5-15

5-15

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 MAART 2011 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Claudia Niessen aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «de maatregelen om de regionale standpunten inzake de hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid te stroomlijnen» (nr. 5-65)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «baby's die zwemmen» (nr. 5-71)
Mondelinge vraag van de heer Willy Demeyer aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de gevolgen van beslissingen van de federale regering voor de lokale overheden» (nr. 5-70)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de moordpartijen door Libië in opdracht van de Europese Unie» (nr. 5-74)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de impact van de recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie op de prijzen van de verzekeringen» (nr. 5-67)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «een problematische beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) over Total» (nr. 5-68)
Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «de rellen in centrum 127bis» (nr. 5-56)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de strijd tegen geweld tegen vrouwen» (nr. 5-76)
Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Justitie over «de gevangenis van Tilburg» (nr. 5-62)
Mondelinge vraag van mevrouw Inge Faes aan de minister van Justitie over «de gevangenis van Tilburg» (nr. 5-75)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Justitie over «de vrijlating van minderjarige delinquenten» (nr. 5-64)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Justitie over «de gerechtelijke gevolgen voor personen die betrokken waren bij de Rwandese genocide» (nr. 5-69)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de minister van Justitie over «het verband tussen het portretrecht en het recht op informatie» (nr. 5-72)
Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan de minister van Klimaat en Energie over «de aangekondigde vrijwillige verhoging van de voorschotfactuur voor gas voor de klanten van Electrabel» (nr. 5-66)
Mondelinge vraag van de heer Huub Broers aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de vrijlating van een minderjarige na een wilde achtervolging door de politie» (nr. 5-61)
Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de reactie van de regulator op de tarieven van The Brussels Airport Company» (nr. 5-63)

Regeling van de werkzaamheden

Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in Tunesië na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali (van mevrouw Marie Arena c.s.; Stuk 5-721)

Bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (van mevrouw Christine Defraigne, de heer Francis Delpérée, de dames Inge Faes en Martine Taelman, de heer Rik Torfs en mevrouw Güler Turan; Stuk 5-663)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (van mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-58)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (van mevrouw Zakia Khattabi en mevrouw Freya Piryns; Stuk 5-341)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (van mevrouw Christine Defraigne en de heer Alain Courtois; Stuk 5-362)

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (van de heer Philippe Mahoux; Stuk 5-406)

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken (van de heren Bart Laeremans en Yves Buysse; Stuk 5-679)

Artikelsgewijze bespreking

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (van mevrouw Christine Defraigne, de heer Francis Delpérée, de dames Inge Faes en Martine Taelman, de heer Rik Torfs en mevrouw Güler Turan; Stuk 5-663)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke situatie in Tunesië na de revolutie en de val van het regime van Ben Ali (van mevrouw Marie Arena c.s.; Stuk 5-721)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocatie
Boodschap van de Kamer
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Arbeidsrechtbank
Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie
Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten
Verzoekschriften