5-46COM

5-46COM

Commissie voor de Justitie

Handelingen

WOENSDAG 2 MAART 2011 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Frank Boogaerts aan de minister van Justitie over «de fraude met diamantcertificaten» (nr. 5-479)

De heer Frank Boogaerts (N-VA). - De Tijd publiceerde begin dit jaar een artikel over fraude met diamantcertificaten. Het Antwerpse gerecht heeft een fraudenetwerk blootgelegd van illegale stenen uit Brazilië die met vervalste Kimberleycertificaten naar Antwerpen werden verzonden. Hierbij waren twee Antwerpse ondernemingen betrokken.

Op 2 februari jongstleden stelde ik hierover een vraag om uitleg. Minister Van Quickenborne verwees in zijn antwoord voor de twee volgende vragen naar de minister van Justitie.

Werd in het kader van dit onderzoek overleg gepleegd met de Braziliaanse overheid? In voorkomend geval, wat is het resultaat daarvan?

Uit het onderzoek bleek dat dergelijke certificaten ook de verkoop aan andere Belgische firma's betrof. Kan de minister mij het resultaat van dat onderzoek meedelen?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Ik wens allereerst te beklemtonen dat de controle op de export van ruwe diamant en het afleveren van de Kimberleycertificaten een bevoegdheid is van de Dienst vergunningen van de FOD Economie.

Dat is één van de zes communautaire autoriteiten in de Europese Unie die bevoegd zijn voor de controle op de ruwe diamanten die de Europese Unie binnenkomen of buitengaan. Vandaar dat de minister van Economische Zaken de eerste vraag om uitleg heeft beantwoord.

Wat de gerechtelijke vervolging betreft, vestig ik er de aandacht op dat deze feiten het voorwerp uitmaken van een nog lopende strafzaak die thans aanhangig is bij de rechter ten gronde. Benevens de gemeenrechtelijke vervolgingen door het parket zijn ook de douanediensten overgegaan tot vervolgingen met betrekking tot inbreuken op de douanewetgeving.

De Procureur des Konings van Antwerpen deelt mij desbetreffend het volgende mee.

Er zijn inderdaad contacten geweest tussen de Belgische gerechtelijke overheden en de Braziliaanse overheden. Alle hieruit voortvloeiende elementen, nuttig voor een correcte waarheidsvinding, werden opgenomen in het strafdossier.

Voor België werden alle strafwaardige feiten, gesteund en/of gestoeld op voldoende bewijskrachtige gegevens, weerhouden en er werden geen feiten of personen ongemoeid gelaten om redenen eigen aan de opportuniteit in de vervolging.