5-61/8

5-61/8

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

17 MEI 2011


Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen


TEKST GEAMENDEERD DOOR DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN


Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen

(Nieuw opschrift)


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :

1º reclame : iedere vorm van mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft ingrepen van medische esthetiek te bevorderen, zulks ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of technieken, reality-tv-uitzendingen inbegrepen;

2º persoonlijke informatie : elke vorm van mededeling of handeling die er rechtstreeks of onrechtstreeks op gericht is, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of technieken, de beoefenaar bekend te maken, dan wel informatie te verstrekken over de aard van zijn beroepspraktijk;

3º misleidende informatie : elke vorm van mededeling of handeling die op enigerlei wijze, met inbegrip van de opmaak ervan, de personen tot wie ze zich richt of die ze aanbelangt, misleidt en door haar misleidende aard hun gedrag kan beïnvloeden, of die daardoor schade toebrengt of kan toebrengen aan een beoefenaar van de geneeskunde;

4º vergelijkende informatie : elke vorm van mededeling of handeling waarbij een andere beoefenaar van de geneeskunde, dan wel (...) een door een dergelijke beoefenaar geboden dienstverlening expliciet of impliciet wordt genoemd;

5º ingrepen van medische esthetiek : elke ingreep van een beoefenaar van de geneeskunde als bedoeld in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, om iemands uiterlijk op diens vraag te veranderen om esthetische redenen, zonder therapeutisch of reconstructief doel. Dit behelst ook de inspuitingen, evenals laser klasse IV- en IPL-behandelingen;

6º reality-tv-uitzending : televisiegenre waarbij meestal in de vorm van een soap het dagelijkse leven van onbekende of bekende personen wordt gevolgd.

Art. 3

Reclame voor ingrepen van medische esthetiek is verboden. Persoonlijke informatie met betrekking tot ingrepen van medische esthetiek is toegelaten onder de in dit artikel bepaalde voorwaarden.

De persoonlijke informatie dient waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk te zijn.

Die informatie mag niet misleidend of vergelijkend zijn en mag evenmin financiële argumenten aanwenden.

De resultaten van onderzoeken en behandelingen, zoals onder meer foto's die werden genomen vóór en na een ingreep van medische esthetiek of de getuigenis van een patiënt, mogen niet worden aangewend in het kader van persoonlijke informatie.

Persoonlijke informatie omvat steeds de vermelding over welke bijzondere beroepstitel de beoefenaar beschikt krachtens artikel 35ter van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Wanneer de persoonlijke informatie wordt verstrekt door een instelling die een beroep doet op de diensten van beoefenaars van de geneeskunde, moeten de namen van de beoefenaars, alsook hun beroepstitels, worden vermeld.

De bepalingen van deze wet gelden onverminderd de toepassing van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten voor zover die betrekking heeft op informatie over handelingen als bedoeld in deze wet.

Art. 4

Met gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en met geldboete van 250 euro tot 10 000 euro of met een van deze straffen alleen, wordt gestraft hij die artikel 3 overtreedt.

Bovendien kan de rechtbank bevelen dat het vonnis of de samenvatting ervan op kosten van de overtreder in drie kranten en op enige andere wijze wordt bekendgemaakt.

Art. 5

Onverminderd de toepassing van artikel 4 kan de ambtenaar daartoe aangesteld door de Koning binnen de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, een administratieve geldboete van 125 euro opleggen aan wie artikel 3 overtreedt.

Wanneer de overtreder binnen de termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum waarop hem een administratieve geldboete is opgelegd, een overtreding begaat van dezelfde aard als die welke tot de toepassing van een administratieve geldboete heeft geleid, bedraagt de geldboete het dubbele van de voorheen opgelegde geldboete.

De Koning bepaalt de procedure met betrekking tot de vaststelling van overtredingen en het opleggen van boetes bedoeld in dit artikel.