5-66COM

5-66COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 10 MEI 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de minister van Klimaat en Energie over «de aanwerving van een nieuwe directeur-generaal voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)» (nr. 5-732)

De voorzitter. - Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken, antwoordt.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het Federaal Agentschap voor nucleaire controle moet straks een nieuwe directeur-generaal aanstellen, aangezien de vorige binnenkort met pensioen gaat. Zonder twijfel verloopt deze aanwerving volgens de regels die hier van kracht zijn. Zo werd onder andere een extern selectiebureau ingeschakeld dat een ranglijst van mogelijke kandidaten samenstelde.

Toch blijkt er enige argwaan te bestaan tegenover deze rekrutering. In de media uitten diverse actoren op het ruime veld hun bezorgdheid over de mogelijkheid dat kandidaten met een objectief vast te stellen relatie met energieproducenten - bij uitstek Electrabel - voor deze functie in aanmerking komen.

Het is inderdaad erg plausibel dat werknemers en zeker topmedewerkers uit de energiesector over vele en hoge competenties beschikken om deze functie te vervullen. Het zou moeilijk anders kunnen. Het FANC is echter een erg cruciale speler in het complexe beleid rond energie in het algemeen en nucleaire energie in het bijzonder. Het is daarom belangrijk dat bij deze rekrutering elke zweem van partijdigheid of aanhankelijkheid aan een van de grote spelers wordt vermeden.

Deelt de minister de bekommernis dat de aan te werven directeur-generaal van het FANC niet alleen over de intellectuele, vaktechnische, organisatorische, communicatieve en andere topcompetenties moet beschikken, maar daarnaast helemaal vrij moet zijn van verdenkingen die hem of haar zouden linken aan een van de grote spelers op het vlak van energie, nucleaire energie in het bijzonder? Zo ja, kan de minister ons verzekeren dat de aanwerving aan deze verwachting zal tegemoet komen? Zo neen, hoe verklaart de minister de afwijzing van deze mijns inziens cruciale bekommernis?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - Voor alle duidelijkheid, ik ben niet de minister van Klimaat en Energie, maar het FANC en de nucleaire veiligheid vallen onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.

De huidige directeur-generaal, de heer De Roovere, is benoemd bij koninklijk besluit van 26 juni 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2006. Hij bereikt op 4 augustus 2011 de pensioengerechtigde leeftijd. Er komt dus in principe op 1 september 2011 een einde aan zijn mandaat.

De raad van bestuur van het Agentschap is op 7 mei 2010 gestart met de voorbereiding van de selectie van een nieuwe directeur-generaal. Tijdens een regering van lopende zaken is het evenwel niet gebruikelijk om benoemingen te verrichten.

Een koninklijk besluit van 4 juni 1999 houdende nadere regels betreffende de uitoefening van het mandaat van een lid van de raad van bestuur, de voorzitter en de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle biedt in de gegeven omstandigheden de mogelijkheid om een directeur-generaal ad interim aan te wijzen om de continuïteit van de opdrachten van het agentschap te verzekeren. De raad van bestuur van het agentschap heeft mij daartoe een voorstel gedaan en momenteel wordt onderzocht of en hoe we uitvoering kunnen geven aan dit voorstel.

De raad van bestuur van het agentschap heeft het bureau Korn/Ferry, aangewezen na overheidsopdracht, ermee belast om een voorstel van shortlist uit te werken bestaande uit twee Franstalige en twee Nederlandstalige kandidaten die het beste aan de vereisten van het profiel van directeur-generaal van deze organisatie voldoen.

De functiebeschrijving en het profiel werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2010 en op de sites van Selor, StepStone/Jobat, Vacature/Reference en de website van het FANC. Korn/Ferry diende vooral na te gaan of de kandidaten over de nodige managementcapaciteiten beschikten om een sterk operationeel gerichte organisatie te leiden. Korn/Ferry moest hierover een rapport opstellen, met daarin een duidelijke motivering van de opgestelde shortlist. Dit rapport omvatte ook een uitgebreide doorlichting van de competenties van de geselecteerde kandidaten ten opzichte van het functieprofiel.

Korn/Ferry heeft deze shortlist toegelicht op de vergadering van de raad van bestuur van het FANC. De raad van bestuur heeft de vier kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van de beschikbare informatie heeft de raad van bestuur op 24 februari 2011 een advies geformuleerd voor de regering. Dit advies is niet bindend. Persoonlijk kan ik de gevolgde procedure en het aan mij bezorgde voorstel volledig onderschrijven. Ik heb de regeringscommissaris dan ook geen opdracht gegeven om de procedure of het voorstel onregelmatig te laten verklaren.

Het is in het belang van de werking van het FANC, alsook in het belang van de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming in het algemeen, dat de meest geschikte kandidaat, geselecteerd op grond van objectieve criteria, wordt benoemd. De situatie in Japan na Fukushima toont aan dat alleen een sterke, competente en onafhankelijke regulator een garantie biedt op de hoge eisen die iedereen aan de nucleaire veiligheid stelt. De regering draagt hierin een verantwoordelijkheid.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister voor het overzicht. Ik heb echter het gevoel dat we op een andere golflengte zitten. De minister moet uiteraard zoeken naar de meest geschikte kandidaat met managementcapaciteiten en andere competenties. Mijn vraag ging specifiek over de ongebondenheid van de kandidaat ten opzichte van de hoofdspelers in de nucleaire sector die hij moet controleren. De minister zegt daarover niets. Ik vind dat beangstigend.

Welke garantie heeft de minister dat de voorgestelde kandidaat onafhankelijk is ten opzichte van die grote spelers? Ze kan het belang hiervan toch niet ontkennen. Met deze essentiële voorwaarde woedt in de selectieprocedure blijkbaar geen rekening gehouden.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - De huidige directeur-generaal, Willy De Roovere, komt ook uit de nucleaire energiesector sector en er is niemand die zijn onafhankelijkheid en competentie ter discussie stelt. Het FANC moet uiteraard een onafhankelijke, competente manager hebben om te waken over de nucleaire veiligheid, maar we mogen er niet per definitie van uitgaan dat die persoon niet uit de sector kan komen.