5-19

5-19

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 31 MAART 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Klimaat en Energie over «de uitspraken van de voorzitter van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas» (nr. 5-95)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het is niets nieuws als ik zeg dat er spanningen bestaan tussen u en de CREG. Op een bepaald ogenblik bestempelde de voorzitter van de CREG uw aanpak zelfs als `krankzinnig'. Nochtans staan u en de CREG voor bijzonder grote uitdagingen en is een werkzame taakverdeling tussen u beiden echt nodig en belangrijk. De energieprijs onder controle houden, ervoor zorgen dat duurzame energie alle kansen krijgt en er tegelijk voor zorgen dat de prijzen niet de pan uitswingen zijn de uitdagingen waar u voor staat en de energieregulator zou daarbij een belangrijke partner moeten zijn. Dat is blijkbaar lang niet altijd het geval.

Heeft de voorzitter van de CREG gelijk als hij zegt dat hij zijn rol als energieregulator niet ten volle kan spelen? Zo ja, wat ontbreekt er dan? Of hebben wij de energieregulator te veel bevoegdheid gegeven en moeten we de energievoorziening niet meer in handen van de staat brengen, zodat we meer mogelijkheden hebben om zelf op te treden?

Een energieregulator zou de sector beter moeten kennen dan de energiesector zelf. Daar wringt het schoentje ook wel eens. Mensen uit de sector - niet van Electrabel, maar vooral van de kleine spelers - vertellen me dat de CREG vaak niet voldoende kwaliteit in huis heeft om te kunnen opboksen tegen de mastodont die Electrabel is.

Hoe denkt u de relatie tussen u en de CREG te verbeteren? Hoe denkt u de spelregels van de CREG dusdanig te veranderen dat ze echt uw bondgenoot wordt voor een betere energiepolitiek? En als u dat niet meer mogelijk acht, zou u er dan niet beter aan doen u duidelijk van de CREG te distantiëren? Graag enige duidelijkheid daarover.

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - Ik heb onlangs nog tal van vragen van u beantwoord over de relaties tussen de CREG en mijzelf of over de relaties tussen de CREG en de andere spelers van de energiemarkt in België. Voor sommige van uw nieuwe vragen verwijs ik u dan ook naar mijn vorige antwoorden.

Inzake de rol van de CREG zullen de bevoegdheden van de federale regulator ruimschoots worden uitgebreid naar aanleiding van de omzetting in nationaal recht van het derde Europese wetgevende pakket. De CREG heeft nu al uitgebreidere bevoegdheden toegekend gekregen, maar voortaan zal ze ook sancties kunnen opleggen, krijgt ze bevoegdheden van gerechtelijke politie, kan ze alle boekhoudkundige stukken verkrijgen die ze opeist, kan ze vrij de tarieven bepalen, enzovoorts. Ze zal nog onafhankelijker werken en met name bevoegdheden krijgen voor de door de leveranciers aangehouden prijzen, wat tot nu behoorde tot het oorspronkelijk niet-gereguleerde deel van de markt.

Als het wetsontwerp goedgekeurd wordt, moeten de prijsstijgingen van de leveranciers tegenover de regulator gerechtvaardigd worden. Die stijgingen zouden dus minder fors en minder talrijk moeten worden.

Bij raadpleging van de diensten van de Europese Commissie is duidelijk gebleken dat deze in het gehele systeem van prijscontrole de rol van de regulator op de voorgrond wil plaatsen, zonder inmenging van de administratie of andere actoren.

De regulator staat geheel los van de regering. De benoeming van de voorzitter en de directeurs is bij wet geregeld, de selectie van de medewerkers gebeurt in een eerste fase via assessments door privéconsultants en vervolgens via examens onder toezicht van Selor. Haar eigen personeel werft de CREG aan op basis van traditionele arbeidsovereenkomsten. Het toezicht op de goede werking van de regulator behoort tot de bevoegdheid van het parlement.

Ik ben het met u eens dat de liberalisering van de energiemarkt niet heeft geleid tot goedkopere energieprijzen voor de consument. Door de aanscherping van de concurrentievoorwaarden zou de situatie moeten verbeteren, maar het is waar dat de historische operatoren blijven overheersen, vooral aan de basis, bij de elektriciteitsproductie. Niettemin heeft de CREG nooit een misbruik van overheersende positie vastgesteld.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het is juist dat de minister al heel wat vragen heeft moeten beantwoorden over de relatie met de CREG. Het belangrijkste is inderdaad dat we naar de toekomst kijken.

Er wordt duidelijk gekozen voor meer mogelijkheden en meer macht voor de regulator, via een uitbreiding van de bevoegdheden. Dat is op zich zeer positief. Ik juich een grotere onafhankelijkheid toe, maar het gaat hier om een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van de overheid. We moeten ook zorgen voor een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van de elektriciteitssector, vooral ten opzichte van de grote spelers. Ik heb soms mijn twijfels bij die onafhankelijkheid.

Het is prachtig dat de CREG sterker wordt gemaakt, maar we moeten voorkomen dat we een paard van Troje binnenhalen en een instituut versterken dat uiteindelijk meeheult met de sterke spelers op de elektriciteitsmarkt. Het toezicht op de CREG gebeurt door het parlement, maar wij moeten onze informatie bij de minister halen. Ik vraag de minister niet te aarzelen ons te waarschuwen als er aanwijzingen zouden zijn dat de CREG het spel niet correct zou spelen en bijvoorbeeld alleen de klassieke energie zou bevoordelen ten opzichte van de duurzame energie, of de prijzen zou laten stijgen. Dan zullen we ingrijpen waar we kunnen.