5-28

5-28

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 JUIN 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Rik Daems au secrétaire d'État à la Mobilité sur «l'attribution des contrats de handling à l'aéroport de Bruxelles-National» (nº 5-238)

De heer Rik Daems (Open Vld). - Twee weken geleden heb ik in de commissie al gezegd dat ik de indruk had dat de toewijzing van de contracten naar onze mening niet helemaal correct is verlopen.

De beslissing van de raad van bestuur van Brussels Airport hield in dat partijen aan wie het contract niet werd toegewezen, naar de rechtbank konden gaan. Twee maatschappijen hebben dat ook gedaan.

De rechtbank heeft in kort geding beslist dat de toewijzing niet mag doorgaan. Uit dat vonnis onthoud ik ten eerste dat het contract werd toegewezen aan een bedrijf met een negatief vermogen, waarbij weliswaar de garantie laattijdig in de procedure is gegeven. Ten tweede onthoud ik dat de prijssetting ten dele niet relevant was omdat het een aangelegenheid betreft tussen een bedrijf dat een licentie krijgt, en zijn klant.

Dan wil ik het nog niet hebben of het feit dat in de procedure minstens rekening moest worden gehouden met de gebruikers.

Het heeft mij verbaasd dat de rechtbank in kort geding dergelijke bezwaren formuleert, want die slaan al op de grond van de zaak. Het heeft mij nog meer verbaasd dat de rechtbank een bijzonder groot aantal documenten opvraagt bij de luchthavenautoriteit. Dat wijst erop dat de rechtbank het vermoeden heeft dat de procedure niet correct is verlopen.

Een bijkomend element is dat de hoofdaandeelhouder Macquarie, zijn aandeelhouderschap verkoopt aan een Canadees pensioenfonds. Dat betekent dat Brussels Airport een majoritaire passieve hoofdaandeelhouder krijgt.

De andere aandeelhouder is dan de Belgische Staat, die niet verondersteld wordt passief te zijn.

Anderzijds doen geruchten de ronde dat Flightcare te koop zou zijn. Die geruchten zijn beginnen te circuleren nadat Brussels Airport het contract had toegewezen aan Swissport en Flightcare. Het betreft een contract van 1,7 miljard euro voor 7 jaar, veel geld dus.

Mocht de gunning niet doorgaan, wat zal de staatssecretaris dan doen om ervoor te zorgen dat de dienstverlening op de luchthaven gegarandeerd blijft? Binnen welke termijn zal hij beslissen dat de huidige partners de service blijven verzekeren?

Is het een betere optie om de gunning correct te laten verlopen, om de rechtbank eerst ten gronde uitspraak te laten doen of denkt de staatssecretaris dat het verstandig zou zijn om een nieuwe gunningsprocedure op te starten, indien nodig onder extern toezicht?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik heb kennis genomen van de beschikking van de rechtbank van koophandel in kort geding van 29 juni 2011 waarbij aan The Brussels Airport Company nv het verbod wordt opgelegd om over te gaan tot:

1. het sluiten van een overeenkomst, onder welke vorm, voorwaarde, modaliteit en/of benaming ook, in uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur van The Brussels Airport Company nv van 8 juni 2011 tot selectie van de dienstverleners voor de opdracht van grondafhandelingsdiensten - derdenafhandeling voor beperkte categorieën - op de luchthaven Brussel-Nationaal, met een van de aldus geselecteerde deelnemers voor een of meer van de voorziene delen van de opdracht;

2. het stellen van enige andere handeling in uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur van The Brussels Airport Company nv van 8 juni 2011 tot selectie van de dienstverleners voor de opdracht van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal, die onherroepelijk schade toebrengt aan de belangen van Aviapartner Belgium nv, thans op de luchthaven de actieve dienstverlener voor de grondafhandeling in de beperkte categorieën.

Die verboden gelden tot de bodemrechter zich over de vordering van Aviapartner Belgium nv en Menzies Aviation over het rechtmatig karakter van de beslissingen van 8 juni 2011 heeft uitgesproken.

Die beslissing laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Ik wil erop wijzen dat de licenties van Aviapartner en Flightcare nog doorlopen tot 1 november 2011. Ik zal doen wat nodig is om in het belang van het personeel en de dienstverlening aan de reizigers ook na die datum de voortzetting van de bagageafhandeling op Zaventem te verzekeren.

Zonder uitspraak ten gronde kan ik op het ogenblik geen termijn aangeven. De uitspraak van de handelsrechter is voldoende duidelijk: er moet gewacht worden tot de bodemrechter zich over de vordering heeft uitgesproken. Ik heb met de luchthaven afgesproken dat de bedrijven die nu de afhandeling van de bagage doen, daarmee zouden doorgaan, zonder een termijn vast te leggen.

Ik kan mij niet uitspreken over de vraag of het niet beter zou zijn over te gaan tot een nieuwe gunningsprocedure. Ik weet niet wat de raad van bestuur van TBAC daarover vandaag zal beslissen en hoe hij op de toch wel harde uitspraak van de handelsrechter zal reageren. Ik wens dan ook het resultaat van die besprekingen af te wachten alvorens mij uit te spreken over een eventuele nieuwe gunningsprocedure, wat overigens best in overleg met de luchthaven en zeker conform de gerechtelijke uitspraken gebeurt.

Gezien het groot aantal documenten dat door de handelsrechter werd opgevraagd en de twijfel die daardoor zou kunnen ontstaan omtrent het correcte verloop van de procedure, lijkt het mij raadzaam dat een externe en onafhankelijke audit plaatsvindt over de aanbestedingsprocedure. Een dergelijke audit is in het belang van iedereen, niet alleen van de Belgische Staat, die voor 25% medeaandeelhouder is, maar ook van de andere aandeelhouders en van de kandidaat-overnemers.

Gezien de lopende gerechtelijke procedures en de daaraan verbonden juridische onzekerheid, de lopende onderhandelingen over een verkoop van meer dan de helft van de aandelen van Macquarie aan een Canadees pensioenfonds en het feit dat de Belgische Staat gedagvaard werd voor de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in kort geding, is het belangrijk om in dit dossier niet overhaast te beslissen, maar wel een grondig onderzoek te voeren.

Ik heb geen informatie over een eventuele verkoop van Flightcare.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Uit het duidelijke antwoord van de staatssecretaris onthoud ik twee elementen.

Ten eerste zullen de twee huidige afhandelaars de dienstverlening op de luchthaven verzekeren zolang geen definitieve beslissing is gevallen. Het is een belangrijk signaal voor de luchthaven, het personeel en de passagiers dat de werking van de luchthaven, en de bagageafhandeling in het bijzonder, niet in het gedrang komen.

Ten tweede dank ik de staatssecretaris voor het feit dat er een externe en onafhankelijke audit met betrekking tot de gevolgde procedure komt. Dat zal klaarheid moeten scheppen. Misschien zijn er slechts praktische fouten gemaakt, maar alleszins moet klaarheid worden geschapen.

Verder heeft het weinig zin over dit dossier grote verklaringen af te leggen.