5-78COM

5-78COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 8 JUNI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de plaatsing van reclamevoertuigen op de openbare weg» (nr. 5-980)

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V). - Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg schrijft voor dat een reclamevoertuig niet langer dan drie opeenvolgende uren op de openbare weg mag parkeren. Deze bepaling dateert van 20 juli 1990, toen reclamevoertuigen vaak als enig doel hadden publiciteit te maken, onder meer langs invalswegen.

Inmiddels is er veel veranderd. Momenteel maken vele wagens, zowel personenauto's als bestel- en vrachtwagens, op een of andere manier publiciteit, zoals bedrijfsreclame, aankondigingen van allerlei activiteiten, niet altijd met commerciële doeleinden. Deze wagens zijn in eerste instantie een vervoersmiddel waarvan men ook gebruik maakt voor het aankondigen van een reclameboodschap. Dat is het gevolg van de nieuwe beletteringstechnieken en de gedaalde kostprijs.

De realiteit heeft de wetgeving achterhaald. Er is een enorme interpretatiemarge ontstaan over de omschrijving van een reclamevoertuig. De subjectieve interpretatie van de verbaliserende instanties verschilt dan ook sterk van politiezone tot politiezone en van gemeente tot gemeente.

Ik had graag vernomen of de staatssecretaris bereid is te onderzoeken hoe het koninklijk besluit kan worden aangepast of afgeschaft. Hoe kan een oplossing worden geboden voor de heersende verwarring? Zijn er valabele voorstellen om bovenstaand probleem aan te pakken?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Het begrip `reclamevoertuig' wordt in het verkeersreglement niet nader omschreven en in het woordenboek evenmin. Ook in de rechtspraak is er omtrent dit begrip geen informatie te vinden. Het gevolg daarvan is dat er inderdaad nogal wat interpretatiemarge is.

Dit probleem is aan bod gekomen tijdens de werkzaamheden van een werkgroep die zich bezighield met de herziening van het verkeersreglement. De werkgroep stelde voor de woorden `voor publicitaire doeleinden' toe te voegen om zo het onderscheid duidelijk te maken tussen bedrijfswagens die soms voorzien zijn van belettering, en voertuigen die echt bedoeld zijn voor publicitaire doeleinden. Voertuigen bedoeld voor publicitaire doeleinden zijn bijvoorbeeld de minivrachtwagentjes die in stadscentra rondrijden met een billboard waarop reclameboodschappen worden weergegeven. De beperking van de parkeertijd tot drie uur zal dan ook alleen op dergelijke voertuigen van toepassing zijn.

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V). - De staatssecretaris heeft het bewuste artikel en het voorstel voor de wijziging van het verkeersreglement duidelijk toegelicht. Ik had ook niets anders van hem verwacht. Die toelichting zal het de politiediensten al makkelijker maken om het bewuste artikel te interpreteren.

(Voorzitter: mevrouw Cindy Franssen.)