5-88COM

5-88COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 5 JULI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan de minister van Klimaat en Energie over «de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de concurrentie op de energiemarkt» (nr. 5-1075)

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Ik heb deze vraag twee weken geleden al gesteld in de plenaire vergadering. Ik stel ze nu opnieuw, omdat we ondertussen de lang verwachte nota van de heer Di Rupo ontvangen hebben. Ik heb deze nota al vlug ingekeken. Op bladzijde 46, denk ik, staat dat men de energieprijzen onder controle wil krijgen door een versterking van de mededingingsautoriteit. Een beetje verder staat er in het punt over duurzame groei iets over de versterking van de CREG en over een studie die men wil bestellen, in samenwerking met de gewesten en de vier regulatoren. Dat is vrij vaag, ook op lange termijn, wat eigen is aan een formateursnota. Ik ben wel blij dat er een studie komt. Voor andere materies, zoals de loonnorm, was uw partij daar tegen. Nochtans hangen beide dossiers nauw samen.

Ik heb twee vragen, omdat de aanbevelingen van de Europese Commissie actie op korte termijn vereisen.

In de aanbeveling is er, meer specifiek wat België betreft, sprake van een probleem van entry barriers. Wat betekent dat exact en wat zult u daaromtrent doen op korte termijn?

De regering heeft een maatregel genomen om de prijssetting strikter te volgen. Enkele weken geleden heeft de Raad van State daarover een advies uitgebracht. Hoe reageert de regering daarop en zal de maatregel nog worden uitgevoerd?

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - De omzetting van het derde energiepakket dient zijn volledig beslag te krijgen in de komende maanden, waardoor de tekortkomingen van de huidige geliberaliseerde markt kunnen bijgestuurd worden.

Zoals ik reeds zei in mijn antwoord op uw eerdere vraag om uitleg, zullen de bevoegdheden van de nationale energieregulator, CREG, worden versterkt via de implementatie van het derde pakket, wat voor België concreet via de uitvoering van de wet van 15 april zal gebeuren. De regulator zal hierdoor over de nodige bevoegdheden beschikken om de transport- en distributietarieven volledig onafhankelijk te bepalen.

Ook wat de rol van de mededingingsautoriteit betreft, herhaal ik mijn eerdere antwoord. Die rol is inzake het versterken van de concurrentie op de energiemarkt veeleer beperkt. Het betreft een structureel probleem gerelateerd aan de aard van deze markt, waar op het vlak van concurrentieversterking weinig stimulering mogelijk is, behalve bijvoorbeeld door de onteigening van de exploitanten. Dat belet echter niet dat de nationale mededingautoriteit kordaat optreedt in geval van eventuele inbreuken van de spelers op de elektriciteits- en gasmarkt. Aanvullend verwijs ik naar mijn antwoord op uw vierde vraag.

Wat de rol van de Commissie inzake de verbetering van de concurrentie op de Belgische en de Europese energiemarkt betreft, verwijs ik naar de rol die werd toebedeeld aan ACER, het Europees Agentschap voor samenwerking van energieregulatoren, sinds de inwerkingtreding van het derde energiepakket. Dit agentschap, dat operationeel is sinds 3 maart 2011, coördineert het werk van de nationale reguleringsoverheden op Europees niveau en heeft onder meer de opdracht om mee te werken aan het opstellen van Europese netwerkcodes en de nadere regels en voorwaarden inzake nettoegang én bedrijfszekerheid vast te stellen die van toepassing zijn op grensoverschrijdende structuren met inbegrip van het nemen van individuele beslissingen in welbepaalde gevallen. In samenwerking met de Europese Commissie zal het verder ook toezicht houden op de lidstaten, de bevoegde nationale overheden en de interne aardgas- en elektriciteitsmarkt en het Europees Parlement, de Europese Commissie en de nationale overheden over zijn conclusies informeren en de Europese commissie informeren wanneer ACER vaststelt dat de nationale reguleringsoverheid zich niet aan sommige bepalingen van het derde energiepakket conformeert.

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Ik ben wegens de omstandigheden wat afgeweken van mijn vragen die op papier staan. Ik denk dat u het antwoord op mijn twee vragen wel kent. Ik had het gewaardeerd indien de minister op mijn vragen had geantwoord.