5-29

5-29

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 JULI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de illegaliteit van synthetische drugs» (nr. 5-247)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de geolokalisatie van noodoproepen op nr. 100/112» (nr. 5-239)
Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «de Commissie voor Onderhoudsbijdragen» (nr. 5-249)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid en aan de minister van Justitie over «de omzetting van het kaderbesluit van de Raad van Europa van 28 november 2008» (nr. 5-241)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Justitie over «de justitiekosten» (nr. 5-245)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Justitie over «het nieuwe en vereenvoudigde systeem van elektronische detentie» (nr. 5-240)
Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de minister van Justitie over «het huisarrest voor straffen onder acht maanden» (nr. 5-246)
Mondelinge vraag van mevrouw Güler Turan aan de minister van Justitie over «het terugsturen van minderjarige Europese onderdanen» (nr. 5-250)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Justitie over «de gesloten instelling voor jeugddelinquenten in Everberg» (nr. 5-251)
Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de minister van Justitie over «het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar» (nr. 5-252)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken over «de besluiten van de laatste G20 van 22 en 23 juni 2011, gewijd aan de landbouw» (nr. 5-243)
Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken over «de humanitaire en de migratiecrisis in Libië» (nr. 5-244)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «het recordaantal verkeersdoden in België» (nr. 5-242)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «het nagaan van het bestaan van een autoverzekering bij de autokeuring» (nr. 5-248)

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Stuk 5-663) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door België (van de heren Karl Vanlouwe en Louis Ide; Stuk 5-1063)

Bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Stuk 5-663) (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet)
Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door België (van de heren Karl Vanlouwe en Louis Ide; Stuk 5-1063)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA)
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
Europees Parlement