5-869/7

5-869/7

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

23 MAART 2011


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen


Evocatieprocedure


TEKST VERBETERD DOOR DE COMMISSIES


TITEL 1

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

TITEL 2

Economie

ENIG HOOFDSTUK

Wijzigingen van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming

Art. 2

In artikel 2, 36º, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, worden de woorden « collectief consumentenakkoord » vervangen door de woorden « collectieve consumentenovereenkomst ».

Art. 3

In artikel 127 van dezelfde wet worden de woorden « en artikel 99 » ingevoegd tussen de woorden « oneerlijke handelspraktijken » en het woord « overtreden ».

TITEL 3

Mobiliteit

HOOFDSTUK 1

Oprichting van de kruispuntbank van de rijbewijzen

Afdeling 1

Algemene bepaling

Art. 4

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en zijn uitvoeringsbesluiten wordt verstaan onder :

1º kruispuntbank : de authentieke bron voor de rijbewijzen zoals bedoeld in artikel 5;

2º rijbewijs : het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs zoals bedoeld in de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;

3º vakbekwaamheid : de vakbekwaamheid zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E;

4º brevet van beroepsbekwaamheid : het brevet van beroepsbekwaamheid zoals bedoeld in de wetgeving met betrekking tot de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;

5º persoonsgegevens : iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 1, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

6º verantwoordelijke voor de verwerking : de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die door deze wet als de verantwoordelijke voor de verwerking wordt aangewezen, zoals bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

7º netwerk : het geheel van gegevensbanken van waaruit de kruispuntbank gegevens ophaalt en verstrekt;

8º dienst : openbare dienst, publieke of private instelling, natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie opdrachten van openbare dienst of van algemeen belang worden toevertrouwd door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie;

9º federale overheidsdienst : de federale overheidsdienst opgericht bij koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;

10º beheersdienst : het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;

11º commissie : de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, opgericht bij artikel 23 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

12º sectoraal comité : het sectoraal comité voor de federale overheid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, opgericht bij artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Afdeling 2

Kruispuntbank

Onderafdeling 1

Doelstellingen van de kruispuntbank

Art. 5

Binnen de federale overheidsdienst wordt een databank van de rijbewijzen opgericht, « kruispuntbank van de rijbewijzen » genoemd.

Art. 6

De gegevens verwerkt in de kruispuntbank kunnen enkel worden gebruikt voor volgende doeleinden :

1º de verwerking van de aanvragen tot een rijbewijs en de als zodanig geldende bewijzen;

2º de controle op de afgifte van de rijbewijzen en de als zodanig geldende bewijzen alsook de controle op de afgifte van de bewijzen van vakbekwaamheid;

3º de controle op de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de kandidaten voor een rijbewijs alsook van de houders van een rijbewijs;

4º de vervulling van opdrachten van inspectie en controle betreffende :

a) de afgifte van de rijbewijzen en de als zodanig geldende bewijzen alsook van de bewijzen van vakbekwaamheid;

b) de examencentra en de examinatoren die, zoals bepaald door de Koning, bevoegd zijn om de examens betreffende het rijbewijs en de vakbekwaamheid af te nemen;

c) de rijscholen en het leidend en onderwijzend personeel die, zoals bepaald door de Koning, bevoegd zijn om een rijschool te exploiteren;

d) de erkenning van de rijscholen zoals bepaald door de Koning;

e) de erkenning van de rijschooldirecteurs, adjunct-rijschooldirecteurs en de instructeurs, zoals bepaald door de Koning;

f) de opleidingscentra die, zoals bepaald door de Koning, de nascholing organiseren in het kader van de vakbekwaamheid;

g) de brevetten van beroepsbekwaamheid;

5º de bepaling van de bedragen die door de gemeenten verschuldigd zijn naar aanleiding van de afgegeven rijbewijzen en de als zodanig geldende bewijzen, zoals bepaald door de Koning;

6º de verwezenlijking van wetenschappelijke studies en het opstellen van algemene en naamloze statistieken;

7º de opsporing en de bestraffing van overtredingen, wanbedrijven en misdaden;

8º de controle op de naleving van de bepalingen betreffende de politie van het wegverkeer en van de verkeers- en de vervoersreglementering;

9º de bevordering van de verkeersveiligheid en de bescherming van het leefmilieu;

10º de uitoefening door de politiediensten van hun opdracht van administratieve politie;

11º de verzameling van de gegevens betreffende het verval van het recht tot sturen, de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en het tijdelijk rijverbod;

12º de verzameling en het beheer van de gegevens betreffende het rijbewijs met punten;

13º de samenwerking op Europees en internationaal vlak voor de toepassing van de bepalingen betreffende de rijbewijzen en het recht tot sturen;

14º de administratieve vereenvoudiging voor de burger.

Met het oog daarop zorgt elke dienst bedoeld in artikel 12 voor de registratie, de opslag, het beheer, de beveiliging en de terbeschikkingstelling van de gegevens waarvan hij de primaire inzameling en de actualisering waarborgt, overeenkomstig de bepalingen van deze wet en de wetten en reglementeringen die de inzameling van de in artikel 8 bedoelde gegevens toestaan.

De beheersdienst wijst de plaats van bewaring van deze gegevens aan.

Art. 7

De beheersdienst is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zich in de kruispuntbank bevinden, onverminderd de verantwoordelijkheid van de beheerders van elke gegevensbank van het netwerk.

De Koning bepaalt op welke wijze en onder welke voorwaarden de beheersdienst en de overige verantwoordelijken verplicht zijn om hun informatieplicht overeenkomstig artikel 9 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens na te leven, dit na advies van de Commissie.

Onderafdeling 2

Registratie in de kruispuntbank

Art. 8

§ 1. Ieder rijbewijs dat in België wordt afgeleverd, wordt in de kruispuntbank geregistreerd onder een uniek identificatienummer.

§ 2. De registratie in de kruispuntbank voor de in artikel 6 bedoelde doeleinden gaat gepaard met de registratie van de volgende gegevens, waarvoor de kruispuntbank als authentieke bron geldt :

1º naam en voornaam van de houder van het rijbewijs;

2º geboortedatum en geboorteplaats;

3º overheid, datum en plaats van afgifte van het rijbewijs;

4º identificatienummer bij het Rijksregister of bij ontstentenis ervan, bij het kruispuntbankregister bedoeld in artikel 4, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, ook het « bisregister » genoemd;

5º nummer van het rijbewijs;

6º categorie of subcategorie waarvoor het rijbewijs is afgegeven;

7º per categorie of subcategorie, de datum van afgifte en de uiterste geldigheidsdatum;

8º de gegevens betreffende de vakbekwaamheid;

9º bijkomende of beperkende vermeldingen;

10º de elektronische verklaring van de kandidaat waarin hij op zijn woord van eer bevestigt medisch en psychisch geschikt te zijn en niet vervallen verklaard te zijn van het recht tot sturen zoals bedoeld in de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;

11º datum van het medisch getuigschrift en het identificatienummer van de geneesheer;

12º datum van teruggave van het document overeenkomstig artikel 24 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968;

In afwijking van het eerste lid, geldt voor de gegevens bedoeld in 1º, 2º en 4º het Rijksregister of, in voorkomend geval, het bisregister als authentieke bron.

§ 3. In het netwerk worden volgende gegevens permanent ter beschikking gesteld van de kruispuntbank :

1º van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken : de identiteit van de persoon op wie de gegevens bedoeld in § 2, 2º tot 10º, betrekking hebben : naam, voornamen, adres, land van verblijf, geboorteplaats en -datum, geslacht, nationaliteit, NIS-code van de gemeente, alsook het identificatienummer bij het Rijksregister;

2º van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken : de identiteit van de houder van een diplomatieke identiteitskaart op wie de gegevens bedoeld in § 2, 2º tot 10º, betrekking hebben : naam, voornamen, adres, land van verblijf, geboorteplaats en -datum, geslacht, nationaliteit, NIS-code van de gemeente, alsook het identificatienummer bij het register van het protocol;

3º van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid :

a) bij ontstentenis van het identificatienummer bij het Rijksregister, het identificatienummer bij het bisregister;

b) van het geneeskundig onderzoek, zoals bedoeld in de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 :

i) de uiterste geldigheidsdatum van de medische geschiktheid;

ii) de geschiktheidbeslissing die door de onderzoekende geneesheer genomen is;

iii) de voorwaarden, beperkingen en aanpassingen aan het voertuig met betrekking tot de medische geschiktheid;

4º van de examencentra : de gegevens betreffende de voor het rijbewijs en het bewijs van vakbekwaamheid afgelegde examens;

5º van de Federale Overheidsdienst Justitie :

a) de gegevens betreffende de vervallenverklaringen van het recht tot sturen, de maatregelen die een einde stellen aan het verval van het recht tot sturen en de onmiddellijke intrekkingen;

b) de gegevens betreffende de herstelonderzoeken in het recht tot sturen;

c) de gegevens betreffende het alcoholslot, zoals bedoeld in de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, met vermelding van de periode met start- en einddatum zolang de uitvoering ervan van toepassing is.

§ 4. De Koning kan, na advies van de Commissie, de gegevens vermeld in §§ 2 en 3 vervolledigen.

Art. 9

De Koning bepaalt, na advies van de Commissie, de nadere regels voor registratie in de kruispuntbank.

Art. 10

De opeenvolgende wijzigingen aangebracht aan de in artikel 8 bedoelde gegevens moeten onverwijld in de kruispuntbank worden opgenomen met aanduiding van de datum waarop ze van toepassing zijn en de diensten of de natuurlijke of rechtspersoon waarvan ze uitgaan.

Art. 11

De gegevens bedoeld in artikel 8, §§ 2 en 3, worden, na advies van de Commissie, bewaard tot een door de Koning bepaalde datum.

Art. 12

De Koning wijst, na advies van de Commissie, de diensten aan die belast zijn met de primaire inzameling en de actualisering van de gegevens bedoeld in artikel 8.

In de uitoefening van deze opdracht zijn de diensten onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die de inzameling van de gegevens toestaan.

De Koning kan de dienst die de bepalingen bedoeld in het tweede lid of de bepalingen vervat in dit hoofdstuk overtreedt, van het netwerk uitsluiten.

Onderafdeling 3

Gebruik van de gegevens opgenomen in de kruispuntbank

Art. 13

§ 1. Het gebruik van de gegevens van de kruispuntbank vereist een voorafgaande machtiging van het sectoraal comité behoudens wat betreft de diensten bedoeld in artikel 12.

Vooraleer zijn machtiging te geven, gaat het sectoraal comité na of dit gebruik geschiedt in overeenstemming met dit hoofdstuk, zijn uitvoeringsbesluiten en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze machtiging wordt door het sectoraal comité toegestaan :

1º aan de Belgische overheden voor de informatie die zij gemachtigd zijn te kennen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie;

2º aan de openbare en private instellingen en aan de natuurlijke of rechtspersonen voor de informatie die zij nodig hebben voor het vervullen van de opdrachten van algemeen belang die hen zijn toevertrouwd door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, of voor de opdrachten die door het sectoraal comité uitdrukkelijk als zodanig werden erkend;

3º aan de natuurlijke of rechtspersonen die handelen in hun hoedanigheid van onderaannemer van de Belgische overheden, van de openbare of private instellingen en van de natuurlijke- en rechtspersonen bedoeld in 2°; de eventuele onderaanneming gebeurt op verzoek, onder controle en verantwoordelijkheid van deze overheden en instellingen. Deze onderaannemers moeten zich er formeel toe verbinden de bepalingen van dit hoofdstuk en artikel 16 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te respecteren en nemen daartoe de nodige maatregelen, waarvan zij melding maken aan de personen waarvoor zij als onderaannemer optreden;

4º aan de overheden belast met de afgifte van rijbewijzen of de gerechtelijke overheden van Lidstaten van de Europese Unie.

§ 2. De Koning bepaalt, na advies van het sectoraal comité, de gevallen waarin geen machtiging vereist is.

Art. 14

Eenieder heeft, overeenkomstig artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, recht op mededeling van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

Art. 15

De Koning bepaalt de nadere regels betreffende het gebruik van de gegevens van de kruispuntbank, na advies van de Commissie.

Onderafdeling 4

Realisatie van het principe van de unieke gegevensinzameling

Art. 16

Behoudens bij de uitoefening van hun controletaken, mogen de diensten die gemachtigd zijn de gegevens van de kruispuntbank in te zamelen, deze gegevens niet meer rechtstreeks opvragen bij de kandidaten voor het rijbewijs of de houders van een rijbewijs en bij de diensten bedoeld in artikel 12.

Art. 17

In afwijking van artikel 16 geldt het verbod niet voor de gegevens waarvan de registratie aan de diensten zelf werd toevertrouwd.

Onderafdeling 5

Melding, wijziging of schrapping van de gegevens

Art. 18

§ 1. Eenieder kan, overeenkomstig artikel 12 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de kosteloze rechtzetting vragen van elk onnauwkeurig, onvolledig of onjuist gegeven dat op hem betrekking heeft. Hij kan ook de kosteloze schrapping vragen van elk geregistreerd, opgeslagen, beheerd of ter beschikking gesteld gegeven dat strijdig is met dit hoofdstuk of zijn uitvoeringsbesluiten, of met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

§ 2. De diensten bedoeld in artikel 12 zijn gehouden, zodra zij foutieve gegevens of het ontbreken van gegevens in de kruispuntbank vaststellen, dit te melden aan de beheersdienst. Zij staan zelf in voor de rechtzetting en schrapping van de door hen beheerde gegevens.

Onderafdeling 6

Bijzondere bepalingen betreffende de werking van de kruispuntbank

Art. 19

Het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de federale overheidsdienst beheert de kruispuntbank.

Het neemt elk initiatief dat kan bijdragen tot de verbetering van de doeltreffendheid van de kruispuntbank, overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk en de andere relevante wetsbepalingen.

Het geeft advies aan de minister bevoegd voor het wegverkeer over alle middelen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de kruispuntbank en voor de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Art. 20

§ 1. Een coördinatiecomité wordt opgericht om aan de beheersdienst elk initiatief voor te stellen dat van aard is om het gebruik van de kruispuntbank te bevorderen en de samenwerking tussen de diensten te verbeteren.

Dit comité kan in zijn schoot werkgroepen oprichten waaraan het bijzondere opdrachten toevertrouwt.

§ 2. De diensten bedoeld in artikel 12, evenals de beheersdienst, zijn automatisch lid van dit coördinatiecomité.

De Koning bepaalt de samenstelling en de nadere regels betreffende de werking van het coördinatiecomité.

Art. 21

De personen die bij de uitoefening van hun functie zorgen voor de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in artikel 8 of die kennis hebben van dergelijke gegevens zijn gebonden door het beroepsgeheim in de zin van artikel 458 van het Strafwetboek.

Art. 22

§ 1. Iedere dienst wijst, binnen of buiten zijn personeel, een dienstverantwoordelijke inzake de informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan die eveneens de functie vervult van aangestelde voor de gegevensbescherming bedoeld in artikel 17bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De identiteit van die verantwoordelijke wordt meegedeeld aan de Commissie en aan de beheersdienst.

§ 2. De dienstverantwoordelijke doet aangifte bij de Commissie en bij de beheersdienst, maar in voorkomend geval ook bij de betrokkene, van de misbruiken waarvan hij kennis zou hebben.

Bij ontstentenis van aangifte door de dienstverantwoordelijke doet iedere dienst rechtstreeks aangifte bij de Commissie en bij de beheersdienst van de misbruiken waarvan hij kennis zou hebben.

Afdeling 3

Slotbepalingen

Art. 23

De Koning kan de bestaande wetsbepalingen wijzigen teneinde ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit hoofdstuk.

Art. 24

De krachtens artikel 23 genomen koninklijke besluiten die niet bij wet bekrachtigd werden op de eerste dag van de vierentwintigste maand volgend op de dag van hun publicatie in het Belgisch Staatsblad worden geacht nooit uitwerking te hebben gehad.

Art. 25

De Koning bepaalt de datum van het in werking treden van elke bepaling van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderhavig artikel dat in werking treedt de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

HOOFDSTUK 2 (NIEUW)

Wijzigingen van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur

Art. 26

Dit hoofdstuk voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2001/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2001 inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering.

Art. 27

Artikel 9 van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur, gewijzigd bij de wet van 26 januari 2010, wordt aangevuld met een derde lid luidende :

« Voor het verrichten van testen bedoeld in het tweede lid, moet de kandidaat een testbijdrage betalen aan de spoorweginfrastructuurbeheerder die betrekking heeft op de voertuigen waarmee de testen worden verricht en die de kosten van de spoorweginfrastructuurbeheerder dekken. De Koning bepaalt de wijze van berekening en de betalingswijzen van deze testbijdrage. De Koning kan deze bevoegdheid aan de minister delegeren. »

Art. 28

In artikel 62 van dezelfde wet, gewijzigd bij wet van 26 januari 2010, wordt een paragraaf 6 toegevoegd, luidende :

« § 6. Het toezichthoudende orgaan beslist over de betwistingen die eraan worden voorgelegd door de spoorweginfrastructuurbeheerder over de toekenning van het aantal minuten vertraging in het raam van de prestatieregeling bedoeld in artikel 24, vijfde lid. »

HOOFDSTUK 3

Wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen

Art. 29

Dit hoofdstuk voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan de spoorwegondernemingen, en van de richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake toewijzing van de spoorweginfrastuctuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastuctuur alsmede inzake veiligheidscertificering.

Art. 30

In artikel 10 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, worden de woorden « binnen de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer » opgeheven.

TITEL 4

Financiën

HOOFDSTUK 1

Inkomstenbelastingen

Afdeling 1

Wijzigingen met betrekking tot natuurlijke personen

Art. 31

In artikel 12 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wetten van 21 mei 1996 en 13 mei 1999, bij de programmawet van 27 december 2004 en bij de wetten van 27 december 2005 en 25 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in paragraaf 1 worden de woorden « Vrijgesteld is het kadastraal inkomen van de onroerende goederen of delen van onroerende goederen » vervangen door de woorden « Vrijgesteld zijn de inkomsten van onroerende goederen of delen van onroerende goederen gelegen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte »;

2º paragraaf 2 wordt vervangen als volgt :

« § 2. Onverminderd de heffing van de onroerende voorheffing zijn vrijgesteld de inkomsten van onroerende goederen gelegen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die bij loopbaanpacht of bij een gelijkaardige pachtovereenkomst in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte worden verhuurd.

Dezelfde vrijstelling geldt voor inkomsten van onroerende goederen gelegen in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die bij pachtovereenkomst van gronden of een gelijkaardige overeenkomst in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte worden verhuurd en die voorzien in een eerste gebruiksperiode van minimaal achttien jaar. ».

Art. 32

In artikel 25, 6º, a, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 19 mei 1998 en 27 december 2004, worden de woorden « overeenkomstig artikel 15 van zowel het koninklijk besluit van 2 oktober 1996, als het besluit van 19 december 2002 van de Waalse regering en van het besluit van 13 juni 2003 van de Vlaamse regering, betreffende » vervangen door de woorden « overeenkomstig de federale en gewestelijke reglementeringen betreffende ».

Art. 33

In artikel 28, eerste lid, 3º, a, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 19 mei 1998 en 27 december 2004, worden de woorden « overeenkomstig artikel 15 van zowel het koninklijk besluit van 2 oktober 1996, als het besluit van 19 december 2002 van de Waalse regering en van het besluit van 13 juni 2003 van de Vlaamse regering, betreffende » vervangen door de woorden « overeenkomstig de federale en gewestelijke reglementeringen betreffende ».

Art. 34

In artikel 56 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1994 en 22 december 1998, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º paragraaf 2, 2º, a, wordt vervangen als volgt :

« a) kredietinstellingen naar Belgisch recht die zijn erkend overeenkomstig de voornoemde wet van 22 maart 1993, kredietinstellingen die ressorteren onder een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die, overeenkomstig de voornoemde wet van 22 maart 1993, gemachtigd zijn om hun activiteiten op Belgisch grondgebied uit te oefenen ofwel door de vestiging van een bijkantoor, ofwel in het kader van het vrij verrichten van diensten, en andere kredietinstellingen die ressorteren onder een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die in die hoedanigheid erkend zijn in hun Staat van oorsprong overeenkomstig de nationale bepalingen van die Staat die de richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, omzetten, en die niet actief zijn op Belgisch grondgebied; »;

2º paragraaf 2, 2º, b, wordt vervangen als volgt :

« b) de Nationale Bank van België; »;

3º paragraaf 2, 2º, c, wordt vervangen als volgt :

« c) het Herdisconterings- en Waarborginstituut; »;

4º paragraaf 2, 2º, d, wordt aangevuld als volgt;

« of ondernemingen die ressorteren onder een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die onder de toepassing vallen van een gelijkaardige wetgeving die van kracht is in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; »;

5º paragraaf 2, 2º, e, wordt vervangen als volgt :

« e) vennootschappen die uitsluitend of hoofdzakelijk de financiering van verkopen op afbetaling ten doel hebben en die erkend zijn overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, en gelijkaardige ondernemingen onderworpen aan het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die in die hoedanigheid erkend zijn in hun Staat van oorsprong overeenkomstig de nationale bepalingen van die Staat tot omzetting van de richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van richtlijn 87/102/EG van de Raad; »;

6º paragraaf 2, 2º, h, wordt vervangen als volgt :

« h) verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht die erkend zijn overeenkomstig de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, verzekeringsondernemingen die ressorteren onder een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die, overeenkomstig de voornoemde wet van 9 juli 1975, gemachtigd zijn hun activiteiten op Belgisch grondgebied uit te oefenen, ofwel door de vestiging van een bijkantoor, ofwel in het kader van het vrij verrichten van diensten, en de andere verzekeringsondernemingen die ressorteren onder een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die in die hoedanigheid erkend zijn in hun Staat van oorsprong overeenkomstig de nationale bepalingen van die Staat tot omzetting van de Europese richtlijnen inzake erkenning van verzekeringsondernemingen, en die niet actief zijn op Belgisch grondgebied; »;

7º paragraaf 2, 2º, i, wordt vervangen als volgt :

« i) de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen die onder de wet van 2 april 1962 vallen, zomede die welke onder het Vlaams decreet van 7 mei 2004 betreffende de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid vallen; »;

8º paragraaf 2, 2º, k, wordt opgeheven;

9º het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3 luidende :

« § 3. Paragraaf 2, 2º, is niet van toepassing op de sommen betaald aan een instelling waarmee de schuldenaar rechtstreeks of onrechtstreeks is verbonden in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen of van een gelijkaardige bepaling die van kracht is in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte. ».

Art. 35

In artikel 59, §§ 2 en 6, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 april 2003 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, worden de woorden « § 1, » telkens vervangen door de woorden « § 1, eerste lid, ».

Art. 36

Artikel 241 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1994, 14 juli 1997, 22 december 1998, 22 december 2003 en 16 november 2004, wordt opgeheven.

Art. 37

In artikel 242 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 6 juli 1994, 30 januari 1996 en 22 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in paragraaf 1, eerste lid, wordt de inleidende zin vervangen als volgt :

« § 1. Van het totale bedrag van de in artikel 232 vermelde netto inkomsten zijn alleen aftrekbaar, met uitzondering van de in artikel 104, 1º en 2º, vermelde uitkeringen tot onderhoud, wanneer de verkrijger van de uitkering geen rijksinwoner is, de in titel II, hoofdstuk II, afdeling VI, vermelde uitgaven : »;

2º in paragraaf 2, worden de woorden « in artikel 241 en » opgeheven.

Art. 38

In artikel 248 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 28 juli 1992 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001, en bij de wetten van 4 mei 2007, 22 december 2008 en 22 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º paragraaf 1, tweede lid, 1º, b, wordt vervangen als volgt :

« b) op de bezoldigingen verkregen uit hoofde van een werkzaamheid uitgeoefend aan boord van een koopvaardijschip door een zeeman die geen inwoner is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en niet is ingeschreven op de lijst bedoeld in artikel 1bis, eerste lid, 1º, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij; ».

2º in paragraaf 2 worden de woorden « als bedoeld in artikel 228, § 2, 8º, en 9º, k, met uitsluiting van de in artikel 232, eerste lid, 2º, c, vermelde inkomsten, » vervangen door de woorden « als bedoeld in ofwel artikel 228, § 2, 8º en 9º, k, met uitsluiting van de in artikel 232, eerste lid, 2º, c, vermelde inkomsten, ofwel in artikel 229, § 3, ».

Art. 39

In artikel 466 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 10 augustus 2001 en 22 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in de inleidende zin van het eerste lid worden de woorden « op de rijksbelasting, dit wil zeggen » ingevoegd tussen de woorden « worden berekend » en de woorden « op de personenbelasting »;

2º het artikel wordt aangevuld als volgt :

« Het overeenkomstig het eerste lid vastgestelde bedrag wordt evenwel verminderd met het gedeelte van de belasting dat betrekking heeft op de roerende inkomsten bedoeld in artikel 17, § 1, 1º en 2º :

— die voortkomen uit beleggingen en investeringen gedaan in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte;

— die worden geïnd of ontvangen in het buitenland zonder de tussenkomst van een in België gevestigde tussenpersoon;

— die geen beroepskarakter hebben;

— en die ingevolge artikel 171 werkelijk afzonderlijk worden belast. ».

Art. 40

In artikel 466bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 december 2002, worden de woorden « de personenbelasting die verschuldigd zou zijn in België » vervangen door de woorden « de rijksbelasting die vastgesteld zou zijn ».

Art. 41

In artikel 468, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord « rijksbelasting. » vervangen door de woorden « berekeningsgrondslag vastgesteld overeenkomstig de artikelen 466 en 466bis. ».

Art. 42

Artikel 514 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 6 juli 1994, wordt opgeheven.

Art. 43

Artikel 35 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2010.

Artikel 38, 1º, is van toepassing op de inkomsten die vanaf 1 januari 2010 worden betaald of toegekend.

De artikelen 36 en 37, 38, 2º, en 39 tot 41 treden in werking vanaf aanslagjaar 2011.

Artikel 34 is van toepassing op de vanaf 1 januari 2011 betaalde of toegekende interesten.

In afwijking van het vierde lid, is artikel 56, § 2, 2º, c, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het bestond vóór zijn vervanging bij artikel 34, van toepassing op interesten die betaald of toegekend zijn aan kapitalisatieondernemingen die onder het koninklijk besluit nr. 43 van 15 december 1934 vallen zoals het bestond vóór de opheffing door het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van artikel 27bis van het koninklijk besluit nr. 43 van 15 december 1934 betreffende de controle op de kapitalisatieondernemingen overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het voormelde koninklijk besluit van 20 maart 2007 en met betrekking tot de lopende transacties op 1 januari 2011.

In afwijking van het vierde lid, blijft artikel 56, § 2, 2º, k, van hetzelfde Wetboek, zoals het bestond voor zijn opheffing door artikel 34, van toepassing op de interesten van inrichtingen bedoeld onder k en met betrekking tot de nog lopende transacties op 1 januari 2011.

Artikel 31 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2012.

Afdeling 2

Wijzigingen met betrekking tot rechtspersonen

Art. 44

In artikel 202, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de wet van 24 december 2002 en gewijzigd bij de wetten van 15 december 2004, van 11 december 2008 en van 22 en 23 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in de inleidende zin van het eerste lid, worden de woorden « de Europese Unie, » vervangen door de woorden « de Europese Economische Ruimte, »;

2º in het eerste lid, 2º, worden de woorden « de aard van financiële vaste activa hebben en » opgeheven;

3º het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 45

In artikel 205 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992 en van 20 december 1995, het koninklijk besluit van 20 december 1996, de wetten van 28 april 2003, van 2 mei 2005, van 11 mei 2007, van 22 december 2008 en van 21 en 23 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden « door een dochteronderneming gevestigd in een lid-Staat van de Europese Unie. » vervangen door de woorden « door een vennootschap gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, in zoverre de in artikel 202, § 2, eerste lid, 1º en 2º, bedoelde voorwaarden worden vervuld. »;

2º in paragraaf 2 wordt het derde lid opgeheven;

3º in paragraaf 3, worden de woorden « door een in § 2, derde lid, bedoelde dochteronderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, » vervangen door de woorden « door een in § 2, tweede lid, bedoelde vennootschap, » en in de Franse tekst worden de woorden « exercices d'imposition postérieurs » vervangen door de woorden « périodes imposables postérieures ».

Art. 46

In artikel 205ter van hetzelfde Wetboek, wordt paragraaf 7, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2005, vervangen als volgt :

« § 7. Voor de toepassing van paragraaf 1, moet, ten name van de hiernavolgende kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beursvennootschappen, onder financiële vaste activa die uit deelnemingen en andere aandelen bestaan, worden verstaan de aandelen die de aard van financiële vaste activa hebben, dat wil zeggen:

1º ten name van de in artikel 56, § 1, bedoelde kredietinstellingen, de in post VII « Financiële vaste activa » te boeken aandelen, zoals die balanspost wordt omschreven in het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen;

2º ten name van de in artikel 56, § 2, 2º, h bedoelde verzekeringsondernemingen :

a) de in post C.II. « Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen » van de balans te boeken aandelen en deelbewijzen;

b) de in de post C.III. « Overige financiële beleggingen » van de balans te boeken aandelen en deelbewijzen, voor zover die aandelen de aard hebben van « andere financiële vaste activa » volgens rubriek IV.C.I. van artikel 95, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen;

zoals die balansposten C.II. en C.III. omschreven worden in het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen;

3º ten name van de in artikel 47 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen bedoelde beursvennootschappen, de aandelen te boeken in post IV « Financiële vaste activa », zoals die balanspost wordt omschreven in het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. ».

Art. 47

In artikel 214bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in de inleidende zin worden de woorden « een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap » vervangen door de woorden « een binnenlandse vennootschap »;

2º in de bepaling onder het tweede streepje, worden de woorden « van de Europese vennootschap of van de Europese coöperatieve vennootschap » vervangen door de woorden « van de binnenlandse vennootschap ».

Art. 48

In artikel 229, § 4, tiende lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 december 2008 en gewijzigd bij de wet van 22 december 2009, worden de woorden « een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap » vervangen door de woorden « een binnenlandse vennootschap ».

Art. 49

In artikel 240bis, § 2, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 11 december 2008, worden de woorden « een Europese vennootschap of een Europese coöperatieve vennootschap » vervangen door de woorden « een binnenlandse vennootschap ».

Art. 50

In artikel 269 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het derde lid, c, wordt aangevuld met de woorden « alsmede door in artikel 130 van dezelfde wet bedoelde beleggingsvennootschappen van gelijke aard »;

2º in de inleidende zin van het derde lid, d, worden de woorden « gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte » ingevoegd tussen de woorden « door vennootschappen » en de woorden « die op een beurs » en worden de woorden « die de voorwaarden, vermeld in artikel 201, eerste lid, 1º, vervullen : » vervangen door de woorden « waarvan de aandelen die de meerderheid van het stemrecht vertegenwoordigen voor meer dan de helft toebehoren aan één of meer natuurlijke personen : »;

3º het derde lid, d, wordt aangevuld met een lid, luidende :

« Voor de toepassing van dit punt, worden beleggingsvennootschappen die in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte beantwoorden aan de kenmerken van een instelling voor collectieve belegging als bedoeld in artikel 119 van de wet van 20 juli 2004, waarvan de effecten volgens de in die lidstaat overeenkomstige bepalingen met betrekking tot het openbaar beroep op het spaarwezen privaat worden aangehouden, gelijkgesteld met de private PRIVAK bedoeld in artikel 119 van dezelfde wet. ».

Art. 51

Artikel 519bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 juli 1992 en gewijzigd bij de wet van 22 december 1998, wordt opgeheven.

Art. 52

De artikelen 44 tot 49 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Afdeling 3

Wijziging met betrekking tot de elektronische aangifte in de inkomstenbelastingen

Art. 53

In artikel 308, § 3, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij de programmawet (I) van 27 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 4 mei 2010, wordt de bepaling opgenomen onder het tweede streepje vervangen als volgt : 

« — de belastingplichtigen die er, voor het voorgaand aanslagjaar, in de elektronische aangifte als bedoeld in artikel 307bis niet voor hebben gekozen om voor het daaropvolgend aanslagjaar hun aangifte in te dienen op het formulier bedoeld in artikel 307; ».

Art. 54

Artikel 53 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2012.

Afdeling 4

Wijzigingen met betrekking tot de onderzoeksmiddelen van de administratie

Art. 55

Artikel 322 van hetzelfde Wetboek, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met de volgende paragrafen, luidende :

« § 2. Wanneer de administratie bij het onderzoek over één of meer aanwijzingen van belastingontduiking beschikt of wanneer de administratie zich voorneemt om de belastbare grondslag te bepalen overeenkomstig artikel 341, wordt een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling als een derde beschouwd waarop de bepalingen van paragraaf 1 onverminderd van toepassing zijn.

In voorkomend geval kan een ambtenaar met minstens de graad van directeur, die hiertoe werd aangesteld door de minister van Financiën, een ambtenaar met de graad van ten minste inspecteur ermee belasten om bij een bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling elke inlichting op te vragen die nuttig kan zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten van de belastingplichtige te bepalen.

De door de minister aangestelde ambtenaar mag de machtiging slechts verlenen :

1º nadat de ambtenaar die het onderzoek voert, de inlichtingen en gegevens met betrekking tot de rekeningen tijdens het onderzoek middels een vraag om inlichtingen als bedoeld in artikel 316 heeft gevraagd en bij die vraag duidelijk heeft aangegeven dat hij de toepassing van artikel 322, § 2, kan vragen indien de belastingplichtige de gevraagde gegevens verborgen houdt of ze weigert te verschaffen. De opdracht bedoeld in het tweede lid kan pas aanvangen wanneer de termijn bepaald in artikel 316 is verlopen;

2º nadat hij heeft vastgesteld dat het gevoerde onderzoek een eventuele toepassing van artikel 341 uitwijst of één of meer aanwijzingen van belastingontduiking heeft opgeleverd en dat er vermoedens zijn dat de belastingplichtige gegevens daarover bij een in het tweede lid bedoelde instelling verborgen houdt of dat de belastingplichtige weigert om die gegevens zelf te verschaffen.

§ 3. Iedere bank- wissel, krediet- en spaarinstelling is er toe gehouden om volgende gegevens kenbaar te maken bij een centraal aanspreekpunt dat door de Nationale Bank van België wordt gehouden : de identiteit van de cliënten en de nummers van hun rekeningen en contracten.

Wanneer de door de minister aangestelde ambtenaar bedoeld in paragraaf 2, derde lid, heeft vastgesteld dat het gevoerde onderzoek bedoeld in paragraaf 2, één of meer aanwijzingen van belastingontduiking heeft opgeleverd, kan hij de beschikbare gegevens over die belastingplichtige opvragen bij dat centraal aanspreekpunt.

De Koning bepaalt de werking van het centraal aanspreekpunt.

§ 4. De paragrafen 2 en 3 zijn eveneens van toepassing wanneer een inlichting wordt gevraagd door een buitenlandse Staat :

1º hetzij in het geval bedoeld in artikel 338, § 5;

2º hetzij overeenkomstig de bepalingen met betrekking tot de uitwisseling van inlichtingen in een van toepassing zijnde overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting of een andere internationale overeenkomst in het kader waarvan de wederkerigheid is gewaarborgd.

De vraag van de buitenlandse Staat wordt gelijkgesteld met een aanwijzing als bedoeld in paragraaf 2. In dat geval verleent de door de minister aangestelde ambtenaar, in afwijking van paragraaf 2, de machtiging op basis van de vraag gesteld door de buitenlandse Staat ». »

Art. 56

In hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 333/1 ingevoegd, luidende:

« Art. 333/1. § 1. In het geval bedoeld in artikel 322, § 2, stelt de administratie de belastingplichtige schriftelijk in kennis van de aanwijzing of de aanwijzingen van belastingontduiking die een vraag om inlichtingen bij een financiële instelling rechtvaardigen. Deze kennisgeving gebeurt bij een ter post aangetekende brief gelijktijdig met het verzenden van voormelde vraag om inlichtingen.

Het eerste lid is niet van toepassing als de rechten van de schatkist in gevaar zijn. De kennisgeving gebeurt desgevallend post factum bij een ter post aangetekende brief, uiterlijk 30 dagen na het verzenden van de in het eerste lid vermelde vraag om inlichtingen. ».

§ 2. De belastingadministratie bezorgt de minister eenmaal per jaar een verslag dat onder meer volgende informatie bevat :

1º het aantal keer dat in overeenstemming met artikel 318, tweede lid, een onderzoek is gevoerd bij financiële instellingen en gegevens zijn gebruikt met het oog op het belasten van hun cliënten;

2º het aantal keren dat in overeenstemming met artikel 322, § 2, een onderzoek is gevoerd en gegevens zijn opgevraagd bij financiële instellingen;

3º de concrete aanwijzingen, opgedeeld in categorieën, waardoor de personen bedoeld in artikel 322, § 2, tweede lid, zich hebben laten leiden bij hun beslissing om een machtiging te verlenen;

4º het aantal positieve en negatieve beslissingen van de directeuren;

5º een globale evaluatie, zowel op technisch vlak als op juridisch vlak van de wijze waarop de procedure volgens artikel 322, §§ 2 tot 4 is gevoerd.

Dit verslag wordt openbaar gemaakt door de minister van Financiën en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. ».

Art. 57

De artikelen 55 en 56 treden in werking op 1 juli 2011.

Afdeling 5

Bekrachtiging van koninklijke besluiten inzake de bedrijfsvoorheffing

Art. 58

Bekrachtigd worden met ingang van de dag van hun respectieve inwerkingtreding :

1. het koninklijk besluit van 22 juni 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing;

2. het koninklijk besluit van 3 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing;

3. het koninklijk besluit van 10 januari 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing;

4. het koninklijk besluit van 6 april 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing;

5. het koninklijk besluit van 2 juli 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing;

6. het koninklijk besluit van 1 december 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing.

Art. 59

Artikel 58 treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

HOOFDSTUK 2

Belasting over de toegevoegde waarde

Art. 60

In artikel 1, § 11, eerste lid, 1º, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd bij de wet van 26 november 2009, worden de woorden « gedeelte van een binnen de Gemeenschap verricht passagiersvervoer » vervangen door de woorden « in de Gemeenschap verricht gedeelte van een passagiersvervoer ».

Art. 61

In artikel 33, § 2, inleidende zin, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de programmawet van 27 december 2006, worden de woorden « zoals die overeenkomstig artikel 32 is bepaald » vervangen door de woorden « zoals die overeenkomstig artikel 32 is bepaald indien ».

HOOFDSTUK 3

Registratie- en successierechten

Afdeling 1

Registratierechten

Art. 62

In artikel 631 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in het eerste lid wordt de bepaling onder 3º vervangen als volgt :

« 3º de erkenning verkregen hebben van een in België gevestigd vertegenwoordiger die medeaansprakelijk is en hoofdelijk met hem instaat voor de nakoming van zijn fiscale verplichtingen indien hij :

a) een natuurlijke persoon is en zijn wettelijke verblijfplaats buitend de Europese Economische Ruimte heeft;

b) een rechtspersoon is zonder vestiging in België en wiens maatschappelijke zetel gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte. »;

b) het artikel wordt aangevuld als volgt :

« Een beroepspersoon, andere dan die bedoeld in het eerste lid, 3º, kan de erkenning verkrijgen van een in België gevestigde vertegenwoordiger die medeaansprakelijk is en hoofdelijk met hem instaat voor de nakoming van zijn fiscale verplichtingen. ».

Art. 63

In artikel 69, eerste lid, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « in het buitenland wonende beroepspersoon » vervangen door de woorden « beroepspersoon bedoeld in artikel 631, eerste lid, 3º, bij de intrekking van zijn erkenning of in geval hij onbekwaam wordt verklaard om als vertegenwoordiger op te treden ».

Afdeling 2

Successierechten

Art. 64

In hoofdstuk X van het eerste Boek van het Wetboek der successierechten wordt het opschrift van afdeling II vervangen als volgt :

« Buiten de Europese Economische Ruimte wonende erfgenaam ».

Art. 65

In artikel 94 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989 en bij de wet van 17 april 2002 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « in het buitenland » vervangen door de woorden « buiten de Europese Economische Ruimte »;

2º in het tweede lid worden de woorden « de vreemdeling » vervangen door de woorden « de buiten de Europese Economische Ruimte wonende erfgenaam »;

3º in het vierde lid worden de woorden « in het buitenland » vervangen door de woorden « buiten de Europese Economische Ruimte ».

Art. 66

In artikel 95 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de besluitwet van 4 mei 1940, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « in het buitenland » vervangen door de woorden « buiten de Europese Economische Ruimte »;

2º in het tweede lid worden de woorden « in het buitenland » vervangen door de woorden « buiten de Europese Economische Ruimte ».

HOOFDSTUK 4

Diverse wijzigingen inzake douane en accijnzen

Art. 67

In Hoofdstuk I, Afdeling 2, van de Algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, wordt een artikel 3/1 ingevoegd dat luidt als volgt :

« Art. 3/1. De boeking van het bedrag aan rechten en accijns gebeurt door opname in de elektronische databank van het Enig Kantoor der douane en accijnzen of in de boeken van de administratie. ».

Art. 68

In dezelfde wet wordt een artikel 212/1 ingevoegd dat luidt als volgt :

« Art. 212/1. § 1. Voorafgaand aan het treffen van een ongunstige beschikking, deelt de ambtenaar bedoeld in artikel 212, eerste lid, aan de persoon of de personen tot wie de beschikking zal worden gericht, schriftelijk mee op welke gronden hij voornemens is de ongunstige beschikking te treffen.

§ 2. De persoon aan wie de mededeling wordt verricht, beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de mededeling om schriftelijk zijn standpunt kenbaar te maken. Indien deze persoon binnen deze termijn zijn standpunt niet mededeelt, wordt ervan uitgegaan dat hij van de mogelijkheid zijn standpunt uiteen te zetten heeft afgezien.

§ 3. De beschikking zal worden getroffen van zodra het schriftelijk standpunt van de persoon tot wie de beschikking wordt gericht, is ontvangen en zal indien ze ongunstig is melding maken van de redenen waarom geen rekening werd gehouden met de ontwikkelde argumenten. Indien geen antwoord wordt ontvangen binnen de in § 2 vermelde termijn, wordt de beschikking getroffen na afloop van die termijn. ».

Art. 69

Artikel 213 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 30 juni 2000, wordt vervangen als volgt :

« Art. 213. De voorafgaande mededeling van de gronden van een ongunstige beschikking en het recht van administratief beroep zijn niet van toepassing op beschikkingen getroffen bij toepassing van artikel 263. ».

Art. 70

In artikel 214 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 30 juni 2000, worden de woorden « te rekenen vanaf de datum van verzending van de aangevochten beschikking » vervangen door de woorden « te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de aangevochten beschikking ».

Art. 71

Artikel 212/1 van dezelfde wet, zoals het is ingevoegd bij artikel 68 van deze wet, is van toepassing op de beschikkingen die worden getroffen vanaf de eerste dag van de derde maand na die waarin de onderhavige wet in het Belgisch Staatsblad is bekend gemaakt.

Art. 72

Artikel 43 van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen wordt vervangen als volgt :

« Art. 43. In de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de Koning wordt de aangifte ten verbruik, waarvoor door Hem kan worden aangeduid welke vermeldingen er op moeten voorkomen evenals welke documenten er moeten worden bijgevoegd, gedaan hetzij op een papieren drager, hetzij met een elektronisch document opgemaakt met gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem. De Koning bepaalt tevens de procedures die in acht moeten worden genomen in geval van niet-beschikbaarheid van het geautomatiseerd systeem. »

HOOFDSTUK 5

Wijzigingen van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

Art. 73

In de Franse tekst van artikel 2 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid wordt het woord « et » tussen de woorden « la circulation » en « le fonctionnement » vervangen door het woord « ou »;

2º in het tweede lid, worden de woorden « les risques lies à des véhicules maritimes » vervangen door de woorden « la responsabilité civile de véhicules maritimes ».

Art. 74

In de laatste zin van artikel 7, § 1, eerste lid van dezelfde wet wordt voor het woord « schadevergoeding » het woord « betaalde » ingevoegd.

Art. 75

In artikel 11, eerste lid, van dezelfde wet wordt de eerste zin aangevuld als volgt : « , of, indien de verzekeringsovereenkomst geen jaarlijkse vervaldag heeft, vanaf de eerstvolgende jaardag van de ingangsdatum van de overeenkomst ».

Art. 76

De artikelen 2, 6, 7 en 8 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme worden aldus uitgelegd dat zij dwingend en rechtstreeks van toepassing zijn op :

1º de lopende verzekeringsovereenkomsten die reeds schade veroorzaakt door terrorisme dekken;

2º de lopende verzekeringsovereenkomsten die schade veroorzaakt door terrorisme dekken vanaf de dag bepaald in artikel 11 van voornoemde wet;

3º evenals de verzekeringsovereenkomsten die schade veroorzaakt door terrorisme dekken die onderschreven worden na de inwerkingtreding van voornoemde wet

voor zover deze overeenkomsten onderschreven worden bij een persoon bedoeld in artikel 4, § 1, eerste zin, van dezelfde wet.

HOOFDSTUK 6

Oprichting van een Fonds « SHAPE-Domeinen »

Art. 77

§ 1. Binnen de Federale Overheidsdienst Financiën wordt een Fonds « SHAPE- Domeinen » in het leven geroepen, met betrekking tot de ter beschikking stelling van onroerende goederen nodig om de leden verbonden aan het « Supreme Headquarters Allied Powers Europe » « SHAPE » te huisvesten, dat een begrotingsfonds uitmaakt zoals bedoeld in artikel 62 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de Rijkscomptabiliteit, hierna « het Fonds » genoemd.

§ 2. Het Fonds verzekert de verhuur, het onderhoud, de renovatie en heropbouw van de bestaande woningen alsook de bouw van nieuwe woningen en alle verrichtingen die verband houden met zijn opdracht.

§ 3. In de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van de begrotingsfondsen, gewijzigd bij de wet van 24 december 1993, wordt de rubriek 18 — Financiën, aangevuld als volgt :

« Benaming van het organiek begrotingsfonds :

18-X Fonds « SHAPE-Domeinen » betreffende het ter beschikking stellen van onroerende goederen nodig voor de huisvesting van de leden verbonden aan de « Supreme Headquarters Allied Powers Europe » « SHAPE ».

Aard van de toegewezen ontvangsten : huurgelden en andere opbrengsten voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van de onroerende goederen van het SHAPE-Dorp en het saldo van de rekening van de rekenplichtige van het subcomité « SHAPE-Domeinen » dat aan het Fonds wordt gestort.

Aard van de toegestane uitgaven : personeels- en werkingskosten van allerhande aard, de noodzakelijke investeringen om de verhuur, onderhoud, renovatie en heropbouw van de bestaande woningen te verzekeren, de bouw van nieuwe woningen en alle verrichtingen die verbonden zijn met zijn opdracht. ».

HOOFDSTUK 7

Wijzigingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de registratie als aannemer en betreffende het gebruik van het ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen als fiscaal identificatienummer

Art. 78

In artikel 101, § 2, derde lid, a, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij koninklijk besluit van 20 december 1996, worden de woorden « verantwoord zijn door middel van een factuur, in zoverre die werken aan het vervreemde gebouw zijn uitgevoerd, tussen de datum van verkrijging, van eerste ingebruikname of van verhuring, en die van de vervreemding, door een persoon die, op het ogenblik van het afsluiten van het ondernemingscontract overeenkomstig artikel 401 als aannemer is geregistreerd; » vervangen door de woorden « die, in zoverre die werken aan het vervreemde gebouw zijn uitgevoerd tussen de datum van verkrijging, van eerste ingebruikname of van verhuring, en die van de vervreemding, aan hem zijn verstrekt en gefactureerd; ».

Art. 79

In artikel 14525, derde lid, 4º, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 8 april 2003, worden de woorden « verricht door een persoon die op het ogenblik van het sluiten van het aannemingscontract als aannemer is geregistreerd overeenkomstig artikel 401. » vervangen door de woorden « verstrekt en gefactureerd aan de belastingplichtige. ».

Art. 80

In artikel 14530, derde lid, 3º, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet (I) van 27 december 2006, worden de woorden « verricht door een persoon die op het ogenblik van het sluiten van het aannemingscontract als aannemer is geregistreerd overeenkomstig artikel 401. » vervangen door de woorden « verstrekt en gefactureerd aan de belastingplichtige. ».

Art. 81

In artikel 314 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 28 december 1992 en 6 juli 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :

« § 1. Aan de belastingplichtigen die aan de in artikel 1 vermelde belastingen zijn onderworpen, wordt door de administratie der directe belastingen een fiscaal identificatienummer toegekend.

Voor natuurlijke personen stemt dit fiscaal nummer overeen met hun identificatienummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Wanneer natuurlijke personen beschikken over een ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen, wordt dit nummer ook als fiscaal identificatienummer gebruikt voor alles wat hun ondernemingsactiviteit aanbelangt.

Het fiscaal identificatienummer van de rechtspersonen stemt overeen met hun ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Het fiscaal identificatienummer van de natuurlijke personen en van de rechtspersonen die geen ondernemingsnummer hebben, wordt toegekend en gebruikt volgens de regels bepaald door de Koning. »;

2º in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) de woorden « Het fiscaal identificatienummer van de natuurlijke personen » worden vervangen door de woorden « Het in § 1, tweede lid, bedoelde fiscaal identificatienummer van de natuurlijke personen »;

b) paragraaf 2 wordt aangevuld met het volgende lid :

« Het ondernemingsnummer van de natuurlijke personen en de rechtspersonen mag worden gebruikt onder de voorwaarden en tot de doeleinden bepaald bij de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen. »;

3º in de inleidende zin van paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden « Behalve het in § 2 bedoelde gebruik mag het fiscaal identificatienummer van de natuurlijke personen worden gebruikt, » vervangen door de woorden « Behalve het in § 2, eerste lid, bedoelde gebruik mag het in § 1, tweede lid, bedoelde fiscaal identificatienummer van de natuurlijke personen worden gebruikt, »;

4º in paragraaf 5 worden de woorden « van de §§ 2 tot 4 » vervangen door de woorden « van de § 2, eerste lid, en van de §§ 3 en 4 »;

5º in paragraaf 6, eerste lid, wordt de inleidende zin vervangen als volgt :

« § 6. Onverminderd de regels betreffende het verplicht gebruik van het ondernemingsnummer, zijn aan de verplichting tot het vermelden van het fiscaal identificatienummer van de natuurlijke personen onderworpen : ».

Art. 82

Artikel 408 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 december 1998, wordt aangevuld met de woorden « of een procedure van gerechtelijke reorganisatie. ».

Art. 83

De artikelen 78 tot 80 zijn van toepassing op de werken die vanaf 1 januari 2011 worden uitgevoerd.

Artikel 81 treedt in werking op 1 januari 2012.

HOOFDSTUK 8

Wijziging van het Wetboek van strafvordering

Art. 84

In artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt :

« § 1. De procureur des Konings kan, indien hij meent voor een overtreding, een wanbedrijf of een misdaad die bij toepassing van de artikelen 1 en 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden vatbaar is voor correctionalisering, enkel een geldboete of enkel een geldboete met verbeurdverklaring te moeten vorderen, de verdachte verzoeken een bepaalde geldsom te storten aan de federale overheidsdienst Financiën. »;

2º paragraaf 1, tweede lid, wordt vervangen als volgt :

« De procureur des Konings bepaalt op welke wijze en binnen welke termijn de betaling geschiedt en de precieze feiten omschreven in tijd en ruimte waarvoor hij de betaling voorstelt. Die termijn is ten minste vijftien dagen en ten hoogste drie maanden. De procureur des Konings kan deze termijn verlengen wanneer bijzondere omstandigheden het wettigen of verkorten indien de verdachte hiermee instemt.

Het voorstel en de beslissing tot verlenging stuiten de verjaring van de strafvordering. »;

3º in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden « en niet minder dan 10 euro, verhoogd met de opdeciemen », vervangen door de woorden : « en dient in verhouding te staan tot de zwaarte van het misdrijf »;

4º paragraaf 1, vijfde lid, wordt vervangen als volgt :

« De procureur des Konings verzoekt de verdachte van het misdrijf waarop de verbeurdverklaring staat of kan staan, binnen een door hem bepaalde termijn afstand te doen van de in beslag genomen goederen of vermogensvoordelen, of indien de goederen of vermogensvoordelen niet in beslag genomen zijn, deze af te geven op de door hem bepaalde plaats. »;

5º in paragraaf 1, zevende lid, worden de woorden « Administratie van de Belasting over de toegevoegde waarde en van de Registratie en Domeinen » vervangen door de woorden « Federale Overheidsdienst Financiën »;

6º paragraaf 2 wordt vervangen als volgt :

« § 2. Het recht, in paragraaf 1 aan de procureur des Konings toegekend, kan ook worden uitgeoefend wanneer de onderzoeksrechter met een onderzoek is gelast of wanneer de zaak reeds bij de rechtbank of het hof aanhangig is gemaakt, indien de verdachte, de inverdenkinggestelde of de beklaagde zijn bereidheid te kennen geeft de aan een ander veroorzaakte schade te vergoeden, voor zover er nog geen vonnis of arrest is uitgesproken dat kracht van gewijsde heeft verkregen. Het initiatief kan ook uitgaan van de procureur des Konings.

In voorkomend geval laat de procureur des Konings zich het strafdossier in mededeling geworden door de onderzoeksrechter, die een advies kan geven over de stand van het onderzoek.

Hetzij op vraag van de verdachte, hetzij ambtshalve stelt de procureur des Konings, indien hij van oordeel is dat toepassing kan gemaakt worden van deze paragraaf, de verdachte, het slachtoffer en hun advocaten in kennis dat zij inzage in het strafdossier krijgen voor zover zij dat nog niet hadden.

De procureur des Konings bepaalt dag, uur en plaats van de oproeping van de verdachte, de inverdenkinggestelde of de beklaagde en het slachtoffer en hun advocaten, hij licht zijn voornemen toe en bepaalt op welke feiten omschreven in tijd en ruimte de betaling van de geldsom betrekking zal hebben.

Hij bepaalt het bedrag van de geldsom, de kosten en de goederen of vermogensvoordelen waarvan afstand of afgifte dient gedaan te worden, overeenkomstig de in paragraaf 1 bepaalde wijze.

Hij bepaalt de termijn binnen dewelke de verdachte, de inverdenkinggestelde of de beklaagde en het slachtoffer tot een akkoord kunnen komen in verband met de omvang van de schade en de regeling van de schadevergoeding.

Indien bovenvermelde partijen tot een akkoord zijn gekomen, melden zij dat aan de procureur des Konings die het akkoord akteert in een proces-verbaal.

In overeenstemming met paragraaf 1 vervalt de strafvordering tegen de dader die de door de procureur des Konings voorgestelde minnelijke schikking heeft aanvaard en nageleefd. De minnelijke schikking doet evenwel geen afbreuk aan de strafvordering tegen de overige daders, mededaders of medeplichtigen, noch aan de vorderingen van de slachtoffers tegen hen. De wegens hetzelfde misdrijf veroordeelde personen zijn hoofdelijk gehouden tot teruggave en schadevergoeding en, onverminderd artikel 50, derde lid, van het Strafwetboek, tot betaling van de gerechtskosten, ook al heeft de dader die een minnelijke schikking heeft aanvaard, hieraan reeds voldaan.

Wanneer een minnelijke schikking is uitgevoerd in een zaak die aanhangig werd gemaakt en over de strafvordering nog geen vonnis of arrest werd uitgesproken dat in kracht van gewijsde is gegaan, geeft al naar het geval de procureur des Konings of de procureur-generaal bij het hof van beroep of het arbeidshof daarvan zonder verwijl officieel bericht aan de gevatte politierechtbank, correctionele rechtbank of hof van beroep en, in voorkomend geval, aan het Hof van Cassatie.

Op vordering van de procureur des Konings stelt de bevoegde rechter het verval van de strafvordering vast ten aanzien van de dader die het voorstel aanvaard en nageleefd heeft.

Indien de procureur des Konings geen akkoord kan akteren kunnen de documenten die werden opgemaakt en de mededelingen die werden gedaan tijdens het overleg niet ten laste van de dader worden aangewend in een strafrechtelijke, burgerrechtelijke, administratieve, arbitrale of enige andere procedure voor het oplossen van conflicten en zijn ze niet toelaatbaar als bewijs, zelfs niet als buitengerechtelijke bekentenis. »;

7º paragraaf 3 wordt vervangen als volgt :

« § 3. Het bij de eerste en tweede paragraaf bepaalde recht behoort ook, ten aanzien van dezelfde feiten, aan de arbeidsauditeur, de federale procureur en de procureur-generaal in hoger beroep en, ten aanzien van de personen bedoeld in de artikelen 479 en 483 van het Wetboek van strafvordering, aan de procureur-generaal bij het hof van beroep. »;

8º in paragraaf 4 wordt de laatste zin vervangen als volgt :

« In dat geval geldt de betaling van de geldsom door de dader als een onweerlegbaar vermoeden van fout. »;

9º paragraaf 5 wordt vervangen als volgt :

« § 5. De verzoeken bedoeld in dit artikel worden gedaan bij gewone brief. »;

10º het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidende :

« § 6. De hierboven beschreven minnelijke schikking is niet toepasselijk op de misdrijven waaromtrent kan worden getransigeerd overeenkomstig artikel 263 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen.

Voor de fiscale of sociale misdrijven waarmee belastingen of sociale bijdragen konden worden omzeild, is de minnelijke schikking pas mogelijk nadat de dader van het misdrijf de door hem verschuldigde belastingen of sociale bijdragen, inclusief de intresten, heeft betaald, en de fiscale of de sociale administratie daarmee heeft ingestemd. ».

TITEL 5

Binnenlandse Zaken

ENIG HOOFDSTUK

Wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

Art. 85

In artikel 30 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij de wetten van 10 maart 2003, 27 december 2004 en 25 april 2007, wordt de zin « Na het verstrijken van deze termijn is een nalatigheidsintrest, gelijk aan de wettelijke intrestvoet, verschuldigd. » opgeheven.

TITEL 6

Werk

HOOFDSTUK 1

Tussenkomst van het Fonds voor Beroepsziekten in de kosten van de gezondheidsbeoordeling van stagiairs

Art. 86

Het Fonds voor de Beroepsziekten neemt, per onderzochte stagiair, één derde van het bedrag bedoeld in artikel 13quater, § 1, 2º, van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk te zijnen laste, ter vergoeding van de prestaties in verband met de verplichte gezondheidsbeoordeling van stagiairs, bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs, die de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk van de onderwijsinstellingen hebben geleverd tussen 1 september 2005 en 1 januari 2010.

Deze vergoeding wordt betaald onder de voorwaarden en volgens de nadere regels vastgesteld in uitvoering van artikel 6, 8º van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970.

HOOFDSTUK 2

Arbeidsongevallen — verzwaarde risico's

Art. 87

Het zesde lid van artikel 49bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, ingevoegd bij de wet van 13 juli 2006, wordt aangevuld met de bepaling onder 9º, luidende :

« 9º de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke een bezwaar kan ingediend worden bij het Beheerscomité van het Fonds alsook de voorwaarden volgens dewelke dit bezwaar de inning van de forfaitaire preventiecontributie schorst. ».

Art. 88

Artikel 87 treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

TITEL 7

Sociale Zaken

HOOFDSTUK 1

Wettelijke basis voor de inning van de bijzondere compenserende werkgeversbijdrage betreffende het conventioneel brugpensioen 01/01/2009 — 31/03/2010

Art. 89

In artikel 148 van de wet houdende diverse bepalingen (I) van 27 december 2006, vervangen bij de wet van 27 april 2007, wordt het tweede lid vervangen als volgt :

« In afwijking op de bepalingen van het eerste lid hebben de artikelen 114 en 115 uitwerking met ingang van 1 januari 2007 en hebben de artikelen 116, 1º tot 3º, 121, 122, 125 en 146, 7º, 8º en 18º uitwerking met ingang van 1 januari 2009. ».

Art. 90

Artikel 78 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, wordt vervangen als volgt :

« Art. 78. Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 1 april 2010, met uitzondering van artikel 62, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2009. ».

Art. 91

Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

HOOFDSTUK 2

Wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Art. 92

Artikel 30bis, § 11, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij de programmawet van 27 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2007, wordt aangevuld met de woorden « of een procedure van gerechtelijke reorganisatie. ».

HOOFDSTUK 3

Solidariteitsbijdrage bedrijfswagen — forfaitaire vergoeding

Art. 93

In artikel 38, § 3quater, 10º, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, wordt tussen het vijfde en het zesde lid een lid ingevoegd, luidende :

« De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder het inningorganisme van de socialezekerheidsbijdragen de werkgever vrijstelling of vermindering mag verlenen van de vaste vergoeding, voor zover de werkgever zich niet in een van de in artikel 38, § 3octies, eerste lid, beschreven situaties bevindt. ».

Art. 94

Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.