5-58COM

5-58COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MERCREDI 30 MARS 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Patrick De Groote au ministre de la Défense sur «le vol de mazout par du personnel militaire» (nº 5-710)

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Een ex-militair die voor de NAVO werkte, en diens ex-vrouw werden dinsdagnacht 15 maart 2011 door de politie op heterdaad betrapt bij het de diefstal van stookolie vlakbij het militaire terrein van de NAVO te Glons. Er wordt van uitgegaan dat het tweetal sinds november 2010 regelmatig stookolie zou hebben ontvreemd, in totaal 54 000 liter. De diefstal zou mogelijk zijn geweest omdat de ex-militair de sleutels die toegang verstrekken tot de brandstoftanks, had bijgehouden.

Kan de minister meer uitleg geven over de omstandigheden van de diefstal? Hoe is dit kunnen gebeuren? Kan de minister meer duidelijkheid verschaffen over het beleid inzake de beveiliging en/of de bewaking van legerinstallaties van internationale organisaties, zoals de NAVO?

Zijn over dit dossier reeds contacten geweest tussen de FOD Defensie en de NAVO? Hoe reageerde de NAVO op het voorval? Welke maatregelen zijn genomen of zullen worden genomen? Bestaan er gegevens over de hoeveelheid NAVO-materieel dat per land wordt beschadigd of ontvreemd? Zo ja, wat is de totale waarde van het beschadigde en/of ontvreemde materieel de jongste vijf jaar in België? Zo ja, wat is het aandeel van België?

De heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging. - Het incident werd bekendgemaakt door de Belgian Pipeline Organisation, BPO. Die Belgische militaire organisatie baat het brandstofnetwerk van de NAVO uit. De eenheid heeft de hiërarchische lijn ingelicht. Het systeem heeft dus gewerkt. De BPO had gemerkt dat er brandstof verdween en heeft op 10 maart 2011 een klacht ingediend bij de lokale politie. Op 16 maart werd de vermoedelijke dader op heterdaad betrapt. Het dossier maakt momenteel het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek. Bijgevolg zijn geen bijkomende gegevens beschikbaar.

De diefstal heeft plaatsgegrepen buiten de militaire site, bij een kraan, op burgerterrein dicht bij de gemeente Glaaien, zoals de Nederlandse naam van Glons luidt. Dankzij het monitoringsysteem van de pipeline, dat recent in werking werd gesteld, kon de systematische en regelmatige afname worden opgespoord en was een precieze plaatsbepaling mogelijk. Dat heeft tot de betrapping van de vermoedelijke dader geleid.

Naast de beschreven detectiemogelijkheden hanteert de BPO dezelfde veiligheidsnormen als voor alle Belgische militaire kwartieren. De specifieke veiligheidsrichtlijnen die van toepassing zijn voor de betrokken installatie voor transport van brandstof, worden door de NAVO beheerd. Het incident werd onmiddellijk aan de NAVO gemeld. Tot op heden heeft de NAVO nog geen contact met het departement genomen.

Het departement beschikt niet over een inventaris van schade en/of vervreemding van NAVO-materieel. Er zijn geen andere gevallen van moedwillige schade en vervreemding in de NAVO-pipeline-installaties in de afgelopen vijf jaar in België bekend.

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Ik dank de minister alvast voor zijn duidelijk antwoord. In de krant stond dat de ex-militair toegang had tot de brandstoftanks omdat hij een sleutel had bijgehouden. Blijkbaar is daar niets van aan?

De heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging. - Daar is inderdaad niets van aan.