5-15

5-15

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 MAART 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de reactie van de regulator op de tarieven van The Brussels Airport Company» (nr. 5-63)

De heer Bart Tommelein (Open Vld). - In december besliste de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, de regulator, dat de taksen die The Brussels Airport Company, TBAC, aanrekent voor de periode 2011-2016 slechts met de index minus 0,55 procent mogen stijgen. TBAC had de index plus 0,9 procent voorgesteld, maar volgens de regulator werden te veel kosten doorberekend.

De staatssecretaris werkte in januari een nieuw voorstel uit. De nationale luchthaven mag de tarieven met de index plus 0,40 procent verhogen. Het tarief zal jaarlijks verhoogd worden met 0,28 procent zodat men aan het einde van de rit uitkomt op de index plus 0,68 procent. Vandaag heb ik vernomen dat de regulator bij de Raad van State een verzoek tot vernietiging tegen dat voorstel heeft ingediend. Het orgaan meent dat de staatssecretaris zijn bevoegdheden heeft overschreden door zelf nieuwe tarieven uit te schrijven en dat hij de regelgeving, die hij zelf uitwerkte, niet heeft gerespecteerd. Voor een ontslagnemende staatssecretaris is die aantijging bijzonder ernstig, temeer daar ze van de eigen regulator komt en de staatssecretaris bovendien zijn eigen regelgeving heeft overtreden.

Kan de staatssecretaris uitvoerig toelichten waarom hij, nota bene tegen het advies van de regulator in, een eigen voorstel uitwerkte, waardoor op het einde van de rit de luchthavengebruikers meer zullen betalen?

Hoe reageert hij op het feit dat de regulator bij de Raad van State een verzoek tot schorsing en vernietiging heeft ingediend tegen zijn voorstel? Heeft hij met de regulator overlegd voordat hij het voorstel heeft uitgewerkt?

Op basis van welke bevoegdheid heeft de staatssecretaris eigenhandig een tariefstructuur uitgewerkt? Meent hij dat dit past binnen de lopende zaken? Kan hij een zeer uitvoerige toelichting geven, aangezien zijn eigen regulator hem van bevoegdheidsoverschrijding beschuldigt?

Kan hij toelichten wat het nut van een regulator is nu hij zelf de tarieven uitschrijft? Is die dienst dan overbodig?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - De richtlijn 2009/12/EG van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden bepaalt dat een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit kan optreden wanneer de luchthavenbeheerder en de luchthavengebruikers geen akkoord bereiken. Ik heb echter vastgesteld dat er in dit geval wel degelijk een akkoord is bereikt door beide betrokken partijen, in casu de luchthavenuitbater TBAC en de organisaties van de luchthavengebruikers BATA (Belgian Air Transport Association) en AOC Brussels (Airline Operators Committee Brussels).

Desalniettemin maakt de regelgeving het mogelijk dat de economische regulator in bepaalde voorwaarden afwijkt van een akkoord, wat hij gedaan heeft op 14 december 2010, conform de paragrafen 4, 6 en 7 van artikel 34 van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaat recht, het zogenaamde omzettings-KB.

De regulator legde daarbij een aangepaste formule voor tariefcontrole op, evenals een aanpassing van het tariefsysteem, zonder deze formule aan mij ter goedkeuring voor te leggen. Daartoe was hij nochtans verplicht overeenkomstig paragraaf 7 van artikel 34 van het vermelde omzettings-KB.

Op 22 december 2010 heeft TBAC opmerkingen geformuleerd over de nieuwe formule voor tariefcontrole en tegelijk een willig beroep ingediend tegen de nieuwe beslissing van de regulator betreffende het tariefsysteem. Daarbij wees de luchthavenuitbater er onder meer op dat de beslissing van de regulator de economische leefbaarheid van de luchthaven ernstig in het gedrang kon brengen. Ik breng nogmaals in herinnering dat in een ter zake ingewonnen juridisch advies bevestigd werd dat elke formule voor tariefcontrole steeds aan de goedkeuring van de bevoegde minister of staatssecretaris moet worden onderworpen, wat ook gevraagd was door TBAC.

Uit een doorgedreven analyse van mijn diensten bleek dat sommige stellingen van de regulator konden worden bijgetreden en andere niet. Derhalve heb ik een gedeeltelijke bijsturing van de beslissing van de regulator beoogd.

Wat de tweede vraag betreft, moet ik erop wijzen dat de griffie van de Raad van State het betreffende verzoekschrift op datum van 2 maart 2011 nog niet aan mij genotificeerd had. Naar verluidt zou dat vandaag gebeurd zijn, maar ik ben daar nog niet van op de hoogte. Ik heb er op geen enkele andere manier kennis van, zodat ik de inhoud momenteel niet kan beoordelen. Ik wijs erop dat ik effectief meermaals, doch vruchteloos met de regulator overleg gepleegd heb inzake de voorgenomen bijsturing.

Ik betreur dan ook ten zeerste het huidig initiatief van de regulator waarvan ik via een door laatstgenoemde aan Belga gevraagde persmededeling gisteren heb moeten kennis nemen.

Voor het antwoord op de derde vraag verwijs ik naar mijn antwoord op de eerste. Ik voeg daar aan toe dat het hier zonder de minste twijfel een dringende aangelegenheid betrof. TBAC moest uiterlijk op 31 december 2010 de tarieven voor de volgende gereguleerde periode, die aanvangt begin april 2011, publiceren. Bovendien moest er ten aanzien van de luchtvaartmaatschappijen een waarborg zijn inzake de rechtszekerheid betreffende de toe te passen tarieven.

Bij gebrek aan kennis van de inhoud van het verzoekschrift bij de Raad van State is het mij een raadsel waar er sprake zou kunnen zijn geweest van enige bevoegdheidsoverschrijding mijnentwege.

Tot slot blijf ik stellig overtuigd van het nut van een regulator. Tegelijkertijd is het evenzeer mijn wettelijke opdracht erop toe te zien dat bij de uitvoering van de taken van de regulator op een coherente manier en in lijn met de Europese regelgeving en ontwikkelingen rekening wordt gehouden met álle legitieme belangen.

De heer Bart Tommelein (Open Vld). - Mijnheer de staatssecretaris, ik vind het natuurlijk zeer jammer dat u het verzoekschrift bij de Raad van State nog niet hebt gekregen. Uw antwoord verbaast ook een beetje. Het goedkeuren van een voorstel van een regulator is natuurlijk nog wat anders dan het zelf uitvaardigen van tarieven. Dat laatste hebt u, tegen de wil van uw regulator in, gedaan. Misschien hebt u wel gelijk als u zegt dat de regulator tarieven moet voorstellen, maar dat u ze moet goedkeuren. Uit uw verhaal maak ik echter op dat u een beetje in staat van oorlog verkeert met uw eigen regulator, dat een oplossing voor het probleem blijkbaar niet mogelijk was en dat u dan de regulator maar hebt overruled. Ik heb daar vragen bij. Een regulator dient om de zaken te regelen zonder inmenging van de overheid en de politiek, maar blijkbaar hebt u daar een andere mening over.