5-28

5-28

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 JUIN 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Guido De Padt à la ministre de l'Intérieur sur «l'enregistrement de l'ethnicité par la police» (nº 5-226)

De heer Guido De Padt (Open Vld). - De raadkamer van Namen besliste enkele dagen geleden om twee zigeunervrouwen vrij te laten, omdat de agenten hen `zomaar' hadden gecontroleerd. De agenten volgden de twee vrouwen nadat die uit de supermarkt kwamen. Ze reden naar een ander warenhuis, waar ze opnieuw met gevulde boodschappentassen naarbuiten stapten. In de auto met Franse nummerplaat die hen opwachtte, vonden de agenten gestolen gps-toestellen en een gestolen bankkaart waarmee voor 1300 euro aankopen was gedaan.

Het parket ging in beroep tegen de vrijlating. De Gentse professor criminologie Brice De Ruyver vond het beroep een terechte beslissing. Volgens hem deden die agenten gewoon hun werk. Stelende zigeuners zijn volgens hem trouwens een plaag. Hij wijst er ook op dat in de actieplannen van de federale politie van 2007 en 2011 gewezen wordt op het probleem van zigeunerbendes die inbraken plegen. Het is dan ook de taak van de politie dat fenomeen aan te pakken.

In België is onderzoek naar criminaliteit gepleegd door etnische minderheden veeleer schaars. In Nederland daarentegen zijn de beleidsmakers al langer overtuigd van de nood aan aandacht voor criminaliteit gepleegd door etnische minderheden. Deze criminaliteit beschouwen zij als een belangrijke indicator en als een gevolg van integratie en de te overbruggen culturele verschillen.

In tegenstelling tot wat in Nederland gebeurt, is in ons land het registreren van de etnische herkomst van daders en verdachten nog steeds een taboe. Wij beperken ons tot de registratie van het geboorteland en de nationaliteit. Het niet registreren van etniciteit is vanuit het oogpunt van een `antiracistisch beleid' misschien begrijpelijk. Anderzijds kan niet worden ontkend dat de niet-registratie een aantal nadelen met zich meebrengt.

Het is bijvoorbeeld onmogelijk om vanaf de tweede generatie allochtonen te onderscheiden van autochtonen. België is namelijk hun geboorteland. Door de niet-registratie gaat ook een mogelijk belangrijke signaalwerking verloren en wordt het bovendien moeilijker om zicht te krijgen op een mogelijke etnische oriëntering van het justitiële apparaat.

Ik denk dat de registratie van etniciteit ons een beter inzicht kan verschaffen in criminaliteit en een belangrijke bijdrage kan leveren aan het criminaliteitsbeleid, maar evenzeer aan het uitwerken van een degelijk integratiebeleid.

Deelt de minister de visie van de Gentse professor criminologie dat de agenten gewoon hun job deden en dat de vrijlating van de twee vrouwen onterecht is, aangezien stelende zigeuners geen uitzondering zijn? Hoe staat de minister tegenover het idee om de registratie van etniciteit door de politie in ons land mogelijk te maken?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - Ik vind de uitspraak van de rechter in Namen onverantwoord. Van politieagenten wordt verwacht dat ze misdrijven oplossen. Van gerechtelijke instanties mogen we verwachten dat bewezen misdrijven bestraft worden. Dat de raadkamer besliste de twee vrouwen toch vrij te laten, vind ik dan ook een slecht signaal aan politieagenten, dievenbendes en slachtoffers.

Politieagenten mogen een controle uitvoeren op grond van gedrag, materiële aanwijzingen en omstandigheden van tijd en plaats.

Als men bij een controle, zoals in dit geval, gestolen goederen aantreft, moet in het proces-verbaal altijd worden uitgelegd waarom de controle heeft plaatsgevonden. Daarom wordt aan het opstellen van een proces-verbaal zoveel aandacht besteed in de opleiding, want het is cruciaal voor het gevolg dat aan de misdaad wordt gegeven.

In het proces-verbaal worden een aantal standaardgegevens opgenomen: identiteit, nationaliteit, woonplaats en geboortedatum. Er kunnen ook andere gegevens worden opgenomen, zoals elementen uit de SIS-kaart en etniciteit als deze gegevens van belang zijn voor de feiten. Zo wordt etniciteit opgenomen wanneer bijvoorbeeld tegen een persoon van allochtone origine een misdaad wordt gepleegd, net omdat hij allochtoon is.

Niet alle informatie die in het proces-verbaal staat, wordt overgenomen in de algemene gegevensbank. Zo mogen gegevens als etniciteit op dit moment niet worden geregistreerd. Een werkgroep, samengesteld uit afgevaardigden van gerechtelijke en politiële instanties, buigt zich momenteel over de aanpassing van de wet op het politieambt en de informatie die mag worden opgenomen in de ANG.

Ik wacht dan ook het resultaat van deze werkgroep af. Nadien zullen, zelfs bij een positief advies, nog alle stappen worden gezet om deze aanpassing wettelijk te verankeren.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Ik dank de minister voor haar antwoord. Ik besef dat dit een gevoelig thema is, maar het betreft het vermelden van etniciteit op grote schaal in het kader van een goed anticriminaliteits- en integratiebeleid. Ik kan de mensen geruststellen die hierachter een verborgen agenda menen te mogen ontwaren. Ook het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding, toch een onverdachte bron, heeft al gepleit voor etnische registratie door de politie. Ook het Europees agentschap voor de grondrechten pleit voor die registratie. De bedoeling ervan is tweevoudig: het voeren van een goed criminaliteitsbeleid, maar ook een goed integratiebeleid.