5-663/8

5-663/8

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

17 JUNI 2011


Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan


ONTWERP GEAMENDEERD DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN TERUGGEZONDEN NAAR DE SENAAT

Onderzoekstermijn : 15 dagen (artikel 81, derde lid, en artikel 79, eerste lid, van de Grondwet) (1) .

Uiterste datum : 4 juli 2011.


(1) Art. 64.1. Reglement van de Senaat : Het wetsontwerp dat door de Kamer van volksvertegenwoordigers aan de Senaat wordt teruggezonden met toepassing van artikel 79, eerste lid, of van artikel 81, derde lid, van de Grondwet is bij de Senaat slechts aanhangig wat betreft de bepalingen die door de Kamer werden geamendeerd of toegevoegd en die nieuw zijn in vergelijking met het aanvankelijk door de Kamer aangenomen wetsontwerp en wat betreft andere bepalingen, alleen om de redactie te verbeteren of de tekst in overeenstemming te brengen met het geheel en zonder nieuwe inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.