5-27

5-27

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 JUNI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «de uitbreiding van de gesloten instelling voor jeugddelinquenten van Everberg» (nr. 5-221)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De vakbonden van de jeugdinstelling te Everberg hebben een stakingsaanzegging gedaan uit protest tegen de uitbreiding van de capaciteit van de instelling van dertig naar veertig jongeren zonder dat er meer veiligheidspersoneel komt. De vakbonden verwijzen naar afspraken die daarover zijn gemaakt. Nu er van drie naar vier leefgroepen van telkens tien jongeren wordt gegaan, is er volgens de vakbonden veeleer sprake van een vermindering van het veiligheidspersoneel. Gelet op het principe dat elke geplaatste jongere op een individuele begeleiding moet kunnen rekenen, is het vreemd dat de afspraken niet worden nagekomen. De doelstelling van individuele begeleiding wordt onhaalbaar door de aanstaande uitbreiding.

Overleg is dringend nodig, want anders wordt er vanaf 2 juli gestaakt en daar kijken we niet bepaald naar uit. Een staking is overigens ook nadelig voor de jongeren, wier begeleiding dan de mist ingaat.

Hoe verklaart de minister dat de geplande capaciteitsverhoging van dertig naar veertig jongeren niet gepaard gaat met een vanzelfsprekende, evenredige toename van het aantal federale ambtenaren in de instelling? De Vlaamse Gemeenschap stelt zich wel verantwoordelijk op. Waarom blijft de minister afzijdig, zodat niet alleen de kwaliteit van de begeleiding, maar ook de veiligheid zwaar onder druk komen te staan en een staking dreigt?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Na het vertrek van de Franse Gemeenschap uit het gesloten centrum De Grubbe te Everberg boden zich nieuwe mogelijkheden aan om de pedagogische werking van de Vlaamse Gemeenschap in Everberg te verbeteren en te versterken en meer in overeenstemming te brengen met de manier waarop er in de gemeenschapsinstellingen in Vlaanderen wordt gewerkt.

De administratie Jongerenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap en de administratie van het directoraat-generaal Penitentiaire Instellingen, EPI, hebben daarop een voorstel uitgewerkt waardoor de werking met de jongeren efficiënter kan verlopen, in kleinere en beter beheersbare leefgroepen, en waardoor de nadruk meer komt te liggen op het pedagogische aspect en minder op het bewakingsaspect. Uiteraard spreekt men in de gemeenschapsinstellingen niet van bewakers. Men ontwikkelt er een andere methodiek. We hebben het hier echter over een federale instelling en daar houdt men ook rekening met het bewakingsaspect.

Op basis van een gezamenlijk voorstel werd de personeelsformatie vastgelegd. Het personeelsplan EPI voor Everberg, berekend op dertig jongeren, voorziet immers in 68 voltijdse equivalenten voor het technisch en bewakingspersoneel, dus niet voor de gemeenschapsopdrachten. Met het oog op de capaciteitsuitbreiding naar veertig jongeren heeft zowel de Vlaamse Gemeenschap als de federale overheid een uitbreiding van de personeelsformatie gepland. Wat het directoraat-generaal EPI betreft gaat het om vier bijkomende penitentiaire bewakingsassistenten. De vier bijkomende penitentiaire bewakingsassistenten moeten volstaan om na de capaciteitsuitbreiding de veiligheid in het gesloten centrum De Grubbe in Everberg te garanderen. Het personeelsplan voor technisch en bewakingspersoneel is dus opgetrokken van 68 naar 72 voltijdse equivalenten, en dit alleen voor bewaking. Ook bij de Vlaamse Gemeenschap groeit de personeelsformatie aan met vier personeelsleden voor de pedagogische begeleiding.

Tijdens het overleg van 11 mei 2011 hebben de vakbondsorganisaties van het gevangenispersoneel een protocol van niet-akkoord ondertekend, terwijl de vertegenwoordigers van de Vlaamse Gemeenschap een protocol van akkoord hebben ondertekend.

De vakbonden van het gevangenispersoneel eisen een verhoging met acht voltijdse equivalenten en niet met vier zoals in het protocol van 11 mei 2011 was toegezegd. Ze hebben op 20 juni 2011 een stakingsaanzegging ingediend. Een eerste overleg vond gisteren plaats, maar heeft nog geen resultaat opgeleverd. De vakbonden hebben hun stakingsaanzegging verlengd met zeven dagen. Volgende maandag is er een nieuw buitengewoon basisoverlegcomité gepland.

Ik wijs er evenwel op dat de totale personeelsbezetting in het gesloten centrum De Grubbe in Everberg voor de bewaking van veertig jongeren hoger is dan voor vergelijkbare gebouwen en zelfs hoger dan voor een gevangenis met bijna tweehonderd gedetineerden. Met het huidige pakket moet het dus mogelijk zijn de veertig jongeren in Everberg op een professionele wijze te begeleiden en te bewaken.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik zag onlangs een fragment uit Terzake van oktober 2010, waarin de minister zegt dat de capaciteit in Everberg tegen eind 2010 van dertig naar veertig jongeren zou evolueren en dat er extra personeel in dienst zou worden genomen. We zijn nu een jaar verder. Meer dan een jaar geleden zijn verschillende federale jeugdrechters op bezoek geweest in Tongeren, waar ze vastgesteld hebben dat de situatie niet houdbaar was, vooral omdat er nog altijd jongeren aanwezig waren die eigenlijk naar Everberg hadden moeten gaan. Die jongeren hebben daar geen leefgroep, geen aangepast programma, zonder positief advies uitgebracht volgens het kinderrechtenverdrag. Ze worden er niet alleen slecht begeleid, maar er is bovendien geen enkele juridische basis voor hun aanwezigheid daar.

Ik begrijp dit niet. De vleugel voor de uitbreiding van de capaciteit in Everberg is al maanden geleden gerenoveerd. Vlaanderen levert al maanden meer opvoeders en begeleiders om veertig jongeren te begeleiden, maar de federale overheid blijft achterwege. Als er iets misloopt bij Justitie is de minister altijd verbaasd, terwijl hijzelf verantwoordelijk is voor de situatie. In dit geval moet hij dan ook in het belang van de jongeren zorgen voor een goede begeleiding in Everberg.

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - De heer Anciaux slaat de bal volledig mis. Hij stelt een vraag over Everberg. Ik antwoord dat er akkoorden zijn gesloten met de Vlaamse Gemeenschap, dat er een sterke formatie aanwezig is voor dertig jongeren nu en veertig deze zomer. De vier extra personeelsleden die de vakbonden eisen, zijn volgens mij niet nodig, maar daar wordt nu verder over onderhandeld.

Plots begint de heer Anciaux echter dingen te zeggen over Tongeren die compleet onwaar zijn. In Tongeren is er een correcte juridische basis en wordt er correct omgesprongen met het personeel, volgens het akkoord van de Vlaamse Gemeenschap. De kinderrechtencommissaris die daarover uitspraken heeft gedaan, vergist zich. Er is geen enkele plaats in Europa waar uit handen gegeven jongeren zo goed worden gevolgd. Vroeger verbleven ze in de gevangenis, tussen zware criminelen. Nu verblijven ze eindelijk op een geïsoleerde plaats, met begeleiders van de Vlaamse Gemeenschap, in een gebouw dat inderdaad uit de negentiende eeuw dateert, maar dat ook de charmes heeft van een oud gebouw. Ik kan de uitspraken van de heer Anciaux dan ook niet aanvaarden.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik begin over Tongeren omdat daar op dit ogenblik zeven jongeren zitten die naar Everberg moeten. Op 1 juli zouden ze daar moeten zijn. Kan de minister dat garanderen? Hij doet de waarheid geweld aan als hij zegt dat het er in Tongeren zo romantisch aan toe gaat. Ik ben kwaad omdat er plaatsen vrij moeten worden gemaakt in Everberg en omdat de federale overheid, en alleen de federale overheid, daarmee alweer niet klaar is. Ik begrijp dat de Vlaamse Gemeenschap daar ook kwaad over wordt. Ze is sinds begin van het jaar al klaar om die extra begeleiding op zich te nemen en geeft nu al extra personeel.

De minister moet zijn verantwoordelijkheid opnemen!