5-89COM

5-89COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MARDI 5 JUILLET 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Rik Daems au ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes sur «des mesures spécifiques de soutien en faveur des pays grand pourvoyeurs de demandeurs d'asile en Belgique» (nº 5-652)

De heer Rik Daems (Open Vld). - In onze parlementen is heel wat te doen over de asielproblematiek. Er tekent zich een duidelijke meerderheid af om het beleid enigszins te wijzigen.

Met betrekking tot het fenomeen van de economische migratie bepleit ik al enige tijd een andere optie. We kunnen het iemand moeilijk kwalijk nemen dat hij of zij op zoek gaat naar een betere toekomst voor zijn of haar gezin. Maar op een bepaald ogenblik is de absorptiecapaciteit van de ontvangende landen zozeer benut dat er een maatschappelijk probleem ontstaat. Ik denk dat we die grens in ons land al een tijdje hebben bereikt.

Kunnen we via investeringen niet proberen in die de landen waaruit een groot deel van de economische migranten komen, de levenssituatie van de burgers te verbeteren? Als de bevolking daar een perspectief heeft, zal de economische migratie aan de bron worden afgeremd. Is hiervoor al ruimte gemaakt binnen het beleid van ontwikkelingssamenwerking?

Ziet de minister mogelijkheden om als eerste aandachtspunt Noord-Afrika te nemen, aangezien er al grote gemeenschappen van Noord-Afrikaanse oorsprong zijn in ons land?

De heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken. - Het verbeteren van de levenssituatie van de burgers in hun thuisland is een van de mogelijkheden om de migratie te beperken, voor zover ze betrekking heeft op migranten die zich om economische redenen inschrijven in de asielprocedure. Er zijn verschillende oorzaken voor migratie en slechte levensomstandigheden of beperkte economische vooruitzichten in de landen van herkomst is er zeker één van. Door steun te geven aan duurzame sociale en economische maatregelen wil de Belgische Ontwikkelingssamenwerking hieraan iets doen. Alleen door het creëren van goede opleidingsmogelijkheden, sociale welvaart en werkgelegenheid kan de economische migratie een halt worden toegeroepen.

Is nu een gericht ontwikkelingsbeleid mogelijk in uitgerekend die landen waar de asielstroom naar België disproportioneel of markant is? De Belgische Ontwikkelingssamenwerking concentreert haar activiteiten in een aantal landen en in een aantal sectoren.

Op die manier worden de middelen op de meest efficiënte manier besteed. Mijn voorganger, minister Charles Michel, besliste samen met staatssecretaris Melchior Wathelet om in een aantal van deze landen activiteiten te financieren ter ondersteuning van het nationaal migratiebeleid. Op die manier hoopten ze ook bij te dragen aan het beheersen van de instroom van migranten uit die landen naar België. Zo wordt er dit jaar een programma gefinancierd van de Internationale Organisatie voor migratie gericht op de vrijwillige terugkeer en reïntegratie van migranten in Marokko.

Ik heb zeer recent met collega Wathelet afgesproken om deze samenwerking nog uit te breiden. Mijn administratie onderzoekt momenteel onder welke voorwaarden wij steun kunnen verlenen aan activiteiten in landen met een omvangrijke asielstroom naar België die niet behoren tot de achttien partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Ik wist al dat de minister voor een stuk de bezorgdheid deelt die ik eerder had geuit in de Kamer en nu in de Senaat. Dat is een goede evolutie, die echter nog aanzienlijk kan worden aangescherpt.