5-77COM

5-77COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 8 JUIN 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «Tax-on-web pour les non-Belges» (nº 5-940)

M. le président. - M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, répondra.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Tax-on-web heeft dit jaar een vliegende start genomen.

Uit een artikel in De Standaard van 9 mei 2011 bleek nochtans dat één categorie belastingplichtigen geen elektronische belastingaangifte kan indienen, namelijk de niet-Belgen. Zelfs met de nieuwe elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen kunnen de niet-Belgen geen token aanvragen wegens een probleem met het kaartnummer.

Hoe groot is de categorie van belastingplichtige niet-Belgen? Zijn er plannen om die categorie belastingplichtigen toegang te verschaffen tot Tax-on-web?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van de vice-eersteminister.

Op de eerste vraag kan de FOD Financiën geen antwoord verstrekken. De elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen wordt uitgegeven door de FOD Binnenlandse Zaken. Binnenlandse Zaken zou dus wel kunnen zeggen hoeveel elektronische vreemdelingenkaarten er zijn uitgegeven en van welk type.

Bij de vaststelling of een persoon aan de personenbelasting of belasting van niet-inwoners is onderworpen, worden de in het WIB 92 opgenomen criteria gehanteerd. De wetgeving spreekt over rijksinwonerschap en niet over nationaliteit.

Het feit dat iemand een elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen bezit, is geen nuttig gegeven voor het beheer van een fiscaal dossier en wordt bijgevolg niet geregistreerd. De wet op de privacy bepaalt immers dat persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet overmatig mogen zijn en gebaseerd moeten zijn op de doeleinden waarvoor ze worden verkregen of waarvoor ze verder worden verwerkt.

Inloggen op Tax-on-web, de elektronische aangifte in de personenbelasting, en op My Minfin, het elektronisch persoonlijk fiscaal dossier voor iedere burger, kan voor het aanslagjaar 2010 op twee manieren: met een Belgische elektronische identiteitskaart of met een elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen, en met een token.

Ik verwijs naar de rubriek `Meer over dit onderwerp? Hoe kan u zich connecteren?' op www.taxonweb.be waar duidelijke antwoorden worden geformuleerd op vragen als `Hoe kan ik een gebruiker worden van Tax-on-web?' en `Wat te doen bij toegangsproblemen tot Tax-on-web', zowel met de elektronische identiteitskaart als met een token.

De inlogprocedure met een token bestaat al sinds 2003. Ze is gebaseerd op gegevens van de identiteitskaart en de SIS-kaart. Ook wie niet over een Belgische identiteitskaart en/of SIS-kaart beschikt, kan een token aanvragen. De aflevering van het token behoort tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT). Bij de FAQ kan worden geklikt op de link http://www.fedict.belgium.be/nl/support/usermanagement/overzicht.jsp. Onder punt 7 `Ik beschik niet over een Belgische identiteitskaart en/of SIS-kaart. Kan ik mij registreren?' staat de procedure vermeld. Een dienst Registratiekantoor of de gemeenten kunnen voor de registratie zorgen.

Niet-Belgen kunnen dus zonder probleem gebruik maken van Tax-on-web.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik dank de staatssecretaris voor het uitvoerige antwoord. Twee dagen na het bewuste artikel meldde De Standaard echter dat de betrokkenen ook geen token konden aanvragen. Ik zal de zaak nog eens nakijken, maar ik stel ook voor dat de administratie nogmaals nagaat hoe de vork in de steel zit en indien nodig duidelijk meldt dat in welbepaalde gevallen geen gebruik kan worden gemaakt van Tax-on-web.

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Eventuele problemen om een token te verkrijgen zijn een zaak van FEDICT, dat niet onder de bevoegdheid van de FOD Financiën valt. Ik meen dat minister Van Quickenborne voor die dienst bevoegd is.