5-1255/1

5-1255/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

11 OKTOBER 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

(Ingediend door de heer Bart Laeremans c.s.)


TOELICHTING


Voor de toelichting bij dit voorstel wordt verwezen naar het voorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (stuk Senaat, nr. 5-1254/1).

Bart LAEREMANS.
Yves BUYSSE.
Anke VAN DERMEERSCH.
Filip DEWINTER.

WETSVOORSTEL


TITEL I

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

TITEL II

Wijzigingen van het Kieswetboek

Art. 2

In artikel 87bis van het Kieswetboek, ingevoegd bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A. het eerste lid wordt vervangen als volgt :

« De verkiezing van de rechtstreeks verkozen senatoren wordt gehouden op basis van de drie volgende kieskringen :

1º de Vlaamse kieskring, die de provincies omvat die tot het Vlaamse Gewest behoren;

2º de Waalse kieskring, die de provincies omvat die tot het Waalse Gewest behoren;

3º de kieskring Brussel, die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat. »;

B. in het vierde lid worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 3

In artikel 94bis, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 juli 1989 en vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A. het tweede lid wordt opgeheven;

B. in het laatste lid worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 4

In artikel 116, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 5

In artikel 128 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de gewone wet van 16 juli 1993 en gewijzigd bij de wetten van 18 december 1998, 13 december 2002 en 19 februari 2003 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Grondwettelijk Hof en gewijzigd bij de wet van 13 februari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A. in paragraaf  2, vierde en vijfde lid, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel »;

B. paragraaf 5 wordt opgeheven.

Art. 6

In artikel 128ter, § 2, vijfde en zevende lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 18 december 1998, en gewijzigd bij de wet van 27 maart 2006, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 7

In artikel 156, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de gewone wet van 16 juli 1993, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 8

In artikel 161bis, tweede en derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de gewone wet van 16 juli 1993 en vervangen bij de wet van 13 februari 2007, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » telkens vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

Art. 9

In het bij het Kieswetboek gevoegde model van stembiljet II g), vervangen bij de wet van 13 februari 2007, worden de woorden « kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « kieskring Brussel ».

27 juli 2011.

Bart LAEREMANS.
Yves BUYSSE.
Anke VAN DERMEERSCH.
Filip DEWINTER.