5-46COM

5-46COM

Commissie voor de Justitie

Handelingen

WOENSDAG 2 MAART 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Justitie over «de diplomavereisten voor verpleegkundigen in de zorgteams in gevangenissen» (nr. 5-480)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Graag had ik de volgende problematiek in verband met de gegradueerde verpleegkundigen die werkzaam zijn als lid van een zorgteam in het gevangeniswezen voorgelegd. Het is mij ter ore gekomen dat verpleegkundigen met een dergelijk graduaatsdiploma alleen in dienst kunnen worden genomen op interimbasis. Het is blijkbaar niet mogelijk deze mensen te werk te stellen op contractuele basis, waardoor ook deelname aan examens met het oog op een vaste benoeming uitgesloten is. Alleen verpleegkundigen met een bachelordiploma kunnen op contractuele basis in dienst worden genomen.

In het ziekenhuiswezen, met name ook in psychiatrische instellingen, kunnen verpleegkundigen met een graduaatsdiploma wel op contractuele basis tewerkgesteld worden. Dat gebeurt zelfs op grote schaal omdat om budgettaire redenen steeds minder bachelors verpleegkunde in dienst worden genomen. Het contrast met de situatie in het gevangeniswezen is dus groot.

De situatie in het gevangeniswezen is ook niet erg logisch. Aangezien gegradueerden op interimbasis werkzaam kunnen zijn in een zorgteam, wordt er blijkbaar geoordeeld dat zij over de nodige kennis en vaardigheden beschikken. Desondanks bestaat voor hen alleen de mogelijkheid om via interimcontracten tewerkgesteld te worden.

Waarom kunnen gegradueerde verpleegkundigen alleen via een interimcontract tewerkgesteld worden in zorgteams?

Zou het niet wenselijk zijn het mogelijk te maken dat ook gegradueerde verpleegkundigen op contractuele basis kunnen worden tewerkgesteld? Ik verwijs in dit verband ook naar de krapte op de arbeidsmarkt in de sector.

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Om te kunnen deelnemen aan de door Selor georganiseerde selecties voor contractueel of statutair penitentiair technisch deskundige verpleging, moet de kandidaat houder zijn van een diploma van bachelor of een graduaat verpleegkunde.

Bij de laatste vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen in april 2010 waren er 41 kandidaten geslaagd. Bij de laatste vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundigen in april 2010 waren er 35 kandidaten geslaagd.

Gebrevetteerd verpleegkundigen, een afgeschafte graad, worden inderdaad uitgesloten van deelname aan de selecties voor penitentiair technisch deskundige verpleging.

Deze uitsluiting is gebaseerd op een Europese Aanbeveling om de graad van gebrevetteerd verpleegkundige in het algemeen te laten uitdoven.

De penitentiaire gezondheidsdienst staat in voor de organisatie en de coördinatie van de geneeskundige verzorging van de gedetineerden.

De penitentiair technisch deskundigen verpleging werken in opdracht van de geneesheer en onder de leiding van het hoofd van de verpleegdienst wat de medische aspecten betreft.

De penitentiair technisch deskundigen verpleging assisteren de inrichtingsarts bij de dagelijkse consultaties en verstrekken gespecialiseerde zorg aan gedetineerden, vergelijkbaar met een ziekenhuis of polikliniek.

Bovendien leert de ervaring dat de complexiteit van het functioneren in een penitentiaire context goed opgeleide verpleegkundigen vraagt die zelfstandig medische diensten kunnen organiseren en leiden.

In een protocol van 14 mei 2009 werd met de vakbonden afgesproken dat een bijzondere inspanning zou geleverd worden om de indienstneming van verpleegkundigen actief te promoten. Dat heeft ondertussen geleid tot de benoeming van ruim 50 verpleegkundigen.

De overheid heeft zich tevens geëngageerd om specifieke acties te ondernemen om de functie van verpleegkundige in de gevangenis aantrekkelijker te maken. Daarvoor zijn onderhandelingen met de FOD Personeel en Organisatie opgestart, maar die konden wegens de lopende zaken nog niet worden afgerond.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ik dank de minister voor het antwoord. Ik begrijp dat verpleegkundigen een bachelor- of masterdiploma moeten hebben om in aanmerking te komen voor een contractuele of statutaire indienstneming in de gevangenis. Dat betekent dat gebrevetteerde of gegradueerde verpleegkundigen enkel met een interimcontract in dienst kunnen worden genomen. De logica daarvan ontgaat me. Blijkbaar zijn die mensen wel goed genoeg om met een interimcontract aan het werk te gaan, maar kunnen ze niet vast in dienst worden genomen. Ik begrijp dat u de Europese aanbevelingen wil volgen, en dus het opleidingsniveau laat uitdoven. Is het echter, gezien het algemeen tekort aan verpleegkundigen, niet mogelijk voor de betrokken groep een soort opleidingsstrategie uit te werken, zodat die verpleegkundigen op termijn mee ingeschakeld kunnen worden?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Ik zal uw suggestie laten onderzoeken en nagaan of mensen die al ingeschakeld zijn, inderdaad niet in een opleidingsproject terechtkunnen, gezien de krapte aan verpleegkundigen in de gevangenissen.