5-35

5-35

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2011 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de vaderschapstests» (nr. 5-291)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «nieuwe vormen van alcoholreclame voor jongeren» (nr. 5-294)
Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de bestraffing van artsen door het RIZIV» (nr. 5-286)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap over «de klantvriendelijkheid van de Directie-generaal Personen met een handicap» (nr. 5-289)
Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het vertrek van de Koningin Elisabethwedstrijd uit het Koninklijk Conservatorium in Brussel» (nr. 5-283)
Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «het artiestenstatuut» (nr. 5-287)
Mondelinge vraag van de heer Luc Sevenhans aan de minister van Landsverdediging over «de gevolgen van het ontslag van generaal Peter Fuller» (nr. 5-290)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «het falende federale drugsbeleid» (nr. 5-295)
Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de minister van Justitie over «de rellen in Luik» (nr. 5-292)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de Belgische verbintenissen inzake het verbod op clustermunitie» (nr. 5-288)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de metropolitie in Brussel» (nr. 5-284)
Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de stakingsaanzegging van de metropolitie in Brussel» (nr. 5-293)

Wetsontwerp houdende goedkeuring van de veertiende algemene herziening van de quota van de lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds en de amenderingen van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds, zoals voorzien in Resolutie nr. 66-2 van 15 december 2010 van de Raad van Gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds (Stuk 5-1285)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties en van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC (Stuk 5-1315) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Huishoudelijk Reglement van het Parlementair Comité belast met wetsevaluatie (Stuk 5-1327)

Bespreking

Overlijden van een oud-senator

Samenstelling van het Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp houdende goedkeuring van de veertiende algemene herziening van de quota van de lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds en de amenderingen van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds, zoals voorzien in Resolutie nr. 66-2 van 15 december 2010 van de Raad van Gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds (Stuk 5-1285)
Wetsvoorstel houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties en van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC (Stuk 5-1315) (Evocatieprocedure)
Huishoudelijk Reglement van het Parlementair Comité belast met wetsevaluatie (Stuk 5-1327)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen

In overweging genomen voorstellen

Vragen om uitleg

Evocatie

Niet-evocaties

Boodschappen van de Kamer

Indiening van wetsontwerpen

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind