5-22

5-22

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 12 MAI 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Guido De Padt au secrétaire d'État à la Mobilité sur «les vingt recommandations de la Commission fédérale pour la Sécurité routière» (nº 5-137)

De heer Guido De Padt (Open Vld). - We hadden gisteren het genoegen de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid bij te wonen. De Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid formuleerde er 20 prioritaire aanbevelingen voor de regering om de verkeersveiligheid in ons land te verbeteren. En dat dit laatste nodig is, blijkt uit de Europese vergelijking. België kan zeker niet tot de beste leerlingen van de klas worden gerekend want van de 30 landen komen we voor algemene verkeersveiligheid slechts op de 21ste plaats.

De goede wil en intenties bestaan wel, maar spijtig genoeg is het niet zo zeker dat die ook effectief geïmplementeerd worden. Ik wil daar enkele voorbeelden van geven.

Reeds in 2007 heeft de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid het belang onderstreept van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de factoren die een ongeval veroorzaken, maar tot op heden werd daar, met uitzondering van het BART-project binnen het BIVV, nog maar weinig werk van gemaakt. Een ernstig beleid ter preventie van verkeersongevallen is mijn inziens niet mogelijk zonder dergelijke ongevallenanalyses. In de Kamer heb ik ooit een resolutie in die zin kunnen laten goedkeuren.

In 2007 werd ook al gepleit voor de invoering van een nummerplaat voor bromfietsen. U weet dat ik daar tegen gekant ben, al was het maar omdat het niet opgaat om 280 000 bromfietsers te gaan opzadelen met lasten en kosten als er nog andere middelen zijn om een fenomeen zoals opgedreven bromfietsen, te bestrijden.

Een ander voorbeeld zijn de alcoholcontroles. In aanbeveling 13 vraagt de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid meer controles op het gebruik van alcohol, wat ook al in 2002 en in 2007 werd gevraagd. De commissie streeft naar 2,1 miljoen ademtesten. De campagne zou moeten beginnen in 2011, maar de staatssecretaris antwoordde me gisteren nog dat de nieuwe ademtesttoestellen, die dat mogelijk moeten maken, nog niet gehomologeerd of goedgekeurd zijn en hij verwacht dat de uitrol van nieuwe ademtesttoestellen pas eind 2015 zal zijn gerealiseerd.

Deze voorbeelden doen heel wat vragen rijzen. Er worden wel acties gepland die over verschillende jaren lopen en er worden doelstellingen vastgelegd, maar de financiering van die acties blijft achterwege. Zou de staatssecretaris niet beter eerst nagaan over welke middelen hij beschikt en vervolgens zijn beleidsintenties en -planning daarop baseren?

Vandaar mijn concrete vraag. Heeft de staatssecretaris bij het concipiëren van de 20 aanbevelingen ook een analyse gemaakt van de bijkomende financiering die de uitvoering ervan tot gevolg zal hebben? Zo ja, hoeveel bedraagt die? Is er bij een gelijkblijvend financieel beleid voldoende geld beschikbaar om de aanbevelingen een ernstig uitvoeringsdraagvlak te geven?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Het behoort uiteraard niet tot de opdracht van de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid om de financiële implicaties van haar eigen aanbevelingen te onderzoeken. Het zou ook een verkeerd signaal zijn om de leden van deze Commissie te vragen dat ze bij het uitwerken van hun voorstellen ook de financiële haalbaarheid ervan moeten aantonen. Hun bezorgdheid gaat naar de verkeersveiligheid. Als de aanbevelingen worden gevolgd, is het aan de uitvoerders om er de nodige middelen voor te zoeken. Tegenover nieuwe lasten zullen overigens belangrijke baten staan: minder doden, minder zwaar- en lichtgewonden, dus minder maatschappelijke kosten.

De twintig aanbevelingen van de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid liggen nu voor. De verschillende bevoegde federale en gewestelijke autoriteiten hebben daar kennis van genomen en kunnen ermee akkoord gaan.

Deze overheden moeten nu die aanbevelingen in een actieplan omzetten, ieder wat zijn bevoegdheden betreft. Dit actieplan zal opgezet worden in het kader van de Task Force Verkeersveiligheid, in opdracht van het Interministerieel Comité voor de Verkeersveiligheid.

Bij de uitwerking van dit actieplan komen uiteraard ook financiële en andere implicaties om de hoek kijken. Zo vereist de verdubbeling van het aantal alcoholcontroles tot 1 200 000 tegen 2015 zodat 2 op 10 chauffeurs jaarlijks worden gecontroleerd, zoals minister Turtelboom gisteren heeft aangekondigd, investeringen in nieuwe apparatuur voor de politie.

Omgekeerd is gebleken dat de efficiëntie kan worden verhoogd waardoor de uitgespaarde middelen of capaciteit voor andere doeleinden kunnen worden aangewend. Zo kan de dubbele zending worden afgeschaft, zodat de uitnodiging tot betaling van de onmiddellijke inning tegelijk met het proces-verbaal van de overtreding wordt opgestuurd, of kan de procedure voor de follow-up van de niet of laattijdig betaalde boetes worden herzien, zodat de werkoverlast van de parketten sterk kan worden verminderd.

Met de financiële middelen die op deze wijze worden vrijgemaakt en de andere middelen die beschikbaar zijn vanuit het Verkeersveiligheidsfonds, kunnen de maatregelen die in het kader van het actieplan worden genomen, worden gefinancierd.

De heer Guido De Padt (Open Vld). - Het cijfer van 2 100 000 staat in de brochure, maar misschien is dat een vergissing.

Een beleid wordt pas ernstig genomen als het effectief wordt uitgevoerd. Het is niet goed dat de Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid om de twee of drie jaar dezelfde aanbevelingen moet doen. Ik neem aan dat de minister nauwgezet het uitvoeringsschema van de aanbevelingen zal volgen. Alleen op die manier kan het signaal worden gegeven dat het de minister ernst is.