5-25

5-25

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 9 JUIN 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Rik Daems au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «le chaos fiscal qui caractérise les transactions sur actions» (nº 5-179)

M. le président. - M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, répondra.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Er verschenen in de pers recent verschillende artikelen over het al dan niet belasten van meerwaarden op aandelen. Volgens artikel 90,1º, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen zijn speculatieve winsten belastbaar als `diverse inkomsten' tegen 33%. Anderzijds aanvaardt de administratie dat er geen aanleiding is tot een belasting op meerwaarde bij een normaal beheer van het patrimonium. Die regeling leidt nogal tot willekeur.

Als ik een bedrijf verkoop dat ik twintig jaar geleden heb opgestart en waarvan ik de enige eigenaar en aandeelhouder ben, is dat dan een normaal beheer? Ik meen van wel. Quid als ik maar voor 50 of 25 procent eigenaar ben? Quid als ik de oom van de eigenaar of bedrijfsleider ben? Kortom er kunnen tal van situaties zijn die voor de fiscus aanleiding zijn om al dan niet te belasten.

Ik vind in geen van die gevallen belasting op meerwaarde verantwoord omdat de situaties waarin er geen normaal beheer van patrimonium is, heel duidelijk zijn.

Mijn vraag is dan ook eenvoudig. Kan de minister bevestigen dat de meerwaarde op aandelen bij verkoop door een privépersoon niet belast wordt?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van vice-eersteminister Reynders.

Ik kan niet bevestigen dat er in de personenbelasting in België geen enkele belastingheffing bestaat op meerwaarden voortkomend uit aandelentransacties.

Artikel 90, 9º, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, stipuleert uitdrukkelijk dat als diverse inkomsten belastbaar zijn de meerwaarden op aandelen die verwezenlijkt zijn naar aanleiding van de overdracht onder bezwarende titel van die aandelen, buiten het uitoefenen van een beroepsactiviteit, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privévermogen.

Het antwoord op de vraag of een aandelentransactie al dan niet voortkomt uit het normale beheer van een privévermogen, hangt af van het geheel van de juridische en feitelijke omstandigheden eigen aan elk geval.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Ik had een dergelijk dubbelzinnig antwoord verwacht. Ik zal daarom een wetgevend initiatief nemen om de willekeur die er in deze kwestie vandaag bestaat voor eens en voor altijd weg te werken en de belasting op meerwaarde duidelijk op nul te brengen.