5-663/12

5-663/12

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

7 JULI 2011


Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE SENAAT EN TERUGGEZONDEN NAAR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (zie stuk Senaat, nr. 5-663/11).

Brussel, 7 juli 2011.

De voorzitter van de Senaat,
Danny PIETERS.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.