5-17

5-17

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 MAART 2011 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Eerbetoon aan de slachtoffers van de recente natuurramp in Japan

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «het verplichten en verlengen van het vaderschapsverlof» (nr. 5-81)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de situatie van de werknemers van het bedrijf Royal Boch» (nr. 5-88)
Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «het stijgend aantal bejaarde asielzoekers» (nr. 5-77)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de inbreukprocedures die vanwege de Europese Commissie tegen België lopen» (nr. 5-79)
Mondelinge vraag van de heer Hassan Bousetta aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken over «de steun aan het democratiseringsproces in Benin en de begeleiding na de presidentsverkiezingen» (nr. 5-84)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken over «het schrappen van gezondheid als prioritaire sector in de directe bilaterale samenwerking tussen België en Mozambique» (nr. 5-86)
Mondelinge vraag van de heer Richard Miller aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de gevolgen van een afschaffing van de verplichte toediening van het poliovaccin» (nr. 5-78)
Mondelinge vraag van mevrouw Liesbeth Homans aan de minister van Klimaat en Energie over «de controle op de energieprijzen» (nr. 5-83)
Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de minister van Justitie over «de betrapping van gevangenisbezoekers met drugs» (nr. 5-82)
Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de minister van Justitie over «de opleiding van cipiers» (nr. 5-85)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «het beheer inzake de schrapping van nummerplaten bij de DIV» (nr. 5-87)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 5-869) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden (van mevrouw Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-333)

Bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (van mevrouw Cindy Franssen c.s.; Stuk 5-215)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselzekerheid van de ontwikkelingslanden (van mevrouw Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-333)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
FOD Ontwikkelingssamenwerking
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Arbeidsauditoraten
Arbeidsauditoraten
Rechtbank van eerste aanleg
Arbeidsrechtbanken
Rechtbank van koophandel
Verzoekschriften
Europees Parlement