5-81COM

5-81COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 15 JUIN 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Martine Taelman à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «la limitation de vitesse prévue dans le tunnel ferroviaire entre Anvers Central et Anvers Luchtbal» (nº 5-910)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - In de spoorwegtunnel tussen Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Luchtbal werd naar verluidt reeds enkele maanden geleden een tijdelijke snelheidsbeperking ingevoerd. Blijkbaar zouden de trillingen in de spoorwegtunnel schade veroorzaken aan de bovenliggende gebouwen en constructies.

Graag vernam ik welke de reden is van de snelheidsbeperking in de Antwerpse Noord-Zuidverbinding. Is er inderdaad schade waarneembaar in de gebouwen en constructies boven deze tunnel? Heeft deze snelheidsbeperking een invloed op de stiptheid en dienstregeling van de treinen die gebruik maken van deze tunnel? Zo ja, welke? Worden op korte termijn maatregelen genomen om deze snelheidsbeperking weer te kunnen opheffen? Om welke maatregelen gaat het dan en wat is hiervan de kostprijs?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Enkele maanden geleden werd een snelheidsbeperking ingevoerd omdat de trillingen in de huizen gelegen boven de geboorde kokers als gevolg van het spoorverkeer in de kokers het aanvaardbaar trillingsniveau overschreden. Door een slecht werkend waterafvoersysteem in de tunnels, waarbij het water niet of onvoldoende snel geëvacueerd wordt, is afvloeiend oppervlaktewater terecht gekomen in de trillingsdempende matten van de geboorde tunnelkokers. Uit boringen en metingen is gebleken dat deze matten met water verzadigd zijn, waardoor het trillingsdempend vermogen ervan zeer sterk gereduceerd werd.

Hoewel deze matten hun trillingsdempende functie aanvankelijk goed hebben kunnen vervullen, blijkt nu dat de trillingsniveaus in aanzienlijke mate zijn toegenomen, weliswaar zonder dat daarbij de stabiliteit van de bovenliggende bebouwing ooit in het gedrang gekomen is. Door de snelheid van het treinverkeer te verminderen van 90 tot 40 kilometer per uur werd de zogenaamde KB-waarde teruggebracht tot onder de voelgrens, die vijftig maal lager ligt dan de schadegrens.

De tijdelijke snelheidsbeperking in de tunnel veroorzaakt een vertraging van anderhalve minuut tussen Antwerpen en de grens die niet kan opgenomen worden in de dienstregeling van de Thalys, omdat de uren in Antwerpen en aan de grens vast bepaald werden voordat de NMBS op de hoogte was van het voorval. Voor de andere verbindingen was dit wel mogelijk door de reservetijd in de dienstregeling te verminderen of af te schaffen.

Men is momenteel volop bezig met het aanpassen en verbeteren van het waterafvoersysteem. Alles wordt in het werk gesteld om dit tegen eind juni volledig in orde te brengen. De kostprijs wordt ruwweg geraamd op 200 000 euro.

Een natuurlijk uitdrogingsproces wordt in eerste instantie ingeschat als een langdurend proces. Zonder extra ingrepen wordt verwacht dat het meerdere maanden zal duren voordat het water onder invloed van de treinbelastingen uit de matten geperst wordt en volledig verdampt zal zijn. Er wordt dan ook parallel met de herstellingswerkzaamheden gezocht naar een adequate methode om de verende matten sneller te ontwateren. Het is echter nu al duidelijk dat een dergelijke oplossing niet vanzelfsprekend is.

(La séance est levée à 13 h 10.)