Morreale akte van haar eedaflegging en verklaar haar aangesteld in haar functie van senator.

Ik geef nu het woord aan de heer Bart Tommelein om voorlezing te doen van het verslag van het Bureau.

De heer Bart Tommelein (Open Vld), rapporteur. - Het Bureau is bijeengekomen om, overeenkomstig artikel 50 van de Grondwet en artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931, te voorzien in de vervanging van de heer Johan Vande Lanotte, rechtstreeks verkozen senator voor de lijst nr. 10 (sp.a), die door de Koning tot minister werd benoemd.

Het Bureau heeft vastgesteld dat mevrouw Fauzaya Talhaoui, eerste opvolgster van deze lijst, op 11 oktober 2011 de eed als senator heeft afgelegd. De heer Guy Swennen, tweede opvolger, heeft bij brief van heden aan dit mandaat verzaakt.

Het Bureau is derhalve overgegaan tot het aanvullende onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Dalila Douifi, derde opvolgster van de lijst nr. 10, en heeft vastgesteld dat zij nog steeds alle verkiesbaarheidsvoorwaarden vervult.

Bijgevolg heeft het Bureau de eer u voor te stellen mevrouw Douifi toe te laten als lid van de Senaat.

-Het besluit van het verslag is goedgekeurd bij handgeklap.

De voorzitster. - Ik verzoek het lid wiens geloofsbrieven geldig zijn verklaard, de grondwettelijke eed af te leggen.

-Mevrouw Dalila Douifi legt de grondwettelijke eed af.

De voorzitster. - Ik geef mevrouw Douifi akte van haar eedaflegging en verklaar haar aangesteld in haar functie van senator.