5-60COM

5-60COM

Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden

Handelingen

WOENSDAG 6 APRIL 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «het inzetten van extra wagons bij extra treinreizigers in volle spits» (nr. 5-611)

Mevrouw Nele Lijnen (Open Vld). - De NMBS last geregeld extra treinen in, bijvoorbeeld richting kust, maar ook voor bepaalde evenementen zoals Torhout-Werchter of het carnaval van Binche.

In artikel 2 van het beheerscontract tussen de Belgische staat en de NMBS, dat de wijze preciseert waarop de NMBS de opdrachten van openbare dienst moet uitvoeren, lezen we dat `De visie, de opdrachten, de waarden en de doelstellingen van de NMBS Groep bij voorrang gericht zijn op de dagelijkse kwaliteit'. Een van de doelstellingen daarbij is `de reizigers te vervoeren in comfortabele en betrouwbare omstandigheden'.

Uit de ervaring van mensen die regelmatig de trein nemen, leren we dat die doelstelling helaas niet altijd wordt gerealiseerd.

In de dalperiode is het gemakkelijk om extra treinreizigers toe te voegen in de bestaande wagons, maar wat gebeurt er als er tijdens de spits een wagon gereserveerd is voor extra treinreizigers? Wordt er dan voorzien in een extra wagon voor de overige treinreizigers?

Zo ja, wat zijn de extra kosten daarvoor?

Hoe vaak wordt een wagon gereserveerd voor extra treinreizigers?

Hoe vaak wordt, tegelijk met deze extra reservatie, een extra wagon ingezet voor de overige treinreizigers?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - De cel `groepsreizen' bepaalt in welke treinen groepen van minimaal 15 personen plaatsen kunnen reserveren. Er bestaan lijsten met treinen waarop kan worden gereserveerd. Voor de treinen naar Brussel zijn dat bijvoorbeeld de treinen met vertrek na 9 uur en voor de terugreis uit Brussel kan enkel worden gereserveerd vóór 16 uur. De normale samenstelling van een trein kan niet meer worden gewijzigd in de korte tijdspanne tussen het vaststellen van een onvoorziene toevloed van reizigers en het vertrekuur van de trein. Bij reserveringen door groepen waarbij een overbezetting van een trein kan worden ingeschat, kan wel worden voorzien in de aanpassing van de samenstelling van een trein, voor zover de betrokken trein al niet in zijn maximale samenstelling rijdt.

Als een trein versterkt wordt in het kader van een bijzondere toeloop van treinreizigers, is de kostprijs ervan afhankelijk van diverse parameters: de samenstelling van het materieel - namelijk het type van rijtuigen - het traject dat deze trein moet afleggen en de supplementaire personeelskosten voor de NMBS, bijvoorbeeld wanneer een bijkomende treinbegeleider moet worden ingezet.

De reservatie van rijtuigen, het versterken van treinen of het inleggen van extratreinen gebeurt ofwel op vraag van de klant, waarbij de klant een prijsofferte ontvangt van NMBS, ofwel op basis van een statistisch gegevensbestand met treinbezettingen van diverse gelijksoortige evenementen. In onderling overleg tussen de diverse betrokken diensten wordt bestudeerd of het nodige materieel beschikbaar is en of er rijpaden beschikbaar zijn voor het inleggen van extratreinen bij een massaevenement.

In 2010 werden er nationaal ongeveer 200 versterkingen van reguliere treinen uitgevoerd als gevolg van B-evenementen of een voorziene toevloed van treinreizigers voor B-dagtrips.

Mevrouw Nele Lijnen (Open Vld). - Begrijp ik het goed dat in de treinen die via Brussel rijden geen rijtuigen kunnen worden gereserveerd vóór 9 uur en na 16 uur? Ik stel vast dat dit in de praktijk wel degelijk het geval is. Hebt u cijfers over deze praktijk, die dus ingaat tegen de afspraken?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Dat kan in geen geval om een reservatie gaan.

De voorzitter. - Het is mogelijk dat u de kleine affiches op de ramen in de trein bedoelt waarop staat dat er een reservatie is. De reizigers, bijvoorbeeld leerlingen, kunnen die reservatie echter maar claimen na 9 uur. Ik denk dat dit tot een misverstand kan leiden.