5-24

5-24

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 26 MEI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de beslissing van de Franse Gemeenschap om haar naam om te vormen tot `Fédération Wallonie-Bruxelles'» (nr. 5-166)
Mondelinge vraag van mevrouw Claudia Niessen aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de gevolgen van de afwezigheid van een federale regering op de lokale overheden» (nr. 5-172)
Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de minister van Justitie over «het terugsturen van Marokkaanse gevangenen die in België vastzitten» (nr. 5-169)
Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de minister van Justitie over «de toestand van de Belgische gevangenissen en de overbevolking van de gevangenissen» (nr. 5-170)
Mondelinge vraag van mevrouw Güler Turan aan de minister van Justitie over «de opvolging door de minister van terugbrenging van misbruikte minderjarigen» (nr. 5-173)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de commerciële activiteiten van navelstrengbloedbanken in België» (nr. 5-167)
Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de rapporten van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg over de alternatieve geneeswijzen» (nr. 5-174)
Mondelinge vraag van de heer Gérard Deprez aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de homeopathie» (nr. 5-176)
Mondelinge vraag van de heer Rik Daems aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de verhoging van het plafond van de jaarlijkse inkomsten van een zelfstandige» (nr. 5-168)
Mondelinge vraag van de heer Ahmed Laaouej aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «het overbrengen van de activiteiten van het ontvangkantoor van de directe belastingen van Brussel 3 naar het ontvangkantoor van de directe belastingen van Hasselt 3» (nr. 5-175)
Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken over «de schuldkwijtschelding van 23 miljoen euro aan de Democratische Republiek Congo» (nr. 5-165)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken over «de akkoorden inzake ontwikkelingssamenwerking met de landen in het Euro-mediterraan gebied» (nr. 5-177)

Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust (van mevrouw Marie Arena c.s.; Stuk 5-994)

Bespreking

Wetsvoorstel houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (van mevrouw Christine Defraigne c.s.; Stuk 5-405)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust (van mevrouw Marie Arena c.s.; Stuk 5-994)
Wetsvoorstel houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (van mevrouw Christine Defraigne c.s.; Stuk 5-405)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocatie
Boodschap van de Kamer
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Arbeidshof
Parket-generaal
Parket
Auditoraat-generaal
Rechtbank van eerste aanleg
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Economische Overheidsbedrijven - NMBS
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek