5-88COM

5-88COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 5 JULI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de minister van Klimaat en Energie over «het verband tussen schulden voor mobiele telefonie en kredietschulden» (nr. 5-1015)

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V). - Onlangs publiceerde de Nationale Bank van België een interessante studie over het verband tussen betalingsachterstanden voor mobiele telefonie en betalingsachterstanden voor krediet. De conclusies van deze studie geven ons een meer gedetailleerd beeld van het profiel van mensen met betalingsachterstand.

Algemeen kan worden gesteld dat het profiel van mensen met betalingsachterstand voor mobiele telefonie in grote mate overeenstemt met het profiel van mensen met kredietschulden. Betalingsachterstanden inzake mobiele telefonie blijken volgens de studie met andere woorden een goede indicator te zijn voor latere betalingsachterstanden inzake krediet. Deze informatie kan mogelijk dienen als knipperlicht en betalingsproblemen sneller signaleren, zodat er bij overmatige schuldenlast vroegtijdiger of preventiever kan worden opgetreden.

Hoe verklaart de minister de verschillende profielen van mensen met betalingsachterstand en de oververtegenwoordiging van mannen? Hoe verklaart hij de relatief kleinere kredietbedragen bij wanbetalers? Plant hij beleidsinitiatieven die gevolg geven aan de conclusies van de studie van de NBB? Heeft hij over de resultaten van de studie gecommuniceerd met de gemeenschappen? Zal er met hen overleg komen met het oog op gezamenlijke initiatieven?

De kredietgever en de kredietbemiddelaar moeten op basis van de Wet op het consumentenkrediet aan de consument die om een kredietovereenkomst verzoekt de juiste en volledige informatie vragen die zij noodzakelijk achten om de financiële toestand en de terugbetalingsmogelijkheden van de consument te beoordelen. Zij zijn hiervoor, behalve wat kredieten betreft, grotendeels afhankelijk van de gegevens afkomstig van de kredietaanvrager zelf. Acht de minister het in deze context opportuun om de kredietgevers ook toegang te verlenen tot de registratiegegevens over wanbetalingen die bijgehouden worden door de operatoren? Is dit mogelijk? Kunnen deze registratiegegevens op deze wijze niet een nuttig instrument zijn in de strijd tegen de overmatige schuldenlast?

Uit vorige studies van de NBB blijkt ook dat mensen met overmatige schuldenlast vaak over geen enkel krediet beschikken. Acht de minister het daarom nuttig om de Centrale voor kredieten aan particulieren bij de NBB uit te breiden met andere schulden zoals energieschulden, huurschulden, telecomschulden en fiscale schulden? Zo ja, op welke wijze kan dit dan het beste gebeuren?

De resultaten van de studie van de NBB tonen aan dat een Preventelregistratie en de duur ervan voorspellende informatie bevatten voor toekomstige betalingsachterstanden met betrekking tot krediet. Om een meer volledig en meer gedetailleerd beeld te krijgen is bijkomend onderzoek nodig. Zal de minister opdracht geven tot verder onderzoek rond dit thema? Zo ja, in welke vorm en met welke specifieke onderzoeksvragen?

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - Hetzelfde fenomeen werd ook al vastgesteld bij SCHUFA in Duitsland. Een onmiddellijke en verifieerbare verklaring hebben we niet, maar de auteurs van de studie vermoeden dat het gaat om een sociaal fenomeen: mannen zijn over het algemeen geneigd grotere risico's te nemen. Verder is het probleem ook toe te schrijven aan economisch onervaren jongeren die consumptieverslaafd zijn en allerlei zaken op afbetaling aankopen, bestellingen doen via internet die ze pas later moeten betalen en dergelijke, zonder het kredietrisico dat ze daarbij lopen, goed in te schatten.

Een van de voornaamste besluiten van de studie van de Nationale Bank in Working Paper 212 ligt in de vaststelling dat de gezinnen die het hoofd dienen te bieden aan betalingsproblemen, verkiezen om eerst andere types van facturen te vereffenen dan die van mobiele telefonie. Als dit type van facturen geïntegreerd zou worden in de databank van de Centrale voor particulier krediet, zullen de kredietaanvragers die moeilijkheden ondervinden, hun gedrag zonder twijfel spontaan aanpassen en bij voorrang hun intercomfactuur vereffenen ten nadele van facturen die ze vandaag prioritair betalen. Daardoor zouden de telecomfacturen hun signaalfunctie verliezen voor het probleem van overmatige schuldenlast. Om die signaalfunctie te behouden, zouden we andere types van facturen moeten beogen, wat onvermijdelijk problemen met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en veel administratieve rompslomp voor de Nationale Bank en voor de kredietbemiddelaars zal opleveren.

Dat is een van de redenen waarom er ik in dit stadium geen voorstander van ben om de onbetaalde telecomfacturen in de databank van de Centrale voor particulier krediet te integreren. Ik heb de Nationale Bank overigens gevraagd hun studie voort te zetten om de meest gepaste maatregel uit te werken voor een betere bestrijding van overmatige schuldenlast.