5-60COM

5-60COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 6 AVRIL 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «le projet Watermael-Schuman-Josaphat dans le cadre du Réseau express régional» (nº 5-713)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Het project Watermaal-Schuman-Josaphat is uiterst belangrijk in het GEN-project omdat het moet zorgen voor een betere en snellere verbinding naar de Europese wijk vanuit de rest van het land en omdat het de reeds verzadigde verbinding tussen de Brusselse stations kan ontlasten.

Uit de projectfiches van de federale overheidsdienst blijkt dat er voor het project enkele wijzigingen zijn opgetreden. Zo vermeldt de projectfiche 0012 van 31 december 2008 een totale geraamde kostprijs van 500 701 000 euro en juni 2013 als verwachte einddatum van de werken. In de projectfiche die de situatie op 31 december 2009 beschrijft, worden de kosten echter veel lager geraamd, namelijk op 239 420 000 euro. Bovendien wordt de verwachte einddatum voor de werken met 2,5 jaar verschoven. Er zijn geen verdere gegevens te vinden, noch een reden voor die wijzigingen.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen. Waarom zijn de geraamde kosten voor het project vrijwel gehalveerd? Worden alle werken uitgevoerd zoals ze initieel gepland waren? Zo neen, welke werken werden dan geschrapt? Zo ja, waar is er bespaard? Waarom is de einddatum van de werken uitgesteld? Heeft dat gevolgen voor de rest van het GEN-project?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Op 31 december 2009 was uiteindelijk een bedrag van 539 420 000 ingeschreven en niet 239 420 000 euro. Het verschil met 2008 is bijna exclusief het gevolg van de indexering.

De grote vertragingen in de realisatie van het project zijn vooral te wijten aan de nieuwe studies voor een meer ambitieus project in het station Schuman zelf. Het kostte meer dan 18 maanden extra om in het Berlaymontgebouw en de Résidence Palace de nodige ruimtes vrij te krijgen. Ook de zeer complexe fasering van de werken was aanleiding tot de vertraging. Om al die redenen heeft Infrabel beslist om de nieuwe infrastructuur officieel in gebruik te nemen vanaf juni 2015.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik kan de minister een kopie van de projectfiche op de website tonen. Daar staat het bedrag op dat ik heb vermeld.

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Dan is de informatie op de website hoogstwaarschijnlijk verkeerd. Mevrouw Maes, hoewel ik uw opmerking in dat geval terecht vind, kan ik me voor mijn antwoord alleen maar baseren op de officiële informatie.