5-15

5-15

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 3 MARS 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «l'effet de la décision récente de la Cour européenne de justice sur les prix des assurances» (nº 5-67)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Begin deze week deed het Europees Hof van Justitie uitspraak in een zaak die het Belgisch Grondwettelijk Hof in juni 2009 had voorgelegd.

De wet van 10 mei 2007 is een omzetting van de Europese richtlijn 2004/113/EG tot uitvoering van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten. Krachtens die wet mochten de verzekeringsmaatschappijen vanaf begin 2008 het criterium geslacht niet langer gebruiken om de premie te bepalen die een consument moet betalen. Dit geldt ondertussen voor burgerlijke aansprakelijkheid, autoverzekeringen en ziekenhuisverzekeringen.

De vermelde richtlijn bepaalde ook dat een uitzondering kan worden gemaakt voor levensverzekeringen. Die uitzonderingsmaatregel werd in de wet van 21 december 2007 vastgelegd.

Test-Aankoop diende een beroep tot vernietiging van die uitzonderingsbepaling in, met als motivering dat het grondwettelijke gelijkheidsprincipe door die afwijking wordt geschonden. Volgens de organisatie liet de afwijking discriminatie op basis van geslacht toe, aangezien geen relevante en nauwkeurige statistische gegevens beschikbaar zijn.

Het Europees Hof van Justitie heeft Test-Aankoop gelijk gegeven en bevestigd dat vanaf eind 2012 geen aparte premies mogen worden gevraagd aan mannen en vrouwen.

De pers kopte: `Verzekeringen gaan duurder worden'. Zo reageerde Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars, op de uitspraak. Ze argumenteerde dat de voorwaarden en premies van verzekeringen worden vastgelegd aan de hand van objectief vaststaande verschillen in risico's `zodat elke verzekerde de juiste prijs voor zijn risico betaalt'. Ze meldde ook dat de wijzigingen van 2008 ertoe hebben geleid dat jonge vrouwen meer moesten betalen voor hun autoverzekering.

Klopt de stelling van Assuralia dat de levensverzekeringen duurder worden? Laat de minister dat monitoren? Wat zal hij doen als de prijzen inderdaad stijgen?

De verzekeringswereld maakt nog andere onderscheiden: op basis van leeftijd (met grotere vrijstellingen voor jongere en oudere bestuurders), op basis van woonplaats (gebaseerd op postcode), op basis van het aantal gereden kilometers en soms ook de medische achtergrond. Zijn al die uitzonderingen voldoende onderbouwd of staat de sector nog meer terechtwijzingen te wachten?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - In de eerste plaats heb ik de dienst Verzekeringen van de FOD Economie en de CBFA gevraagd de nodige maatregelen voor te stellen om een correcte uitvoering te geven aan dit arrest. Ik zal de desbetreffende teksten in het parlement indienen.

Het is inderdaad mogelijk dat de premies van levenverzekeringen voor vrouwen zullen verhogen. Daartegenover is het ook mogelijk dat de tarieven voor de mannen dalen zodat de uitkomst is dat voor beide geslachten dezelfde premies gelden. Niet alleen de FOD Economie en de CBFA, maar misschien ook het Observatorium van de prijzen kunnen een monitoring organiseren.

Ten slotte wordt ook op basis van andere criteria een onderscheid gemaakt, maar wel met toepassing van de wet. We kunnen in het parlement uiteraard debatteren over de vraag of het wenselijk is dergelijke discriminaties te behouden.

Ik verwacht de komende jaren nog andere arresten ter zake. Eerst en vooral moeten we, al dan niet in lopende zaken, onze regelgeving in navolging van het arrest van het Europees Hof van Justitie vóór 21 december 2012 aanpassen.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Het verheugt me dat de minister de evolutie laat monitoren zodat de consument enigszins beschermd blijft.