5-436/4

5-436/4

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

21 JUNI 2011


Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft

(Nieuw opschrift)


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º Het getal « 11, » wordt opgeheven;

2º Het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :

« Het lid van de politieraad dat in de gemeenteraad of als burgemeester wegens verhindering wordt vervangen, wordt van rechtswege voor dezelfde duur vervangen in de politieraad ».