5-90COM

5-90COM

Commissie voor de Justitie

Handelingen

WOENSDAG 6 JULI 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Inge Faes aan de minister van Justitie over «de strafrechtelijke vervolgingen na verkeersongevallen en de psychologische en medische testen» (nr. 5-974)

Mevrouw Inge Faes (N-VA). - Een rijbewijs is essentieel in onze samenleving. Voor het merendeel van onze verplaatsingen gebruiken we immers de wagen en dat zowel voor privé- als professionele doeleinden. Om dat rijbewijs te halen, moet de toekomstige bestuurder slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Ondanks de goede opleiding van de toekomstige chauffeurs en het groeiende besef dat men zich verantwoordelijk moet gedragen in het verkeer, is het aantal verkeersovertredingen legio en zijn de gevolgen vaak niet te overzien.

Denken we maar aan wat een familie in de zomer van 2008 overkwam. Hun monovolumewagen werd in de flank aangereden door een zesenzeventigjarige man. Twee van hun vier kinderen verloren daarbij het leven. Ook de man die de aanrijding veroorzaakte, zal met die nare herinnering moeten leren leven. Verser in het geheugen ligt het tragische ongeval in Gent waarbij een jonge automobilist uit de bocht ging, wat het leven kostte aan drie studenten. Dat zijn helaas geen alleenstaande gevallen. Men hoeft op maandagochtend de krant maar open te slaan om de indrukwekkende lijst van weekendongevallen te lezen.

Hoe is het aantal strafrechtelijke veroordelingen door de politierechtbank per jaar sinds 2000 geëvolueerd? Hoe ziet de verdeling eruit per leeftijdscategorie?

Bij hoeveel van die veroordelingen moeten de veroordeelden psychologische en medische tests afleggen? Hoe ziet de verdeling eruit per leeftijdscategorie?

Hoeveel personen slagen in die psychologische en medische tests? Hoe ziet de verdeling eruit per leeftijdscategorie?

Hoeveel minnelijke schikkingen inzake verkeersovertredingen zijn er jaarlijks sinds 2000? Hoe ziet de verdeling eruit per leeftijdscategorie?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Ik zal de gegevens meedelen zoals ik ze heb ontvangen.

De Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid publiceert sinds 1994 de statistieken inzake veroordelingen, opschortingen en interneringen. Die gegevens zijn afkomstig uit de gegevensbank van het centraal strafregister. Dat codeert de bulletins van de in kracht van gewijsde gegane beslissingen die worden overgezonden door de griffies van hoven en rechtbanken die recht spreken in strafzaken.

De aangehaalde cijfers hebben betrekking op de jaren 2000 tot 2008. Vanaf 2005 zijn de gegevens echter voorlopig, aangezien ze afhankelijk zijn van de voortgangsstaat van de codering in het centraal strafregister. Er is dan ook een risico dat ze een onderschatting zijn. Dat risico is des te groter aangezien de politierechtbanken de laagste prioriteit vormen voor de codering van het centraal strafregister.

Ik zal mevrouw Faes een tabel overhandigen met het aantal veroordelingen voor inbreuken `verkeer'. De hier gebruikte rekeneenheid is dus het aantal vonnissen met ten minste één ter zake doend misdrijf. Eenzelfde persoon kan verschillende keren worden veroordeeld voor dit soort misdrijf, hetzij in hetzelfde jaar, hetzij in verschillende jaren. De tabel is ingedeeld naargelang van de leeftijd van de veroordeelde persoon. De minderjarigen opgenomen in de databank zijn uit handen gegeven minderjarigen.

Een tweede tabel geeft het aantal veroordelingen weer met ten minste een inbreuk van het type `verkeer', gestraft met het verval van het recht tot sturen met examens. Ook die tabel wordt voorgesteld naargelang van de leeftijd van de veroordeelde. De veroordelingstatistieken hebben betrekking op in kracht van gewijsde getreden vonnissen.

Bijlage 2 bevat een tabel met de activiteitsstatistieken van de politierechtbanken, afkomstig van het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting. Die gegevens hebben betrekking op het aantal veroordeelde beklaagden, rekening houdend met de zwaarste tenlastelegging. Het betreft enkel uitspraken die gedaan werden door de rechter ten gronde, zonder dat die vonnissen reeds in kracht van gewijsde zijn getreden. Het is niet mogelijk om in die uitspraken een onderscheid te maken naargelang van de leeftijd van de veroordeelde.

Hier worden specifiek de cijfers weergegeven die betrekking hebben op het aantal veroordelingen wegens verkeersongevallen met slachtoffers, onopzettelijke slagen en verwondingen of verkeersongevallen met enkel stoffelijke schade.

De cijfers over het aantal personen die voor de psychologische tests slagen, zouden overigens door het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting van de zetel moeten kunnen worden aangemaakt.

Als bijlage gaan de cijfers die beschikbaar zijn in de databank van de politieparketten, en dat uitsluitend vanaf 2001. Het is niet mogelijk om een onderscheid te maken volgens leeftijdscategorie aangezien de leeftijd vaak niet wordt ingevoerd in de databanken van de politieparketten.

Oplettendheid is geboden met de cijfers van april 2010 voor Luik, aangezien daar een nieuwe softwaretoepassing wordt gebruikt.

Wat het aantal minnelijke schikkingen betreft, moet worden onderstreept dat het gaat om gegevens betreffende de onmiddellijke inningen. ICT zou in staat moeten kunnen zijn die gedeeltelijk te extraheren. Ik ben in elk geval zeer terughoudend met betrekking tot de ontvankelijkheid van een vraag die vooral gericht is op het verkrijgen van documentatie of louter statistische inlichtingen.

Mevrouw Faes vraagt veel cijfergegevens. Er zou een stop moeten worden ingesteld voor dit soort informatie totdat alle gegevens volgens de nieuwe methode worden verzameld. Ik zal de beschikbare cijfergegevens alvast overhandigen.

Mevrouw Inge Faes (N-VA). - Ik hoop dat de metingmethodes in de toekomst kunnen worden verbeterd. Dat zal het ook voor de minister makkelijker maken.