5-941/6

5-941/6

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

23 JUNI 2011


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 6, § 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1)

De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (zie stuk nr. 5-941/5).

Brussel, 23 juni 2011.

De voorzitter van de Senaat,
Danny PIETERS.
De griffier van de Senaat,
Hugo HONDEQUIN.

(1) Artikel 81 van de Grondwet.