5-34

5-34

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 10 NOVEMBRE 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Lieve Maes au secrétaire d'État à la Mobilité sur «les jours de fermeture de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV)» (no 5-278)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Het is normaal dat overheidsdiensten op wettelijke verlofdagen gesloten zijn. Sommige maanden, bijvoorbeeld november, tellen meer wettelijke verlofdagen dan andere maanden. Dat is dan jammer voor de klanten, maar het zij zo. Het lijkt mij dan weer niet zo normaal dat bepaalde diensten in die periode voorzien in nog veel extra sluitingsdagen.

Ik vernam - en begin oktober stond het ook zo op de website - dat de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) in Brussel ook al zou zijn gesloten op dinsdagnamiddag 25 oktober, net als alle DIV-kantoren in het land. Ook tijdens de herfstvakantie (week van 31 oktober tot en met 4 november) zouden de kantoren gesloten zijn.

Als we de feestdagen 11 november en 15 november meetellen, betekent dit dat de DIV in een periode van 4 weken slechts 12,5 werkdagen open is.

Bijvoorbeeld voor de aanvraag van transitplaten is dat een probleem. Autobussen die in ons land worden verkocht met de bedoeling ze naar een ander land te vervoeren en daar te laten inschrijven, hebben dergelijke transitplaten nodig. Die speciale platen worden echter uitsluitend uitgereikt door het DIV-kantoor in Brussel. Een minimum dienstverlening lijkt mij hier veraf.

Op de website is geen reden vermeld, maar uit bepaalde hoek is me ter ore gekomen dat de implementatie van een nieuw softwareprogramma aan de basis zou kunnen liggen, een softwareprogramma waarmee ook problemen werden verwacht tijdens de tweede week van november. Ondertussen vermeldt de website als sluitingsdagen alleen 30 oktober, 1 en 2 november en 11 en 15 november.

Kan de staatssecretaris klaarheid scheppen over de werking van de diensten van de DIV in de periode tussen 25 oktober en 15 november? Wanneer waren de diensten gesloten? Biedt internet alternatieven? Wat was de reden van de sluiting, enzovoort? Hoe zijn de klanten hiervan op de hoogte gebracht? Zijn er recent veel klachten binnengekomen?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Zoals u weet, werd enkele jaren geleden beslist het huidige informaticaprogramma van de DIV, dat uit 1993 dateert en nog door een externe firma is uitgewerkt, te vervangen door een intern ontwikkelde toepassing. Op die manier kunnen we de toepassing aan de huidige technologie aanpassen en - belangrijker nog - evolueren naar de Databank Voertuigen zoals die is opgenomen in de wet van 19 mei 2010, en aspecten zoals de opspoorbaarheid en de verplichte preregistratie mogelijk maken.

De FOD Mobiliteit is nu zo ver dat de nieuwe toepassing in productie kan worden genomen. Gelet op het belang en de complexiteit ervan en de vele interfaces met de buitenwereld, heb ik bij de FOD Mobiliteit aangedrongen op voldoende tests, zowel op het vlak van functionaliteit als van performantie, zodat de overgang naar het nieuwe systeem zo rimpelloos mogelijk verloopt en de dienstverlening niet of althans niet ernstig wordt verstoord. In dit kader dienen nu de laatste preproductietests te gebeuren.

Over de sluiting van de DIV kan ik u het volgende zeggen. Het klopt inderdaad dat in deze herfstperiode een aantal wettelijke feestdagen zijn opgenomen in het werkschema van de publieke sector en dat ook de Directie Inschrijvingen en Homologaties van Voertuigen vele sluitingsdagen heeft. Bovendien werden 1 en 2 november nog voorafgegaan door de brugdag van 31 oktober voor alle overheidsdiensten. Van deze vrije dagen werd gebruik gemaakt om de toepassingen die al grotendeels klaar zijn een eerste keer in preproductie te testen.

Van het feit dat er in de namiddag van 25 oktober opnieuw tests werden gedaan, werd ik pas achteraf op de hoogte gebracht. Ik heb dan ook de opdracht gegeven deze tests in de toekomst zoveel mogelijk buiten de gewone kantooruren te houden. Het afleveren van de transitplaten was op 25 oktober in de voormiddag wel nog mogelijk.

Ook 11 en 15 november zijn vrije dagen voor het overheidspersoneel en dan is de DIV uiteraard ook gesloten. We hebben echter beslist dat 14 november geen brugdag mag zijn en dat de DIV op die dag dus open moet zijn. Ik wil er ook op wijzen dat we nu al schikkingen hebben getroffen om de DIV-kantoren tussen Kerstmis en Nieuwjaar op 27 en 28 december open te houden.

Sluitingsdagen worden normaal ruim vooraf aan het publiek bekendgemaakt via berichten in de kantoren, een mededeling op de website van de FOD en ook via het callcenter. Via de klachtenbalie hebben we vier klachten geregistreerd over de onvoorziene sluiting in het kantoor te Namen op 20 en 21 oktober, te wijten aan een plots overlijden.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik ben blij dat de kantoren uiteindelijk minder lang gesloten waren dan aanvankelijk was aangekondigd. Dat was bijvoorbeeld het geval voor de hele herfstvakantie. Ik pleit voor een nog betere communicatie zodat de klanten zich niet nodeloos ongerust maken.