5-67COM

5-67COM

Commissie voor de Justitie

Handelingen

WOENSDAG 11 MEI 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Justitie over «de uithuisplaatsing van de dader bij partnergeweld» (nr. 5-890)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Verschillende schrijnende gevallen van partnergeweld halen dagelijks de media, maar die zijn maar het topje van de ijsberg. Nog meer gevallen halen nooit de pers, maar spelen zich af binnen de stille en `veilige' muren van de gezinswoning.

Sinds 24 november 1997 is geweld tussen partners in België erkend als een specifiek misdrijf. In de optiek dat niet het slachtoffer, maar wel de dader van huiselijk geweld de gemeenschappelijke woning zou moeten verlaten, werd de wet van 28 januari 2003 aangenomen tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek. Deze wet creëerde de mogelijkheid om de gezinswoning toe te wijzen aan het slachtoffer van huiselijk geweld. Bovendien is sinds 3 april 2006 een circulaire in werking betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld.

Hoeveel zaken van partnergeweld zijn er geregistreerd sinds de inwerkingtreding van de wet van 28 januari 2003? Kan de minister de cijfers per jaar geven? Welke straffen werden hiervoor toegepast? In hoeveel situaties werd de uithuisplaatsing in het kader van de wet van 28 januari 2003 toegepast?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Tot mijn spijt heb ik nog geen cijfers. Ik heb op 9 mei alleen een lange brief ontvangen van de procureur-generaal van Luik, waarin hij uitlegt dat deze statistische gegevens alleen centraal bij het College van procureurs-generaal worden bijgehouden en dat hij ze nog niet heeft kunnen opvragen. Hij voegt eraan toe: `Ne sont notamment pas recevables les questions axées sur l'obtention.' Ik zal de cijfers dus aan het College van procureurs-generaal vragen en ze zo snel mogelijk bezorgen, schriftelijk of in een volgende bijeenkomst van de commissie voor de Justitie.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik stel voor om de eerste twee vragen schriftelijk te beantwoorden. Het antwoord op de derde vraag kan gegeven worden in een volgende bijeenkomst van de commissie voor de Justitie.

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Akkoord.