5-54COM

5-54COM

Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden

Handelingen

DINSDAG 29 MAART 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de veiligheid van onze kerncentrales» (nr. 5-671)

Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de 20-kilometernorm inzake nucleaire veiligheid en de informatie aan de bevolking bij een ongeval» (nr. 5-694)

De voorzitter. - Ik stel voor deze vragen om uitleg samen te voegen. (Instemming)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik heb een specifieke vraag aan de minister van energie over de stresstests in kerncentrales, meer bepaald over de onafhankelijkheid van de experts, waarop hijzelf blijkbaar zal antwoorden.

De dramatische aardbeving in Japan bracht plots de ernstige veiligheidsrisico's van kerncentrales in de belangstelling en stelt deze acuut ter discussie. In België zijn aardbevingen zeldzaam, maar zeker niet uitgesloten. Bovendien mogen ongevallen met kerncentrales nooit als een plaatselijk of nationaal probleem worden beschouwd, maar wel als een mondiaal probleem. De kernramp in Tsjernobyl bewees dit duidelijk.

Niet alleen een aardbeving kan een kernramp veroorzaken. Een vliegtuigcrash, een aanslag, een menselijke fout, een ontploffing, een brand, ... er zijn bijzonder veel mogelijke oorzaken voor een onvoorziene en niet in te schatten catastrofe.

Met welke concrete maatregelen tracht men in ons land een kernramp te voorkomen?

Kadert deze aanpak binnen internationale en Europese afspraken? Zo ja, welke?

Hoeveel middelen en personeel zetten de eigenaars in om de veiligheid van hun kerncentrales te waarborgen?

Houden rampscenario's daadwerkelijk rekening met de mogelijkheid dat er zich in België of onmiddellijke omgeving een kernramp kan voordoen? Welke afspraken werden gemaakt met Nederland, Frankrijk en Duitsland ingeval zich rampen voordoen op hun grondgebied?

Hoeveel mensen wonen in België in een risicozone rond kerncentrales? Volgens mijn berekening zou de hele Belgische bevolking binnen die risicozone wonen.

Wanneer werden nog grootschalige hulp- en bijstandsoefeningen georganiseerd?

Beaamt de minister dat de kerncentrales in Japan, hoewel behorend tot de veiligste ter wereld, niet bestand bleken tegen aardschokken, ondanks de investeringen om ze tegen aardbevingen te beschermen? Tot welke conclusies leiden deze vaststellingen?

Al deze vragen leven bij onze bevolking. Ik ben bang dat ook de minister er al te eenvoudig en te gemakkelijk van uitgaat dat natuurrampen zoals in Japan, bij ons zelden of nooit voorkomen. Bij ons zijn er echter andere risico's die een kernramp kunnen veroorzaken.

Mme Dominique Tilmans (MR). - L'accident nucléaire reste une préoccupation majeure pour nous tous. Les inquiétudes concernant la sécurité et les mesures à prendre en cas d'accident dans une centrale située en Belgique ou en région frontalière comme Chooz et Borssele sont donc au centre des débats.

L'arrêté royal du 17 octobre 2003 délimite le rayon de sécurité, en cas d'accident, à 20 km. Il est de 10 km pour la centrale de l'IRE à Fleurus.

En cas d'accident nucléaire, toutes les autorités doivent être averties dans un délai très court afin de prévenir et d'assister la population.

L'évolution de la situation au Japon prouve que le rayon de sécurité de 20 km est totalement insuffisant. La radioactivité à Tokyo est largement au-dessus de la normale alors que la ville se trouve à 225 km de la centrale de Fukushima ! Les vents dominants sont bien entendu la cause de cette propagation rapide des particules. En Belgique, l'incidence des vents dominants a-t-elle été prise en compte dans le calcul des distances de sécurité ? Ne faudrait-il pas augmenter le rayon d'information pour la population à 50 km minimum et à plus encore dans les régions situées en aval des vents dominants ?

La population est très mal informée quant au comportement à adopter en cas d'incident nucléaire ou radiologique. Domiciliée à 25 kilomètres de la centrale de Chooz, je ne connais pas la procédure. Plus aberrant encore, ma commune est divisée en deux pour la distribution des comprimés d'iode, une partie du territoire n'étant pas située dans le rayon de 20 km ! Pensez-vous que ces mesures d'information soient suffisantes ? La distribution d'un toute boîte dans un rayon de 50 km autour des centrales ne serait-elle pas nécessaire ?

Depuis la fusion des polices et la disparition des sirènes autrefois présentes dans chaque localité, comment les autorités communales peuvent-elles alerter très rapidement la population ? Étant donné la taille des zones de police, je vois mal les voitures de police circuler dans toutes les rues pour informer les citoyens.

Dans quels délais et circonstances les responsables d'une centrale nucléaire doivent-ils informer d'un incident pour que les autorités aient la réaction immédiate que l'on en attend ?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - De veiligheid van elke kerncentrale wordt essentieel gegarandeerd door haar ontwerpkarakteristieken en exploitatievoorschriften.

Het ontwerp van de centrales in Doel en Tihange is gebaseerd op Amerikaanse regels en praktijken die we getransponeerd hebben naar de Belgische context. Dat betekent dat de installatie conceptueel bestand moet zijn tegen een hele reeks ongevallen, die zowel hun oorsprong kunnen hebben binnen als buiten de centrale.

Aardbevingen, overstromingen, gasontploffingen, vliegtuigcrashes, terroristische aanslagen behoren allemaal tot de zogenaamde ontwerpongevallen die worden meegenomen bij het vastleggen van de ontwerpkarakteristieken.

Om de gevolgen van ongevallen op te vangen, worden gepaste veiligheidsuitrustingen geïnstalleerd en exploitatieprocedures ontwikkeld. Vitale organisaties worden opgebouwd volgens het redundantieprincipe. Daarnaast wordt gekeken naar de beheersing van hypothetische ongevallen die de ontwerpongevallen in hun ernst overtreffen, vooral met het oog op de beperking van de radiologische gevolgen voor de bevolking en het leefmilieu.

Als ik iets leer over het ongeval in Japan, dan is het dat de Japanse centrale bestand was tegen aardbevingen, maar niet tegen zo een zware aardbeving, gecombineerd met een tsunami van een dergelijke uitzonderlijke intensiteit. Eén van de onderwerpen van een stresstest zal dan ook de combinatie moeten zijn van twee of drie zeer uitzonderlijke factoren die zich tegelijkertijd voordoen en waarmee we nu misschien nog onvoldoende rekening houden.

Momenteel worden de installaties om de tien jaar aan een grondige check-up onderworpen, de zogenaamde tienjaarlijkse veiligheidsherziening. Hierbij wordt nagegaan of de installatie nog voldoet aan de meest recente veiligheidsstandaarden. In het verleden heeft die check-up altijd aanleiding gegeven tot belangrijke aanpassingsinvesteringen, vooral in de drie oudste kerncentrales, die in 2015 veertig jaar in gebruik zullen zijn. Het FANC en Bel V zijn belast met het toezicht op de kerninstallaties. Zij staan samen met de exploitant in voor de organisatie van de tienjaarlijkse herziening. FANC en Bel V hebben tweehonderd mensen in dienst, waaronder ongeveer 130 deskundigen op verschillende wetenschappelijke domeinen.

Uiteraard is nucleaire veiligheid niet alleen een thema voor de Belgische overheid, maar gaat ze de internationale gemeenschap aan. Om die reden behoren de centrales van Doel en Tihange tot de meer dan 150 kerncentrales ter wereld die ook een internationale OSART-inspectie hebben ondergaan, die onder auspiciën van het internationaal atoomagentschap, IAEA, wordt georganiseerd.

Om de gevolgen van mogelijke nucleaire ongevallen op te vangen zijn ook noodplannen opgesteld waarop geregeld wordt geoefend met alle betrokken hulpdiensten. Bij een nucleair incident wordt altijd onmiddellijk het nationale noodplan afgekondigd, en dat in tegenstelling tot andere rampen waarbij eerst het gemeentelijke, vervolgens het provinciale en ten slotte het nationale noodplan worden afgekondigd.

De zones zijn cirkelvormig. Mocht zich echt een probleem voordoen, dan zullen die cirkels naargelang van de meteorologische omstandigheden en de windrichting worden aangepast. Dit zijn de voorafgaande noodplannen die erop gericht zijn de eigenlijke noodplannen zo vlot mogelijk te implementeren.

Les zones suivantes ont été déterminées pour la planification d'urgence des centrales nucléaires : 10 km pour la mise à l'abri et l'évacuation et 20 km pour la prédistribution de comprimés d'iode.

Le nombre de personnes habitant dans un rayon de 20 km de la centrale de Doel est de 903 088 et celles habitant dans un rayon de 20 km de la centrale de Tihange, de 495 420.

Concernant la distribution d'iode, dans une zone centrale de 20 km, les comprimés sont distribués à l'avance pour gagner du temps et pour pouvoir préparer des stocks de comprimés en vue d'une distribution complémentaire rapide dans les régions situées dans la direction du vent.

Les plans d'urgence visent surtout une intervention rapide dans une zone centrale à partir de laquelle on peut éventuellement passer à une phase supérieure.

On utilise les codes postaux pour déterminer les communes situées dans un rayon de 20 km autour d'une installation nucléaire dans lesquelles la prédistribution de comprimés d'iode est prévue. Dès que ce rayon traverse un code postal, l'ensemble de la population de cette région peut se procurer gratuitement des comprimés d'iode.

Pour la population habitant dans les communes dont les codes postaux sont situés en dehors du rayon de 20 km, les stocks de comprimés prévus pourront être distribués en fonction de l'urgence.

En ce qui concerne la diffusion d'informations à la population, la campagne actuelle informe les personnes dans la zone de planification d'urgence, mais elle comporte aussi un volet national. Des brochures sont disponibles dans les communes belges. Un site web a été activé en permanence. Un numéro d'information est disponible jusqu'à fin avril. Des annonces ont été publiées dans plusieurs journaux nationaux et la campagne d'information bénéficie de l'attention nécessaire dans la presse audiovisuelle et écrite.

En ce qui concerne le type de réaction conseillé à la population en cas de situation d'urgence nucléaire, on peut rappeler les diverses initiatives prises à l'échelon national et à l'échelon local pour informer les citoyens. En résumé, il est conseillé de rentrer chez soi, de fermer portes et fenêtres, d'écouter les informations diffusées par les médias, d'éviter de téléphoner inutilement et de laisser les enfants à l'école.

Les exploitants d'installations nucléaires ont une obligation de notification. Cela signifie qu'ils doivent informer les autorités aussi rapidement que possible des accidents, en particulier ceux susceptibles d'entraîner le déclenchement du plan d'urgence nucléaire et radiologique sur le territoire belge. Le cas échéant, cette notification est l'une des premières actions que l'exploitant doit entreprendre.

En fonction de la gravité de la situation ou des événements à l'échelon de l'exploitation, il existe plusieurs niveaux de notification ou d'avertissement pour lesquels des critères spécifiques ont été déterminés : niveau 0, niveau 1, etc. Le niveau R est le niveau réflexe pour les scénarios d'accidents au déroulement rapide, nécessitant éventuellement, dans les quatre heures, des mesures de protection pour la population.

Sur la base de l'expérience acquise lors des exercices de plans d'urgence, il faut tenir compte d'un intervalle allant de trente minutes à une heure pour la notification d'un accident aux autorités par l'exploitant.

Ook de nucleaire centrales van Chooz, Gravelines, Cattenom en Borssele behoren tot het toepassingsveld van het Belgische nucleair noodplan. België heeft met zijn buurlanden bilaterale overeenkomsten gesloten voor het geval zich rampen voordoen. Ook heeft België met Nederland en Frankrijk een specifieke nucleaire overeenkomst gesloten inzake de samenwerking en informatie-uitwisseling bij nucleaire noodsituaties.

Naast in bilaterale oefeningen met buurlanden voorziet het federale nucleaire noodplan het volgende oefenritme voor de Belgische kerncentrales waarop het noodplan van toepassing is. In de kerncentrales van Doel en Tihange wordt jaarlijks een oefening gehouden, in de andere nucleaire installaties - SCK Mol, Belgoprocess, Belgonucleaire en IRE-Fleurus - wordt om de twee jaar geoefend. Het gaat hierbij wel niet altijd om grootschalige oefeningen.

En réaction aux événements tragiques survenus au Japon, les États membres ont décidé de soumettre leurs centrales nucléaires à des stress tests. La Belgique a immédiatement décidé de faire exécuter ces tests. Il en va de même pour nos voisins et l'ensemble des États membres disposant de centrales nucléaires.

Sur le plan du contenu, il a été demandé à la WENRA, l'Association des régulateurs d'Europe de l'Ouest en matière de sûreté nucléaire, de développer à court terme une méthodologie visant à une exécution harmonisée de ces tests et tenant compte des conditions spécifiques des lieux où sont construites les centrales ainsi que du type et de l'année de construction de celles-ci.

Het is de bedoeling dat tegen april een voorstel zal worden gedaan, zodat de stresstests zeer snel ten uitvoer kunnen worden gelegd.

Die stresstests kunnen tot vier resultaten leiden. Het is mogelijk dat de centrale niet meer aangepast is en moet worden gesloten. Ofwel moet ze tijdelijk worden gesloten om verbeteringen aan te brengen. Ofwel moeten verbeteringen worden aangebracht, maar kan de centrale ondertussen wel blijven werken. Ten slotte is het mogelijk dat de centrale volledig in orde is.

Het is vooral belangrijk dat de stresstests een aanvulling zijn op de jaarlijkse oefeningen en de tienjaarlijkse controles. Aardbevingen zijn in België inderdaad mogelijk; ze zullen wel niet de omvang hebben van de aardbevingen in Japan. Onze centrales zijn ook niet gebouwd om aardbevingen als in Japan op te vangen. Er moet worden nagegaan of onze centrales bestand zijn tegen een samenloop van uitzonderlijke omstandigheden zoals aardbevingen, terroristische aanslagen en springtij. Dat is in Japan immers gebeurd. Dat is de inzet van die stresstests.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister voor haar omstandig antwoord, maar ik heb wel enkele bedenkingen en zorgen. De minister zegt dat het in Japan om de combinatie van twee of drie uitzonderlijke factoren gaat. Aardbevingen zijn in Japan nochtans geen uitzondering. Voor een groot deel is de ramp echter te verklaren door het uitvallen van de elektriciteit waardoor de pompen niet meer werkten. Op zich is dat eigenlijk zeer banaal. Ook hier kan iets in die zin fout lopen. Wat in Japan is gebeurd is niet zo uitzonderlijk.

Ik maak me ook zorgen over de onafhankelijkheid van de onderzoeken. Ik hoop dat daar goed wordt over nagedacht. Ik deed destijds onderzoek naar de gerechtelijke experts die de jongste dertig, veertig jaar werden aangesteld. Ze hadden allemaal keer op keer banden met de exploitanten en producenten van elektriciteit omdat er in ons land nu eenmaal geen enkele elektricien te vinden was die onafhankelijk was ten opzichte van Electrabel. Hetzelfde geldt voor het IEA, het Internationaal Energie Agentschap, dat ook banden heeft met de grote producenten en eigenaars van kerncentrales. Ik hoop dat we voldoende mensen vinden om echt onafhankelijk onderzoek te doen.

Tot slot: moeten we niet afstappen van het idee dat we nog plannen kunnen ontwikkelen voor cirkels van twintig tot vijftig kilometer rond centrales? In Japan is duidelijk geworden dat radioactief materiaal honderden kilometers ver via de wind kan worden verspreid.

Is het nog normaal dat we denken in termen van jodiumpillen en cirkels van twintig tot vijftig kilometer?

Is het idee om de mensen te zeggen dat ze veilig zijn als ze jodiumpillen halen bij de apotheker niet achterhaald?

Ik weet dat het zich daartoe niet beperkt, maar ik stel vast dat al onze plannen daarop gebaseerd zijn.

Moet over dit probleem niet op Europees of op wereldschaal worden nagedacht en moeten niet op dat niveau actieplannen worden ontwikkeld?

Mme Dominique Tilmans (MR). - Je vous remercie, madame la ministre. J'ai néanmoins quatre réflexions à vous adresser.

Tout d'abord, vous avez précisé qu'en cas de nécessité, la zone d'information pourrait être étendue. Il serait intéressant qu'elle le soit avant l'incident, particulièrement en ce qui concerne la zone des vents dominants.

Vous avez indiqué que l'entièreté de la commune était avertie en fonction du code postal. J'ai lu dans le feuillet diffusé par le service fédéral que ma commune était coupée en deux. Par conséquent, seule une partie de celle-ci reçoit des comprimés d'iode.

Ensuite, vous avez évoqué nos centrales et non celles situées au-delà de nos frontières. Or, divers incidents se sont déjà produits à la centrale de Chooz et, en l'occurrence, les autorités françaises nous avertissent tardivement. Le bourgmestre de Rochefort m'a confié que lors des derniers incidents, il avait été prévenu deux jours plus tard, ce qui pose gravement problème.

J'aimerais savoir dans quel délai la France ou d'autres pays limitrophes doivent réagir. Je rappelle en effet que pour être totalement efficaces, les comprimés d'iode doivent être pris dans les deux heures suivant l'accident. Plus le délai est long, plus les dégâts sont importants pour la santé.

Enfin, vous n'avez pas donné de réponse quant à la façon de prévenir la population. Lorsque la commune comprend un corps de pompiers, ceux-ci peuvent circuler dans les rues pour lancer des appels, mais comment procéder dans les autres communes ? En effet, les sirènes ne sont plus activées et tout le monde n'écoute pas la radio pendant la journée.

Mme Annemie Turtelboom, ministre de l'Intérieur. - Pour ce qui concerne votre commune, je compte faire vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur. Je ne connais évidemment pas toutes les situations particulières dans le pays. Je compte également faire vérifier le délai dans lequel la France doit nous mettre au courant. Je sais qu'il existe un accord et que la France doit nous informer mais j'ignore dans quel délai. Je vous transmettrai la réponse par courrier électronique.

Les rayons de 10 et de 20 kilomètres permettent de préparer un planning. Certains pays ne procèdent à la distribution des comprimés d'iode qu'après un incident, ce qui exige alors plus de temps. Les comprimés d'iode ne sont pas une solution miracle mais il est préférable qu'ils soient présents dans les maisons, les entreprises, les écoles. De cette manière, dans l'hypothèse d'un élargissement de la zone des 20 kilomètres en cas d'incident grave, le gouvernement ne devra plus se concentrer sur la zone de 20 kilomètres la plus proche de la centrale et pourra se préoccuper des zones plus éloignées. C'est pourquoi nous prévoyons, comme le font la plupart des autres pays européens, un rayon de 10 kilomètres pour la mise à l'abri et l'évacuation et un rayon de 20 kilomètres pour la prédistribution de comprimés d'iode.

Je peux comprendre votre position concernant la communication via la radio et la télévision mais je tiens à préciser que les entreprises, les écoles, les crèches, bref toutes les collectivités sont également informées par des brochures et reçoivent aussi des comprimés d'iode. Le travail d'information ne se limite donc pas à l'adresse privée des personnes.

Je ne vois pas comment nous pourrions encore élargir la communication mais je suis disposée à examiner toute suggestion d'amélioration. Tout est mis en oeuvre pour assurer une très large diffusion des informations.

Mme Dominique Tilmans (MR). - Je comprends parfaitement que vous ayez travaillé sur le planning des 20 kilomètres. Cependant, il s'impose de tirer les conclusions de l'expérience malheureuse vécue au Japon afin d'améliorer nos plans. En ce qui concerne l'information de la population, des efforts restent à faire. Ne faudrait-il pas réactiver le système des sirènes à proximité immédiate de la centrale et immédiatement après l'incident ?

Mme Annemie Turtelboom, ministre de l'Intérieur. - Les sirènes existent mais, évidemment, elles ne serviront qu'en cas d'accident nucléaire. Leur fonctionnement est régulièrement contrôlé. En réponse à une question posée voici quelques semaines à la Chambre ou au Sénat - je ne me souviens pas précisément - j'ai indiqué que des tests sont réalisés périodiquement.

Mme Dominique Tilmans (MR). - C'est une obligation pour les communes ?

Mme Annemie Turtelboom, ministre de l'Intérieur. - Oui.