5-25

5-25

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 9 JUIN 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi portant assentiment à l'Accord, fait à Bruxelles le 15 juillet 2009, entre le Royaume de Belgique et la Principauté de Monaco en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Accord (Doc. 5-961)

Discussion générale

De heer Rik Daems (Open Vld), corapporteur. - De regering heeft twaalf wetsontwerpen ingediend houdende instemming met akkoorden, protocollen en avenanten inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving. De akkoorden werden gesloten met Monaco, Australië, Nederland, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Frankrijk, San Marino, Andorra, Denemarken, Singapore en Luxemburg.

De wetsontwerpen werden besproken in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging op 24 mei 2011. In die vergadering werden amendementen ingediend ingevolge de inwerkingtreding op 1 juli 2011, van het artikel 55 van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen. Diverse artikelen van de verschillende wetsontwerpen weken af van de bepalingen van artikel 318 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. Die artikelen werden opgesteld toen de opheffing van het bankgeheim nog niet door het parlement was goedgekeurd. Gelet op de inwerkingtreding op 1 juli 2011 van artikel 55 van de wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen is de afwijking niet meer noodzakelijk.

Gelet op de nieuwe bepalingen van het interne recht met betrekking tot de opheffing van het bankgeheim zijn de administratieve en strafrechtelijke sancties waarin het interne fiscale recht voorziet bovendien automatisch van toepassing op personen die weigeren bankgegevens te verstrekken, die worden gevraagd op grond van de protocollen bij de verdragen.

Na de stemming van de geamendeerde wetsontwerpen rezen nog een aantal technische problemen in verband met de aangenomen teksten en dienden een aantal tekstverbeteringen te worden aangebracht ingevolge de amendementen die door de commissie werden aangenomen. Ik overhandig de lijst van de verbeteringen aan de griffier en benadruk dat het om tekstverbeteringen gaat, louter vormelijke wijzigingen dus.

De commissie keurde de wetsontwerpen goed. Ik nodig de plenaire vergadering uit hetzelfde te doen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik heb geen probleem met de voorliggende wetsontwerpen die een aanpassing beogen van een reeks verdragen in verband met belastingen. Wat mij echter opvalt is dat sommige landen ontbreken in de lijst. Ik stel de vraag aan de regering waarom bijvoorbeeld Zwitserland ontbreekt. Sommige staten die in het verleden bekend stonden als belastingparadijzen, onder meer Singapore en Luxemburg, staan door de aanpassing een beetje minder buiten schot van de belastingcontrole en zijn een beetje minder paradijselijk op het vlak van belastingen, hoewel er nog altijd achterpoortjes zullen overblijven. Zwitserland dat een prominente plaats bekleedt op het lijstje van belastingparadijzen ontbreekt wel opvallend in de lijst van ontwerpen. Komt er nog een ontwerp in verband met Zwitserland? Zo neen, wat gaat de regering doen in dat verband? Wat zal in de toekomst de houding zijn tegenover de FIFA bij de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal.

Een groot probleem in die overeenkomst met de FIFA was dat ze niet waterdicht is voor de belastingvrijstellingen die de FIFA overal voorgesteld krijgt. De FIFA beriep zich op het verdrag tussen België en Zwitserland tot het vermijden van dubbele belasting om hier een pak winsten belastingvrij te kunnen binnenrijven.

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Maar is daarin niet geslaagd!

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het is niet gelukt, dat is waar, maar de FIFA hield wel staande dat die winsten al in Zwitserland belast werden. Bij nader toezien hadden ze er echter verregaande belastingvrijstellingen verkregen, waardoor niet alleen de FIFA, maar ook afgeleide organisaties in de brede zin, geen euro belastingen zouden hebben moeten betalen op miljoenen euro winsten.

Hier is sprake van openlijke fraude; we hebben die wettelijk mogelijk gemaakt door voornoemd verdrag. In het rijtje protocollen tot wijziging van verdragen die weliswaar meer mogelijkheden bieden om inlichtingen in te winnen en controle uit te oefenen, ontbreekt wel boeman Zwitserland. Ik had graag vernomen waarom.

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Mijnheer Anciaux, die protocollen betreffen verdragen gesloten tussen ons land en andere landen. Om een tango te dansen moet je met twee zijn. Zolang we geen overeenkomst hebben met Zwitserland, kan de Belgische regering geen protocol tot wijziging ervan voorstellen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Hebt u Zwitserland wel ten dans gevraagd?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Verdragen en protocollen moet het akkoord krijgen van beide partijen. De procedure is lang. De FOD Financiën heeft voorliggende protocollen al twee jaar geleden geparafeerd, maar de FOD Buitenlandse Zaken heeft tijd nodig om protocollen in wetsteksten om te zetten. Dat geldt voor alle internationale verdragen. Bij de FOD Financiën liggen momenteel nog 27 protocollen ter parafering voor.

We hebben al onze partnerlanden, ook Zwitserland, verzocht om de bestaande verdragen aan de nieuwe OESO-normen aan te passen. Ik heb onlangs niet meer gecontroleerd hoever het staat met Zwitserland, maar ik meen me te herinneren dat begin 2011 Zwitserland niet bereid was de transparantie aan de dag te leggen die wij voorstaan. Zwitserland stelt andere vormen van samenwerking voor met de landen van de OESO en van de Europese Unie. We hebben daarover dus nog geen akkoord bereikt.

De ECOFIN-raad heeft de Europese Commissie de opdracht gegeven direct met Zwitserland te onderhandelen. De Commissie zit immers in een sterkere onderhandelingspositie dan de afzonderlijke lidstaten.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Als het ons menens is om de terechte OESO-bekommernissen in de diverse verdragen aangaande de dubbele belastingstarieven op te nemen, dan moeten we de opzeggingsprocedure waarin de verdragen voorzien, opstarten als Zwitserland manifest weigert de aanpassingen te doen die de OESO vraagt. We moeten dat lef hebben als we geloofwaardig willen zijn.

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - De toestand met Zwitserland is nog niet zo slecht. De ministers van Financiën hebben de Europese commissaris de opdracht gegeven met Zwitserland te onderhandelen teneinde een akkoord te bereiken over de Europese aanpak. Zwitserland heeft echter al afzonderlijke verdragen met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk; dat verzwakt natuurlijk de Europese positie. Een klein land als België zal nooit als eerste een dergelijk akkoord kunnen sluiten met Zwitserland. Wij hopen dus dat de grote Europese landen het Europese standpunt volgen en versterken.

-La discussion générale est close.