5-28

5-28

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 30 JUNI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Cindy Franssen aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «het hoge aantal kredietopeningen voor de betaling van dagelijkse aankopen bij mensen met een laag inkomen» (nr. 5-233)

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V). - Vorige week kondigde de staatssecretaris aan om naar aanleiding van de publicatie van twee studies die in zijn opdracht waren uitgevoerd, maatregelen te willen nemen om de consument te beschermen tegen de risico's van kredietopeningen. De staatssecretaris stelde vast dat kredietopeningen steeds populairder worden, vooral bij gezinnen met lage inkomens. Ze worden ook in belangrijke mate gebruikt voor dagelijkse verrichtingen, zoals de aankoop van voeding en de betaling van energierekeningen. Mensen met een laag inkomen blijken bovendien het meest vatbaar te zijn voor het positieve beeld van kredietopeningen dat door reclame wordt gecreëerd.

De schuldenproblematiek is complex. Het debat over de bescherming van de consument tegen het risico op overmatige schuldenlast mag daarom niet worden verengd tot de risico's bij kredietopeningen. Aangezien de schuldenproblematiek veel ruimer is, zal ook het beleid een genuanceerde aanpak moeten hanteren. Onder meer ook de minister van Ondernemen en de minister van consumentenzaken zullen de nodige initiatieven moeten nemen.

Welke maatregelen zal de staatssecretaris nemen om de consument - en in het bijzonder de meest kwetsbare consument - te beschermen tegen de risico's van overmatige schuldenlast? Heeft de staatssecretaris concrete plannen die kunnen rekenen op de steun en de medewerking van zijn collega's in de federale regering?

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - De conclusies van de studies waarnaar mevrouw Franssen verwees, vragen inderdaad een meersporenbeleid.

Preventie van overmatige schuldenlast steunt op vier pijlers: een beleid dat zorgt voor voldoende inkomen om een menswaardig leven te leiden; een regulering van de kredietmarkt, zowel van reclamepraktijken als van kredietvormen; een structurele financiële opleiding en, ten slotte een creatief informatie- en bewustmakingsbeleid. De aanbevelingen gaan dus alle beleidsniveaus aan.

De Interministeriële Conferentie Integratie in de Samenleving heeft op 21 maart laatstleden een werkgroep opgericht voor de preventie van overmatige schuldenlast. Die heeft als opdracht te werken aan een gecoördineerd beleid tussen de verschillende beleidsniveaus rond de bewustmaking inzake makkelijk krediet en de preventie van overmatige schuldenlast. Ook moet hij een inventaris van de bestaande hulpmiddelen opstellen. Hij moet hierbij uitgaan van een analyse en voorstellen doen inzake preventie. De werkgroep vergaderde een eerste keer op 22 juni laatstleden.

Ik heb de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen, de minister van Klimaat- en Energie belast met consumentenzaken en de gewestministers belast met Sociale Zaken en Welzijn uitgenodigd. Er werd beslist voortaan ook de ministers belast met Onderwijs bij de dialoog te betrekken.

Tijdens de volgende vergadering in juli zal worden gesproken over de opvolging van de studies en zullen mogelijke actievormen worden verkend.

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V). - Het is goed dat de gemeenschaps- en de gewestministers er bij worden betrokken, want het gaat om een gedeelde bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Er moet wel snel werk worden gemaakt van de regulering van de kredietmarkten.