5-23

5-23

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 19 MAI 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Lieve Maes au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur «les recommandations du Service de médiation pour les télécommunications» (nº 5-155)

M. le président. - Mme Annemie Turtelboom, ministre de l'Intérieur, répondra.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Begin deze week werd het jaarverslag 2010 van de Ombudsdienst Telecommunicatie gepubliceerd.

In 2010 ontving de dienst 25 836 schriftelijke klachten, een stijging tegenover 2009 en een verdubbeling tegenover zes jaar geleden. Er waren 21 255 verzoeningsklachten bij, waarvan er 18 424 ontvankelijk werden verklaard. Hierbij dient te worden opgemerkt dat een klacht pas ontvankelijk wordt nadat de klager aangetoond heeft dat hij vooraf reeds bij de betrokken telecommunicatieonderneming heeft aangeklopt.

De Ombudsdienst slaagde er volgens het rapport in voor 92,89% van de behandelde dossiers een minnelijke schikking te bereiken. Er werd ook vastgesteld dat de operatoren klanten doorverwezen naar de ombudsdienst, terwijl de klacht gemakkelijk in eerste lijn kon worden opgelost.

Bij de behandeling van de wet houdende diverse bepalingen eind maart in de Kamer, werden amendementen ingediend op hoofdstuk 2 van die wet, die een aantal van de in het jaarverslag aangehaalde problemen hadden kunnen verhelpen, zoals de duidelijkheid van de facturen van de telecomoperatoren, de opzegkosten enzovoort. De minister argumenteerde toen dat de zaak beter geregeld kon worden in het wetsontwerp dat het `telecompakket' moest omzetten vóór 25 mei 2011, conform de Europese richtlijn.

Hoe ver staat het met dat wetsontwerp? Zijn de oplossingen voor de belangrijkste in het rapport aangehaalde problemen erin vervat en kan het binnen zes dagen bij het parlement worden ingediend?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen.

Het jaarverslag 2010 van de ombudsdienst voor telecommunicatie brengt enkele bekende pijnpunten aan het licht, maar bevat ook een positieve noot: het aantal klachten over betalende sms-diensten is in 2010 aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2009.

Die vooruitgang is mede het resultaat van het werk van de Economische Inspectie. We werden in het verleden geconfronteerd met zeer agressieve dienstverleners die grootschalige reclamecampagnes via sociale netwerksites hebben gevoerd. Dat resulteerde in een groot aantal klachten tegen een kleine groep dienstverleners. Na het optreden van de Economische Inspectie hebben de operatoren de verkorte nummers in kwestie buiten dienst gesteld en werden enkele dienstverleners permanent geschorst, waardoor ze niet langer toegang hebben tot het Belgische telecomnetwerk.

Om de dienstverlening van de klantendiensten en callcenters te verbeteren legt mijn kabinet op het ogenblik de laatste hand aan een charter voor klantvriendelijkheid.

Binnen de regering van lopende zaken wordt inderdaad momenteel een omvangrijk en technisch wetsontwerp ter omzetting van de Europese telecommunicatierichtlijnen besproken. Hierbij worden onder meer maatregelen ter bescherming van de consument uitgewerkt. Aangezien de onderhandelingen nog lopen, kan ik nog niet dieper ingaan op de specifieke modaliteiten. Ik kan wel al meedelen dat volgende thema's aan bod komen: verplichte eenvormige en eenvoudige informatiefiches, het eenvoudig veranderen van het tariefplan, de modaliteiten voor de verlenging van bestaande overeenkomsten, de beperking van de opzegvergoeding enzovoort.

Het parlement zal bij de bespreking van het wetsontwerp dat weldra geagendeerd wordt, de gelegenheid krijgen om te debatteren over de oplossingen die we voorstellen om tegemoet te komen aan de grieven van de consument.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Bij de bespreking van het rapport in de commissie voor de Financiën is toch wel gebleken dat het aantal klachten aanzienlijk is en dat het hoog tijd wordt dat er maatregelen genomen worden.

We kijken dus uit naar de komende bespreking.