5-30

5-30

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 JULI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «het risico dat België in het vizier van de speculanten komt» (nr. 5-253)
Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «het initiatief Welkom in Palestina» (nr. 5-257)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de internationale missie van de organisatie Bienvenue en Palestine» (nr. 5-265)
Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de Belgische onderdanen die door Israël werden vastgehouden» (nr. 5-260)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het verbod op of de opschorting van de rating van landen die financiële steun krijgen in het kader van de Europese reddingsprogramma's» (nr. 5-264)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de buitensporige bezoldiging van de voorzitter van de Raad van bestuur van Brussels Airport» (nr. 5-266)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «het door Luc Van den Bossche gevraagde jaarloon» (nr. 5-267)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de kwaliteit van werk in België en in de Europese Unie» (nr. 5-262)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «het plan van de NMBS om 600 treinen per dag af te schaffen» (nr. 5-256)
Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de geplande sluiting van stations» (nr. 5-263)
Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het personeelstekort bij het Antwerpse Communicatie- en Informatiecentrum (CIC)» (nr. 5-259)
Mondelinge vraag van mevrouw Güler Turan aan de minister van Justitie over «schendingen van het kinderrechtenverdrag door jeugdrechters, politie en parket» (nr. 5-254)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Justitie over «het UN Women-rapport Progress of the World's Women: In pursuit of Justice» (nr. 5-258)
Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de minister van Justitie over «het aantal verkrachtingen dat tot een veroordeling leidt» (nr. 5-268)
Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de diefstal van voertuigdocumenten» (nr. 5-261)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «pleegouders» (nr. 5-255)

Samenstelling van commissies

Samenstelling van een politieke fractie

Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de Overeenkomst tot oprichting van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties bij resolutie nr. 86 van 30 juli 2010 van de Raad van Gouverneurs van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties met het oog op het moderniseren van het mandaat van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties (Stuk 5-1060)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (Stuk 5-1102)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (Stuk 5-1119) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen (Stuk 5-1121)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (Stuk 5-1119) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen (Stuk 5-1121)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Stuk 5-1156) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Stuk 5-1157)

Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2012 (Stuk 5-1158) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Stuk 5-1156) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Stuk 5-1157)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2012 (Stuk 5-1158) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 107 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst (van de heer Guy Swennen; Stuk 5-310)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie met het oog op de vrijlating van de `Vijf van Miami' (van mevrouw Fatiha Saïdi en mevrouw Marie Arena; Stuk 5-629)

Bespreking

Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse staat in september 2011 (van mevrouw Marie Arena en de heer Bert Anciaux c.s.; Stuk 5-1109)

Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door België (van de heer Bert Anciaux; Stuk 5-999)

Bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp houdende goedkeuring van de wijzigingen van de Overeenkomst tot oprichting van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties bij resolutie nr. 86 van 30 juli 2010 van de Raad van Gouverneurs van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties met het oog op het moderniseren van het mandaat van het Multilaterale Agentschap voor investeringsgaranties (Stuk 5-1060)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (Stuk 5-1102)
Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (Stuk 5-1119) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen (Stuk 5-1121)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Stuk 5-1156) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Stuk 5-1157)
Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2012 (Stuk 5-1158) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst (van de heer Guy Swennen; Stuk 5-310)
Voorstel van resolutie met het oog op de vrijlating van de `Vijf van Miami' (van mevrouw Fatiha Saïdi en mevrouw Marie Arena; Stuk 5-629)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse staat in september 2011 (van mevrouw Marie Arena en de heer Bert Anciaux c.s.; Stuk 5-1109)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse staat in september 2011 (van mevrouw Marie Arena en de heer Bert Anciaux c.s.; Stuk 5-1109)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Grondwettelijk Hof - Arresten
Parket
Economische Overheidsbedrijven - NMBS
Economische Overheidsbedrijven - Infrabel
Economische Overheidsbedrijven - NMBS Holding
Europees Parlement
Verzoekschriften