5-88COM

5-88COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 5 JULI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de minister van Klimaat en Energie over «de impact van de invoering van slimme energiemeters op de distributienettarieven» (nr. 5-947)

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V). - Een tijd geleden stelde ik de minister een vraag met betrekking tot de impact van de invoering van slimme energiemeters op de distributienettarieven.

Nederland start volgend jaar met de invoering van slimme energiemeters. Ook in de rest van Europa raakt het gebruik van die meters meer en meer ingeburgerd. Vlaanderen en Wallonië staan ook niet stil op dat gebied.

Momenteel wordt de tweede fase van het proefproject in Vlaanderen opgestart: een proefproject waarin zo'n 40 000 slimme meters zullen worden geplaatst en getest. De voordelen van de invoering van slimme meters zijn ondertussen ruim bekend.

Een jaar geleden al drukte ik mijn bezorgdheid uit voor de financiële repercussies van de invoering van de slimme meter. De recente verhoging van de distributienettarieven in Vlaanderen ten gevolge van het grote succes van fotovoltaïsche panelen bewijst hoe gevoelig de elektriciteitsfactuur is voor grote infrastructuurprojecten die verhaald worden op de gebruiker.

De bepaling van de tariefformules en distributienettarieven is een federale bevoegdheid.

Vorig jaar was het standpunt van de minister daarover zeer duidelijk. Hij zag het als zijn plicht als federaal minister om bij de invoering van de slimme meters rekening te houden met de bescherming van de consument en de opdrachten van openbare dienstverlening.

Met het oog op de bescherming van de consument en rekening houdend met het belang van de openbare dienstverlening heeft de minister de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie gevraagd de ontwikkeling en de invoering van de nieuwe slimme meters, evenals de gevolgen ervan voor de verschillende consumenten en marktspelers, diepgaand te onderzoeken.

Die studie moest ook evalueren of het technisch en financieel haalbaar is een individuele teller tegen een concurrentiële prijs ter beschikking te stellen van de eindverbruikers.

De minister gaf aan erop toe te zien dat bij de invoering van slimme tellers de belangen van de consument gevrijwaard blijven.

Wat zijn de conclusies van de studie van de Algemene Directie Energie?

Wat is het resultaat van de evaluatie van het technisch en financieel onderzoek naar de haalbaarheid om een individuele teller tegen een concurrentiële prijs ter beschikking te stellen van de eindverbruikers?

Wat zullen de financiële gevolgen zijn van de invoering van de nieuwe slimme meters? Wat is de geraamde kostprijs van de invoering van de meters?

Wat zullen de gevolgen zijn van de invoering van die meters voor de gebruikers en de marktspelers?

Wat is de stand van zaken van de techniek die zal worden toegepast? Welk advies geeft de minister voor de invoering van de slimme meters?

Hoe zal er bij de invoering aandacht worden gegeven aan de gebruikers met een laag inkomen? Dat is uiteraard mijn grootste bekommernis.

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - De studie, die de Algemene Directie Energie bij het departement ELECTA van de KULeuven heeft aangevraagd, stelt ons niet in staat exacte conclusies te trekken over de financiële impact van de progressieve penetratie van slimme meters in België. Die impact zal sterk afhangen van de verschillende types van meters. De studie komt tot het besluit dat de testfase primordiaal is om de noden, de verwachtingen en de gevoeligheden van de verschillende categorieën gebruikers te bepalen.

De Commissie heeft aan elk land gevraagd een dergelijke studie te maken en voor 3 september 2012 in te dienen. Ter herinnering, de distributie van elektriciteit en gas is een gewestbevoegdheid; de beslissingen zullen dus op gewestelijk niveau worden genomen. De federale overheid heeft in dit dossier vooral een coördinerende rol tussen de verschillende overheden.

Binnen ENOVER werd een specifieke werkgroep voor de ontwikkeling van slimme meters opgericht. Verschillende studies door de regulatoren worden uitgevoerd.

Als minister bevoegd voor consumentenzaken is het mijn grote bekommernis dat de invoering van slimme meters niet gebeurt ten nadele van de consument en dat de kosten evenredig worden verdeeld.

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V). - Ik heb inmiddels van Vlaams minister Van den Bossche vernomen dat de financiële impact van de beide fases van het proefproject aan de CREG is voorgelegd en is aanvaard in het kader van de meerjarentarieven van de netbeheerders. Dat betekent dat de kosten voor het proefproject niet zullen worden aangerekend aan de verbruikers die momenteel in het proefproject zitten, maar over alle verbruikers zullen worden verdeeld.

De CREG heeft er met andere woorden mee ingestemd dat de volledige kost op de verbruikers wordt afgewenteld. Aangezien het proefproject kleinschalig is, is de meerkost voor de gebruikers relatief beperkt. Ik vrees echter dat bij een algemene invoering van de slimme meters de kosten aan alle gebruikers zullen worden doorgereken. Dat wou ik nu net vermijden omdat de zwakste gebruikers op die manier mee zullen betalen voor het totale project.

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - Ik heb begrip voor de vrees en de twijfels van mevrouw Franssen, maar ik verwijs naar de bevoegdheid ter zake van de gewesten.

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V). - De minister heeft een coördinerende rol, dus hij kan mijn bekommernis op een Interministeriële Conferentie aankaarten.