5-101COM

5-101COM

Commissie voor de Justitie

Handelingen

WOENSDAG 9 NOVEMBER 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Justitie over «de selectie en de opleiding van penitentiair beambten in de Kempen» (nr. 5-1396)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - In de Noorderkempen zijn er verschillende gevangenissen. Recentelijk zijn er nieuwe vleugels afgewerkt, maar naar ik verneem kunnen die nog niet in gebruik worden genomen, in het ene geval door het ontbreken van een inkom en in de nieuwe gevangenis van Turnhout omdat er geen plaats was waar de gedetineerden zouden kunnen wandelen.

Ook zonder de nieuwe vleugels is er een probleem met de rekrutering van penitentiaire beambten. De minister heeft recentelijk een brief ontvangen van de Sociaaleconomische Raad van de regio, waarin het probleem wordt aangekaart van de toeleiding van werkzoekenden naar de openstaande vacatures bij het gevangeniswezen. De brief definieert enkele drempels die deze werkzoekenden tegenkomen.

Is de minister bereid regionale selectieproeven te laten organiseren, zodat de uitval bij kandidaten voor wie een proef in Brussel een probleem kan zijn, zal verminderen? Vindt de minister dat één opleidingscentrum voor aspirant-penitentiair beambten, in Brugge, volstaat? Overweegt hij een uitbreiding van het opleidingscentrum in Merksplas, zodat aspirant-penitentiair beambten ook hier hun opleiding kunnen krijgen?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - De lopende procedure voor penitentiair bewakingsassistenten werd ingevoerd op 17 mei 2010. Vanaf de invoering van deze nieuwe selectieprocedure is het directoraat-generaal EPI continu bezig met de verdere optimalisering van deze procedure. De evaluatie gebeurt in nauwe samenwerking met SELOR.

De gemengde werkgroep EPI-SELOR heeft een aantal punten opgelijst die dienen te worden bijgestuurd: de mutaties, aanpassing van het samenwerkingsprotocol met SELOR, het absenteïsme bij de selectieproeven, de organisatie van de instapkaartsessies voor niveau C, de rekruteringscampagnes enzovoort.

Een van de punten waar momenteel sterk op gewerkt wordt, is de mogelijkheid om in de toekomst de selectieproeven regionaal te organiseren. SELOR zal werk maken van een algemeen systeem van decentraal testen.

Een ander punt betreft een ruimere regionale spreiding van de opleiding voor penitentiair bewakingsassistenten. Thans is de basisopleiding van de Nederlandstalige PBA's gecentraliseerd te Brugge. De voortgezette opleiding gebeurt in Merksplas. Het directoraat-generaal EPI is zich ervan bewust dat het voor sommige kandidaten niet evident is om de opleiding te Brugge te volgen. Het opleidingscentrum te Brugge is namelijk niet voor iedereen even gemakkelijk bereikbaar.

Op het moment is het om budgettaire redenen niet mogelijk om de basisopleiding ook in Merksplas aan te bieden, maar we zoeken naar mogelijkheden om in de toekomst efficiënter te zijn bij het rekruteren. Men mag niet vergeten dat de nieuwe opleiding pas op 17 mei 2010 is gestart en er is nog maar pas beslist dat er bijkomend beambten zullen worden in dienst genomen voor de nieuwe gevangenis. Het zal dus zeker nuttig zijn om alle mogelijkheden te gebruiken om zo efficiënt mogelijk tewerk te gaan bij de werving en de opleiding, in het hele land, zodat we het best mogelijke personeel in onze gevangenissen krijgen.