5-101COM

5-101COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au ministre de la Justice sur «processus décisionnel relatif à la politique TIC au sein du SPF Justice» (no 5-1266)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Het departement Justitie heeft op ICT-vlak een vrij kwalijke reputatie gekregen door mislukte projecten en een blijvend falen om een degelijke ICT-omgeving uit te bouwen, die het gerechtelijk apparaat eindelijk werkbare informatica kan geven en tot een efficiënter opsporings- en vervolgingsbeleid moet leiden.

Onlangs kwamen mij verontrustende berichten ter ore over hoe het er in het departement aan toegaat. Ik hoop dan ook dat het antwoord van de minister op volgende vragen mij kan geruststellen.

Hoe verloopt momenteel de besluitvorming over het ICT-beleid van de FOD Justitie? Met andere woorden, wie is er betrokken, welke procedure wordt gevolgd, wie staat in voor de technische check? Is er eventueel meer nodig of voldoet die besluitvorming? Wie heeft de beslissingsmacht, eventueel verdeeld per niveau en budget?

Hoeveel veranderingen zijn er geweest in het personeelsbestand de jongste vier jaar?

Hoe en wanneer in het proces is de minister betrokken? Door wie wordt hij gebriefd?

Welke lessen zijn er getrokken uit de mislukkingen uit het verleden? Welke veiligheden en verificatiemomenten werden ingebouwd om opnieuw mislukkingen te vermijden?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Een van de belangrijke vaststellingen na het Fenix-project was dat de gebruikers meer moeten worden betrokken bij het opstellen van het strategisch stappenplan en de uitvoering van het ICT-beleid. Dat is vooral cruciaal voor de informatisering van de werkprocessen bij de rechterlijke orde, maar die vormt slechts een aspect van justitie. Daarnaast hebben we nog EPI, de gevangeniswereld, de administratie zelf, diverse aparte nevenstructuren enzovoort.

Daarom heb ik een jaar geleden na onderhandeling met de vertegenwoordigers van de rechterlijke orde een protocol afgesloten dat een overlegplatform creëert waarin de FOD Justitie, de stafdienst ICT, de vertegenwoordigers van de zittende en de staande magistratuur en de minister van Justitie samen het strategisch plan opstellen. Daarin leggen we vast welke de prioriteiten zijn en wie er wat doet. Dat functioneert goed. Eind dit jaar moet het strategisch plan 2012-2014 worden goedgekeurd. Naast wat nu al loopt in vredegerechten, politierechtbanken, rechtbanken van koophandel en arbeidsrechtbanken en -auditoraten, is het nu belangrijk de nieuwe prioriteiten vast te leggen, zodat magistratuur, administratie en externe bedrijven en consultants allemaal in eenzelfde richting kunnen functioneren. De FOD Justitie speelt daarin een belangrijke rol met, zoals de wet het voorschrijft, een directiecomité onder leiding van de voorzitter.

Uiteraard zijn er de voorbije jaren personeelsverschuivingen geweest. Bepaalde plaatsen in het directiecomité, onder andere die van directeur van de stafdienst ICT, zijn ad interim ingevuld. Op een bepaald ogenblik werd de aanstelling van de directeur-generaal ICT immers niet verlengd en voorlopig neemt een andere directeur-generaal die functie waar. Tegen de beslissing loopt nog een procedure - ze kan dus nog vernietigd worden - en dat belemmert een aantal zaken en veroorzaakt de klassieke managementproblemen. Ook het feit dat we een regering van lopende zaken hebben, bemoeilijkt de vervanging. De volgende minister zal de benoemingsprocedures dus verder moeten afwerken.

De minister wordt geïnformeerd zoals hij in alle dossiers van Justitie wordt geïnformeerd. Ik heb in mijn beleidscel één medewerker die enkel met ICT bezig is.

De literatuur toont aan dat zes op de tien informaticaprojecten - algemeen gezien dan - niet succesvol worden afgerond. Een permanent verbeter- en leerproces is dus noodzakelijk. Ook de afgelopen drie jaar, na de mislukkingen van het verleden, werd lering getrokken en elke dag lopen er tal van verbetertrajecten. Daarvan een overzicht geven zou ver de grenzen van deze vraag overschrijden. Ik verwijs daarvoor graag naar de toelichting die de voorzitter van de FOD, samen met de waarnemend directeur van de stafdienst ICT en een lid van mijn beleidscel, op vraag van de commissie in deze commissie hebben gegeven. Daarin was een volledig overzicht opgenomen van alle initiatieven die we hebben genomen en nemen. Zo zijn de vredegerechten afgewerkt en op het einde van het jaar zal dat ook het geval zijn voor de politierechtbanken. Komend jaar volgen de rechtbanken van koophandel en de arbeidsrechtbanken. Dit jaar hebben we ook al de databank beslagberichten gelanceerd, de databank vzw's en de eigen software voor de handelsrechters.

In de Kamer loopt nu het debat over een nieuwe ICT-wet. Ik had deze per brief aan de Kamerleden doorgestuurd en zij hebben het voorstel overgenomen. We discussiëren nu over tal van verbeteringen, zodat we dankzij aangepaste wetgeving veel stappen vooruit kunnen zetten. Vanmorgen was er een zeer boeiend debat over de informatisering van de burgerlijke stand, die ook onder Justitie valt. Dankzij die operatie moeten alle gemeenteambtenaren eindelijk kunnen terugvallen op een goed geïnformatiseerde burgerlijke stand. Dat zou een gigantische vooruitgang zijn. Die wetgeving ligt nu ter discussie in de Kamer. Om maar te zeggen dat er in tal van projecten vooruitgang wordt geboekt en via het overlegplatform is er ook permanent overleg met de magistratuur.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Hartelijk dank voor de toelichting, die me toch een beetje kon geruststellen. De gebruikers worden betrokken en de minister wordt voldoende gebriefd. Ik heb echter geen antwoord gekregen op mijn vragen over het precieze verloop van het aankoopproces van software en producten.

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Uit de prioriteiten die we vastleggen volgen daarna aanbestedingsprocedures en dergelijke meer.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Zijn die dan ook volledig gedocumenteerd en gaan ze op de verschillende niveaus door de handen van mensen met kennis van zaken?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Ik doe dat zeker niet alleen.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik had niet gehoord dat u het alleen deed, wel dat anderen het alleen deden en dat er op de beslissingen nogal weinig controle was. Vandaar mijn vraag.

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Toch niet. Het gaat om zware procedures. Ik geef een voorbeeld. We hebben een zeer zwaar contract met Microsoft om de 22 000 computers van Justitie dezelfde taal te laten spreken en met elkaar te laten communiceren. Het afsluiten van een dergelijk contract doorloopt verschillende fases: verkennend onderzoek, uitvoerend onderzoek ... Zo hebben we nu in de ministerraad gedebatteerd over het feit dat er binnen een bepaald contract een uitbreiding moet komen. Contractueel is dat mogelijk, want `onderweg' moeten we uiteraard kunnen bijsturen en bijkomende opdrachten kunnen geven. Wettelijk wordt dat uiteraard volledig gecontroleerd en we hebben zeer alerte inspecties van begroting, financiën en dergelijke meer. Wees gerust dat alles zeer nauwgezet wordt opgevolgd om binnen de wettelijke kaders te blijven.