5-25

5-25

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 JUNI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de minister van Klimaat en Energie over «de aanbeveling van de Europese Commissie inzake de concurrentie op de energiemarkt» (nr. 5-184)

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Zoals de minister ongetwijfeld weet, is de Europese Commissie deze week met haar aanbevelingen naar buiten gekomen. Voor België zijn die nog niet definitief, aangezien ze nog langs de vakraden en de Europese Raad moeten passeren, maar we weten dat dit naar goede gewoonte niet meer zoveel zal veranderen. Eigenlijk weten we dus waarvoor we staan, en dat weten we al veel langer.

Op het vlak van energie gaat het, kort samengevat, over een verbetering van de concurrentie op de elektriciteits- en gasmarkt en over de effectiviteit van de regulator en de mededingingsautoriteit. Zoals ik net nog heb gezegd, zou het nuttig zijn mocht de regering van lopende zaken, gesteund door het parlement, dat wel zijn volle bevoegdheden heeft, toch een antwoord geven op de vragen die de Europese Commissie aan België stelt, om de geloofwaardigheid van ons land op de internationale fora en meer bepaald tegenover Europa, op het ogenblik het meest geloofwaardige ratingbureau, overeind te houden.

Ik hoef u niet te zeggen dat de maatregelen die op het vlak van energie nodig zijn, zeer dringend zijn. Ze werken namelijk ook door in de index en de ontwikkeling van de loonhandicap in ons land, die intussen, dat weet de minister beter dan ik, sinds de goedkeuring van het interprofessioneel akkoord met bijna 1% verder is ontspoord ten opzichte van de buurlanden.

Mijn vraag is dan ook of de minister op korte termijn van plan is gevolg te geven aan de Europese aanbevelingen op het vlak van energie. Ik begrijp dat de minister op andere punten in Europa de grote boeman en vijand ziet, maar op energievlak is er misschien wel iets mogelijk. Is de minister iets van plan? Wat is hij van plan? Zal hij dat doen in samenwerking met het parlement? Met andere woorden, kunnen we de Europese aanbevelingen niet als een window of opportunity gebruiken om bepaalde dringende maatregelen te nemen?

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - Op 15 april werd de derde wet die de Belgische gas- en elektriciteitsmarkt zal reorganiseren door de Ministerraad goedgekeurd. Na de twee eerdere wetten van 1999 en 2003 zal deze nieuwe wet de tekortkomingen van de geliberaliseerde markt bijsturen en een volledige transparantie van de markt voor de consument garanderen. Deze wet moet worden gezien in het kader van de omzetting van het Derde Pakket Energie en biedt een wettelijk kader voor de maatregelen die een goede marktwerking in de hand moeten werken.

De bevoegdheden van de nationale energieregulator, CREG, worden versterkt. De regulator zal nu over de nodige bevoegdheden beschikken om in volledige onafhankelijkheid de transport- en distributietarieven te bepalen. De regulator zal verantwoording moeten afleggen aan de Kamer en er zijn tariefmethodes en jaarverslagen moeten voorleggen.

De bescherming van de consument wordt verstevigd door de leveranciers een bepaalde informatieverstrekking en dienstverlening aan hun klanten op te leggen. Zo moeten ze bijvoorbeeld duidelijk maken dat de klant binnen drie weken van energieleverancier kan veranderen. Dat zal de concurrentie aanmoedigen.

Ook werd recentelijk beslist dat in België een controlesysteem op de energieprijzen zal worden toegepast, dat ongeoorloofde prijsstijgingen kan tegenhouden en transparantie zal bieden in de gehanteerde leveranciersprijzen. Elke prijsstijging zal voortaan door de regulator moeten worden goedgekeurd.

Momenteel wachten we nog op het advies van de Raad van State. Dat wordt volgende week verwacht. Ik zal in elk geval alles in het werk stellen om de wet snel te laten goedkeuren.

De rol van de mededingingsautoriteit in het versterken van de concurrentie op de energiemarkt is eerder gelimiteerd. Het is een structureel probleem gerelateerd aan de aard van de markt, die namelijk eerder statisch van aard is en op het vlak van concurrentieversterking weinig stimulering mogelijk maakt. Dat belet de nationale mededingautoriteit echter niet om kordaat op te treden in geval van eventuele inbreuken van de spelers op de elektriciteits- en gasmarkt.

De heer Peter Van Rompuy (CD&V). - Wanneer zal over de omzetting van een derde pakket kunnen worden gestemd?

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - Ik krijg volgende week het advies van de Raad van State. Er zijn wellicht twee of drie weken nodig om na te gaan of er aanpassingen nodig zijn. Het zou begin juli door de regering in tweede lezing en vervolgens door het parlement kunnen worden goedgekeurd.