5-15

5-15

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 MAART 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (van mevrouw Christine Defraigne, de heer Francis Delpérée, de dames Inge Faes en Martine Taelman, de heer Rik Torfs en mevrouw Güler Turan; Stuk 5-663)

De voorzitter. - We stemmen over amendement 96 van de heer Mahoux c.s.

-Stemming 1 wordt geannuleerd.

Stemming 2

Aanwezig: 58
Voor: 15
Tegen: 43
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 101 van de dames Khattabi en Piryns.

Stemming 3

Aanwezig: 57
Voor: 14
Tegen: 43
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 97 van de heer Mahoux c.s.

Stemming 4

Aanwezig: 58
Voor: 15
Tegen: 43
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 102 van de dames Khattabi en Piryns.

Stemming 5

Aanwezig: 58
Voor: 5
Tegen: 43
Onthoudingen: 10

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 2.

Stemming 6

Aanwezig: 58
Voor: 40
Tegen: 5
Onthoudingen: 13

-Artikel 2 is aangenomen.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Mijnheer de voorzitter, de leden van Ecolo en Groen! wilden zich bij de stemming over artikel 2 onthouden.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 98 van de heer Mahoux c.s.

Stemming 7

Aanwezig: 59
Voor: 15
Tegen: 44
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 103 van de dames Khattabi en Piryns.

Stemming 8

Aanwezig: 59
Voor: 15
Tegen: 44
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 99 van de heer Mahoux c.s.

Stemming 9

Aanwezig: 57
Voor: 15
Tegen: 42
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 3.

Stemming 10

Aanwezig: 59
Voor: 38
Tegen: 5
Onthoudingen: 16

-Artikel 3 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 100 van de heer Mahoux c.s.

Stemming 11

Aanwezig: 59
Voor: 10
Tegen: 43
Onthoudingen: 6

-Het amendement is niet aangenomen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik heb mij onthouden omdat een strikte beperking van de vrijheidsbeneming volgens onze fractie één van de basispunten is van onze democratie. Wij hebben veel vragen bij de verlenging van de termijn van 24 uur. Zowel in de commissie als in de plenaire vergadering hebben de minister en collega's gesteld dat het aantal aanhoudingen door die verlenging drastisch zou kunnen worden verminderd. Daarom zijn we niet tegen deze bepaling, maar we willen over enige tijd toch kunnen verifiëren of dat in de praktijk effectief het geval is. Zo niet zijn we in een nieuwe situatie beland en zullen we moeten nadenken over de aanpassing van de tekst die we nu hebben goedgekeurd.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 104 van de dames Khattabi en Piryns.

Stemming 12

Aanwezig: 57
Voor: 15
Tegen: 41
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 4.

Stemming 13

Aanwezig: 56
Voor: 37
Tegen: 14
Onthoudingen: 5

-Artikel 4 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 14

Aanwezig: 56
Voor: 35
Tegen: 5
Onthoudingen: 16

M. Alain Courtois (MR). - Je souhaite exposer les quatre raisons qui justifient mon abstention. Premièrement, cette proposition va au-delà du cadre réclamé par l'arrêt Salduz, c'est-à-dire plus loin que l'assistance d'un avocat exclusivement lorsqu'une personne est privée de sa liberté. Deuxièmement, j'ai des doutes quant à la praticabilité de cette proposition tant pour la police que pour les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs étant donné les 80 576 privations de liberté par an sur l'ensemble du Royaume. Troisièmement, l'intrusion du droit anglo-saxon dans notre Code de procédure pénale déséquilibre notre système, particulièrement devant le magistrat instructeur. Il y a donc lieu de le rééquilibrer. Enfin, quatrièmement, les moyens mis à disposition, entre trente et cinquante millions d'euros, ne sont pas accompagnés de moyens en faveur de la police ou du cadre judiciaire tant en matière d'infrastructure, d'adaptation des cadres ou de moyens informatiques.

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

-Ten gevolge van deze stemming vervallen:

-Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (van mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-58)

-Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (van mevrouw Zakia Khattabi en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-341)

-Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois; Stuk 5-362)

-Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (van de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-406)