5-90COM

5-90COM

Commissie voor de Justitie

Handelingen

WOENSDAG 6 JULI 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «de inbeslagname van taxi's» (nr. 5-1073)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De minister kent ongetwijfeld de problematiek van de taxi's aan de luchthaven van Zaventem. In Brussel wordt helemaal niet gecontroleerd of taxi's legaal rondrijden.

Het probleem blijft al jaren aanslepen, met de recente escalatie als gevolg. Het probleem vraagt om een sterk signaal en een doortastend optreden. Daarom vraag ik de minister het instrument van de inbeslagname vaker toe te passen. Het parket kan een voertuig dat het voorwerp schijnt uit te maken van een misdrijf of schijnt te worden gebruikt bij het plegen van een misdrijf, in beslag nemen. Ook de beroepsvereniging voor taxi's en het Vlaamse Gewest pleiten daar al jaren voor.

Beaamt de minister mijn opvatting dat een inbeslagname van een taxi een goed afschrikmiddel vormt voor de taxipiraten en voor de malafide taxibedrijven die taxi's verhuren? Heeft de minister de procedure van de inbeslagname al aangekaart bij het College van procureurs-generaal? Zo ja, met welk resultaat? Zo niet, wanneer is de minister van plan dat te doen?

Wordt het instrument van de inbeslagname veel gebruikt? Hoeveel taxi's werden jaarlijks in de periode 2005-2010 in beslag genomen door het parket? Hoe verhouden die cijfers zich per gewest? Is de minister tevreden met de cijfers en acht hij het aantal inbeslagnames in overeenstemming met de ernst van de problematiek?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Er zijn geen cijfers beschikbaar. Op grond van de bestaande registratie in de rechtbanken van eerste aanleg is het onmogelijk te achterhalen hoeveel taxi's in beslag werden genomen.

Het beslag in strafzaken is een voorlopige maatregel in het kader van een opsporingsonderzoek, een gerechtelijk onderzoek of een onderzoek met betrekking tot de patrimoniale voordelen. Hierdoor zal het goed aan de vrije beschikking van de eigenaar of de bezitter onttrokken worden en onder de controle komen van de gerechtelijke overheden. Het beslag wordt gelegd omdat het goed dient als bewijsmiddel, dan wel met het oog op de verbeurdverklaring.

Bij het leggen van een beslag moet de magistraat het proportionaliteitsprincipe in acht nemen. De gevolgen die het beslag met zich meebrengen moeten in verhouding staan tot de zwaarte van de strafbare feiten die hij onderzoekt.

Het beslag mag bovendien geen voorschot zijn op een eventuele latere bestraffing en de beslissing tot het leggen van een beslag met het oog op een verbeurdverklaring moet rekening houden met het vermoeden van onschuld en gerechtvaardigd zijn door een gegronde vrees dat de betrokkene het goed zal wegmaken.

Anders handelen brengt de aansprakelijkheid van de overheid in het gedrang.

Ik meen dat hieruit kan worden afgeleid dat beslag niet veelvuldig wordt toegepast. Maar ik vind dat de suggestie interessant is omdat dat soort sanctie wel snel effect kan sorteren. Beslag moet evenwel met mate kunnen worden toegepast. In specifieke crisismomenten is beslag wellicht veel efficiënter dan vele andere maatregelen. Ik denk dus dat het goed is om de aandacht van het college van de procureurs-generaal te vestigen op die mogelijkheid.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik heb de vraag gesteld omdat ik denk dat we in de taxiproblematiek in het Brusselse maar het topje van de ijsberg zien. Ik vrees dat we te maken hebben met georganiseerde bendes die bijzonder veel misdrijven plegen. Enig onderzoek daarover kan wel nuttig zijn.

Bovendien denk ik dat het beslaginstrument niet zo vaak moeten worden gebruikt om een afschrikeffect te krijgen. Het verheugt me dat de minister het probleem zal aankaarten.